(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (2024)

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaast worden regelmatig specials uitgegeven en is de website www.hetkontakt.nl volop in ontwikkeling met dagelijkse nieuwsverversing en sinds kort ook bewegende beelden.

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (1)

Leerdam/Zederik lonken naar Vianen

Meest inspirerende gemeente

Arie Ossewaarde in Arctic Challenge

LRC is koppositie kwijt

73 25 40

De gemeenten Leerdam en Zederik hebben serieuze belangstelling om te gaan samenwerken met de gemeente Vianen. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde tussenrapportage van de commissie-Schutte, die onderzoek doet naar bestuurlijke samenwerking of wellicht herindeling in de Alblas-serwaard/Vijfheerenlanden. “Ook an-deren zien kennelijk dat Vianen veel te bieden heeft”, zegt burgemeester Wim Groeneweg. Vianen behoort sinds 2002 tot de provincie Utrecht.

Leerdam is verkozen tot de meest inspirerende millenniumgemeente van 2013. Dat is bekend gemaakt tij-dens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-ten. De titel is behaald vanwege de resultaten, die Team 2015 Leerdam heeft behaald. Het team is er met haar vernieuwende aanpak op korte ter-mijn in geslaagd verbindingen te leg-gen met de Leerdamse samenleving. Tal van instellingen zijn zo meer bij het onderwerp betrokken geraakt.

Arie Ossewaarde is weer thuis in Leer-dam en geniet met volle teugen na van zijn deelname aan de ‘Arctic Chal-lenge’. De tocht voerde de zeventien deelnemers in acht dagen tijd over circa 7.000 kilomer dwars door Scan-dinavië. De rit bracht de deelnemers tot voorbij de Noordpoolcirkel. “Een prachtige rit en een geweldige erva-ring.” Voor Ossewaarde en zijn vriend Wim Rimmelzwaan uit Zoetermeer kwam daar bij dat ze uiteindelijk win-naar werden van de Arctic Challenge.

LRC is de koppositie in de eerste klasse kwijt. Het team was zaterdag kansloos tegen FC Breukelen: 0-2. De ploeg nam revanche op de smadelijke thuisnederlaag (0-4) van eerder dit jaar. Breukelen voetbalde veel beter dan LRC en nam door Mitchell de Zwart al vroeg de leiding. Meteen na rust besliste Deen van Embricqs met 0-2 reeds de partij. Samen met VVZ’49 werd FC Breukelen daardoor koplo-per. LRC heeft een punt minder dan dit duo.

nieuws nieuws sport

FOTO: SJOERD VAN REENEN/112LEERDAM.NL

accent

nieuws

Oplichters in actie als ‘klusjesmannen’

In Gameren en Haaften zijn maandagochtend Engels spre-kende mannen gesignaleerd die zich voordoen als klusjesman. Waarschijn-lijk zijn het oplichters.

“Ze proberen je over te halen je dak te laten schoonmaken of repareren. De buren doen al mee, zeggen ze”, is de ervaring van een inwoner van Game-ren.

Wijkagent Hans van Campen meldt via Twitter dat de mannen maandag-ochtend ook zijn gezien in de buurt van het Petersland in Haaften. Zijn advies: “Wees en blijf alert en bel de politie.”

Van Ruijven onderzoekt rellen

d LEES MEER VERDEROP IN DE KRANT

Politieke les voor vrouwen

LEERDAM WOENSDAG 22 JANUARI 2014 JAARGANG 26 NO. 4

Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam

Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345www.autopippel.nl

GRATIS OPSLAG30%korting

winter-bandenop

www.premere nl

Serviceop maat

H e t K o n t a k t e d i t i e Leerdam

- Het Kontakt edi

tie

Lee

r dam

-

25sinds 1989

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (2)

Voorstraat 574153 AJ BeesdTel. 0345-683979www.wakkermans.nl

Afwijkingen in afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen voorbehouden

Openingstijden:Ma. t/m do 09.00 - 12.30 / 13.00 - 18.00 uur.

Vr. 09.00 - 12.30 / 13.00 - 21.00 uur.Za. 09.00 - 17.00 uur.

Blijf op de hoogte facebook.com/wakkermansav @wakkermansav

LED-TV UE40F7000Haal de Samsung UE40F7000 (102cm) in huis en je bent verzekerd van prachtige beeldkwaliteit en Smart TV 2.0 met vele slimme features om jou het leven makkelijker te maken. Zoals gezegd zal de beeldkwaliteit van de UE40F7000 je niet teleurstellen. Dankzij Micro Dimming-techniek zijn zwarte beelden ook echt zwart en zelfs de snelste actiescènes zullen door de UE40F7000 vloeiend worden weergegeven.

€ 1.299,- Smart-prijs € 1.049,-*

Koop een Samsung promotie model Smart LED TV en ontvang tot € 500,- retour!

Bijvoorbeeld:

LED-TV UE46F8000De Samsung UE46F8000 (116cm) heeft alles wat een moderne tv moet hebben, een strak uiterlijk, prachtige beeldkwaliteit en oneindig veel multimedia. Micro Dimming Ultimate zorgt voor prachtige zwartwaarden, wat in combinatie met de 1000Hz beeld-verversing een ongeëvenaarde beeldkwaliteit geeft. Ook bevat de UE46F8000 Smart TV 2.0, wat inhoudt dat de tv met je meedenkt en op basis van je kijkgedrag de juiste aanbevelingen maakt.

€ 1.899,- Smart-prijs € 1.649,-*

LED-TV UE55F9000S (ULTRA HD)Bij de Samsung UE55F9000 (139cm) Ultra HD-tv staat beeld-kwaliteit voorop, maar geniet je bovendien van het beste wat Samsung te bieden heeft op het gebied van Smart TV en design. Dankzij de UHD-resolutie (3840 x 2160) zie je op de UE55F9000 details die je nooit eerder zag en komen beelden echt tot leven.

€ 3.999,- Smart-prijs € 3.499,-*

* Prijs na retourbedrag via Samsung. Actieperiode t/m 1 februari.

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (3)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONSWoensdag 22 januari 2014

3nieuws‘De zorg de baas’

Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn start dinsdag 25 februari met de cursus ‘De Zorg de baas’. “Goed zorgen voor een ander begint met goed zorgen voor uzelf.” De cursus wil mantelzorgers daarbij ondersteunen. De zes bijeenkomsten duren van 9:30 tot 11:30 uur en wor-den ongeveer eens per twee weken ge-houden in de Noorderberg, Bergstraat 90 in Leerdam. De eigen bijdrage voor de cursus bedraagt 10,00 euro. Aan-melden tot 6 februari via 0345-637363 of [emailprotected].

Keuze voor Vijfheerenlandense variant uit rapport-Schutte

Leerdam en Zederik lonken naar VianenDe gemeenten Leerdam (in meerderheid) en Zederik (unaniem) kiezen voor een intensievere samenwerking met Vianen.

Vijfheerenlanden

tieke partijen in het gebied hun krach-ten bundelen en zich laten vertegen-woordigen in de besturen.

De Leerdamse SGP-fractievoorzitter Arie Keppel vindt het rapport-Schutte, niet alleen onvoldoende onderbouwd, het staat volgens hem ook nog eens vol gemeenplaatsen. Keppel: “Overi-gens is dit rapport natuurlijk wel de weerslag van wat de regio tot op heden heeft gedaan en gepresteerd: veel pra-ten, veel gemeenschappelijke regelin-gen zonder duidelijke doelen.” Ook is er volgens Keppel sprake van weinig invloed van de plaatselijke gemeente-raden. “Het lijkt meer op een auto-noom zich ontwikkelend proces bui-ten de democratische kaders om dan dat er nog een vorm van (zelf)sturing vanuit Leerdam aan te past komt.”

Dat wordt duidelijk na het verschijnen van de tussenrapportage van de commissie Schutte, die onder-zoek doet naar bestuurlijke samen-werking of wellicht herindeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

De commissie presenteerde vorige week zeven modellen. Het eerste mo-del is een ambtelijke samenwerking, waarbij de gemeenten wel zelfstandig blijven. In de andere varianten wor-den gemeenten samengevoegd. In één van de fusie-varianten zijn drie nieuwe gemeenten voorzien: Mer-wede (Sliedrecht-Hardinxveld), Alblas-serwaard (Gorinchem, Molenwaard en Giessenlanden) en Vijfheerenlan-den (Zederik, Leerdam, Vianen). Een andere variant is die waarbij Gorin-chem, Hardinxveld en Molenwaard fuseren, evenals Giessenlanden Zede-rik en Leerdam. In deze variant blijft de gemeente Vianen buiten beeld.

Utrechtse gemeenteHet is overigens best wel opmerkelijk dat Vianen momenteel weer volop in beeld is in de discussie over mogelijke samenwerking of herindeling. De ge-meente behoort sinds 2002 immers tot de provincie Utrecht en was jaren-lang met de blik gericht op de noorde-lijke Lekgemeenten, zoals bijvoor-beeld Nieuwegein, IJsselstein en Hou-ten. Het gemeentebestuur zegt in een reactie dat men in deze discussie over

mogelijke gemeentelijke herindeling niet aan de zijlijn kan blijven staan. “Daarom onderzoeken we deze sa-menwerkingsvariant, terwijl ook sa-menwerking in het noorden en een volledig zelfstandig Vianen als ont-wikkelingsrichtingen in beeld blij-ven.” Burgemeester Wim Groeneweg zegt echter wel aangenaam getroffen te zijn door de warme reacties vanuit Leerdam en Zederik om nauw te wil-len samenwerken. “Ook anderen zien kennelijk dat Vianen veel te bieden heeft.”

HerindelingPolitieke fracties als SGP en Platform Vianen zijn zelfs positief over samen-werking in de Vijfheerenlanden. SGP heeft voorkeur voor een zelfstandig Vi-anen. “Maar als opschaling wel aan de orde is dan weten we dat onze ‘roots’ in de Vijfheerenlanden liggen”, zegt fractievoorzitter Dick den Hertog.

Volgens Suzanne Allard van Platform Vianen was het ook zonder het rapport van de commissie-Schutte al duidelijk dat er argumenten genoeg zijn voor Vianen om serieus om tafel te gaan met Zederik en Leerdam. “Qua profi el hebben de gemeenten veel gemeen en ze liggen in een duidelijk geografi sch samenhangend gebied. Vianen, Leer-dam en Zederik hebben ook een verge-lijkbare maat en schaal: we zijn aan elkaar gewaagd zeg maar, het is een

handschoen die past. Ieder van het trio kan een wezenlijke rol hebben in een samenwerking.”

GripBart Bruggeman, fractievoorzitter van het CDA in Leerdam, ziet ook grote voordelen in de Vijfheerenlandense variant. Hij houdt zijn bedenkingen over een variant waarbij alleen ambte-lijk wordt samengewerkt in de regio. Daarmee wordt volgens hem de demo-cratische grip van de gemeenten uit-gehold. “Dat is nu al het geval met diverse ge-meenschappelijke regelingen en dat wordt dan nog intensiever. In de be-sturen van de gemeenschappelijke re-gelingen zitten nu burgemeesters en wethouders, die hun eigen vlees keu-ren.” Het is volgens hem beter als poli-

Griedo Bel weer lijsttrekker PvdA

De huidige wethouder Griedo Bel is verkozen tot lijsttrekker van PvdA Lingewaal.

Bel was in 2010 ook al lijsttrekker voor de partij. Op voordracht van het bestuur ging de ledenvergadering unaniem akkoord met Bel op num-mer 1 van de kieslijst voor de ge-meenteraadsverkiezingen in maart.

ProgrammaTijdens de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma vastge-steld. De leden spraken uitvoerig over het programma en er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Na deze aanpassingen is het verkiezingspro-gramma aangenomen.

Dit gebeurde tijdens de druk be-zochte ledenvergadering. Ruim der-tig procent van de leden was aanwe-zig. Wat de PvdA betreft is de cam-pagne vanaf nu definitief begonnen en zullen zij er alles aan doen om met een goed resultaat uit de bus te ko-men.

Kledingcontainer in brand gestoken Op het Europaplein in Leerdam-west heeft in de

nacht van zaterdag op zondag een kledingcontainer in brand gestaan.

De brand bij de container werd even na één uur ontdekt. Omwonenden hoorden eerst diverse vuurwerk-knallen, waarna er flinke rook uit de container kwam.

De container zat vol kleding en was eigendom van kledingin-

zamelaar Kici. De inhoud ervan kan als verloren worden be-schouwd. De gealarmeerde brandweer kon het vuur in eerste instantie lastig blussen.

Met de hoogwerker is de container vervolgens omhoog ge-tild, waarna de brandweer beter in staat was om de brand aan te pakken.

q WWW.112LEERDAM.NL

FOTO: JAN WILLEM VERSLUIS/112LEERDAM.NL

Het project Lingekwartier is door de gemeente Geldermalsen voorgedragen voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014. Ie-dereen kan meestemmen op één van de genomineerde projecten.

De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt een keer in de twee jaar door de provincie Gelderland uit-gereikt aan opmerkelijke en inspire-rende ruimtelijke projecten. In totaal hebben zich hiervoor 40 projecten aangemeld. De hieruit geselecteerde en genomineerde tien projecten zijn opgevallen door hun speciale bijdrage aan de Gelderse omgeving en passen binnen het thema ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. Hierbij is vooral gelet op bijzondere uitwerkingen van het alledaagse. “Met elan en ambitie, durf en experiment.”Het Lingekwartier maakt onderdeel uit van het grotere, landelijke project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Binnen dit project wordt enorm veel gedaan om die linie in volle glorie te herstel-len en voor de toekomst te behouden. Herstel en behoud van het landschap is een speerpunt. Er is veel bereikt in het realiseren van een goede samen-

hang tussen de in dit gebied aanwe-zige forten, zoals Fort Asperen en de restauratie daarvan. Daarnaast kan worden gedacht aan het herstel van de waaiersluizen bij dit fort, het opknap-pen van de verschillende schuilplaat-sen (bunkers) in de omgeving, de re-novatie van de draaibrug bij ‘Werk aan het Spoor’, het nieuwe trekpontje langs de Diefdijk, de prachtig geres-taureerde ‘Oude Horn’ en de aanleg van wandelpaden.Wat dit laatste betreft wordt in de na-bije toekomst gewerkt aan een duide-lijke overgang van het Lingekwartier in het te realiseren ‘Rondje Rhenoy’. Het Lingekwartier ligt voor een groot gedeelte op grondgebied van de ge-meente Geldermalsen, maar strekt zich ook uit over de buurgemeente Lingewaal waarmee intensief wordt samengewerkt. Meer informatie over de genomi-neerde projecten is te vinden via on-derstaande website. Hier kunnen be-langstellenden ook hun stem uitbren-gen. Dat kan tot donderdag 27 februari 12:00 uur. De publieksprijs omvat een bedrag van 5.000 euro.

q WWW.GELDERLAND.NL/GELDERSEPRIJS

Lingekwartier in race voor Gelderse Prijs

Vijf jongeren uit Lingewaal hebben de afgelopen maanden uitge-breid contact gehad met de Christen-Unie. De contacten werden van beide kanten op prijs gesteld.

De vijf VWO-ers van het Lyceum Oude-hoven uit Gorinchem moesten een ‘paper’ maken over de verkiezingen. Ze volgden daarvoor één partij en moesten een reclamecampagne op-stellen. “De CU heeft onze interesse gewekt, dus we zouden u graag vol-gen”, lieten de jongeren de plaatse-lijke CU weten. Lijsttrekker Fred Tem-minck en de zijnen gingen graag op het verzoek in. Jongeren en politici gingen in gesprek, de leerlingen be-zochten de ledenvergadering van de CU en maakten een raadsvergadering mee. De partij viel goed in de smaak bij de jeugd. Conclusies: “Ze schreeu-

wen niet van de daken dat ze christen zijn, maar willen dat je het aan hen kan zien.” Of zoals de leerlingen het in hun evaluaties schreven: “De leden waren niet enorm christelijk met rok-ken en dotten. Het waren wel oude mensen, maar allemaal super nor-maal en spontaan.” Een van de jonge-ren is inmiddels ‘overstag’: “Ik denk dat dit een partij is die goed bij mijn mening aansluit.” Een ander twijfelt: “Ik was eerst niet zo onder de indruk, omdat ik hun methoden nogal oubol-lig vond. Maar mijn visie heeft een po-sitieve wending genomen.” De ande-ren waarderen het dat de CU hun ideeën verwerkt heeft in het pro-gramma. “Ze gaan de problemen seri-eus aanpakken. Het zijn mensen van hun woord.” Ook de politici zijn tevre-den. “De samenwerking is nuttig, leer-zaam en boeiend”, aldus Temminck.

Jongeren Lingewaal in zee met Christen Unie

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (4)

Woensdag 22 januari 2014 Familieberichten 4

Vrij in alles...

Meerkerk,

Tel. 0183-354039

[emailprotected]

www.de-stilte.com

Wij willen u vrijheid

bieden; vrijheid in

wie u bent en wie u

wilt zijn, vrijheid in

keuzemogelijkheden

en vrijheid in wat u

van ons vraagt.

kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

GRAFMONUMENTENNATUURSTEENBEDRIJF

MIDDEN BRABANT b.v.Kortakker 6, 4264 AE Veen

Tel. 0416-691616

ALTIJD VOORDELIGER

DE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

Met 500 grafmonumenten op voorraad

Intens dankbaar voor alle liefde,warme vriendschap en genegenheid die wij van haar mochten ontvangen,

is in alle vrede heengegaan onze moeder, schoonmoeder, groot- en

overgrootmoeder

Wilhelmina Adriana de Bruijn-

Goudzwaardsinds 11 januari 1986 weduwe van

Adrianus Johannes de Bruijn

* 1 maart 1924 † 18 januari 2014

Haaften: Jan Arie en WillyAd en MarloesLieke, HiddePeter en AnjaBram en Anja

Leny in liefdevolle herinneringMartinRickElma en Wesley

Vuren:Giel en JoanNoël en SimoneRoy en RominaGlenn

Vuren:Marry en RienInaAlbert

Oosterhout (Gld.):Joke

Correspondentieadres:Flank 11, 4214 GE Vuren.

De afscheidsdienst zal zijn op donderdag 23 januari om 10.30 uur

in de N.H. Thaborkerk, Mildijk 119,4214 DR Vuren.

De begrafenis zal aansluitend plaats-vinden op de Algemene Begraafplaats

aan de Graaf Reinaldweg te Vuren.

Na de begrafenis is er in de kerkgelegenheid tot condoleren.

Wilma de Bruijn9 jaar de ‘moeder’ van ons damesteam. Sterk, positief, enthousiast, goedlachs. Wij zijn trots op jou.Altijd in ons hart. We zullen je missen.Voor de familie heel veel sterkte toegewenst.

Jouw damesteam v.v. Vuren

Samen gelachenSamen gehuildMaar zoals jij zei:“Jullie waren de kers op mijn taart”

Lieve WilmaVrienden voor het leven.Wij nemen jou mee in ons hart.

MarjaAnoukJolandaHenrietteAnnemarie

Ik ben blij dat ik geboren ben.”

- Henk -

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij voor ons betekend heeft is na een lang, rijk en bewogenleven, rustig ingeslapen, mijn lieve man, onze lieve bijzondere vader, schoon-vader en lieve opa

Hendrikus Johannes van Ravesteijn

- Henk -

Lexmond* 23 oktober 1923 † 17 januari 2014

D. van Ravesteijn-VerversNolly en Otto Nina-Malou en Tim Annelot

Anita in liefdevolle herinnering

Arnold en Marianne Cornel Cédric

De Laak 324128 CB Lexmond

Henk is thuis.

U kunt de familie condoleren op donderdag 23 januari van 18.45 tot 19.15 uur in dorps-huis “Het Bosch”, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN in Lexmond.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 24 januari om 13.00 uur in dorps-huis “Het Bosch”.Aansluitend begeleiden wij hem naar de Algemene Begraafplaats gelegen aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond, waar de begrafenis zal plaatsvinden.

Na de begrafenis bent u welkom om met ons samen te zijn in dorpshuis “Het Bosch”.

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen hopen wij u middels deze

advertentie te bereiken.

Iedere gave, die goeden elk geschenk, dat volmaakt is,daalt van boven neder vanden Vader der lichtenbij wien geen verandering is of zweem van ommekeer.

Jacobus 1:17

Teruggekeerd naar zijn Heer en Schepper, onze lieve zorgzame vader en opa

Bernardus Johannes Wiggers

Bernard

in de leeftijd van 83 jaar

sinds 2011 weduwnaar van Rieky Lammers

“het is goed zo”

Hilversum: Gerrit Middelburg: Henriëtte en Dirk Maartje Frederike en Martin Wouter en Lynn Tijmen

Leerdam: Joke en Rienk Hans en Ellen, Moes Gerard en Annemiek Jos en Ellen

Tiel: Toon en Ans Bram Anne-Fleur

Leerdam, 18 januari 2014Correspondentieadres:Copierlaan 176, 4143 GD Leerdam

De dankdienst voor zijn leven zal gehou-den worden op zaterdag 25 januari om 11.00 uur in de Bethelkerk, Westwal 29a te Leerdam. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Tiendweg 118, Leerdam.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het, naast de begraafplaats gelegen, rouwcentrum Rehoboth.

Wij danken het personeel van afdelingde Reling van Huis ter Leede voor

hun goede zorgen.Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Wilma de Bruin Na een ongelijke strijd heeft zij helaas moeten opgeven. Wij zullen Wilma blijven herinneren als een enthousiast leidster van het damesteam en drijvende kracht van onze vereniging. Wij wensen Gerrit, de kinderen, partners, kleinkinderen en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De leden en het bestuurvan V.V. Vuren

20 januari 2014, Vuren

Verdrietig laten wij u weten dat op 20 januari is overleden ons trouw lid en penningmeester

Joop PloegJoop was een markant persoon binnen onze woongroep. We zullen hem missen.

Bestuur en leden vanWoongroep “de Schimmel”Asperen

Hoewel ze nog graag een poosje hier wilde blijven, hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen vanMaaike van Zuidam

– van Santen28 november 1928 15 januari 2014Adri † en HenkMarleenMarijkeAnjaMarian en RenéDianne en PaulPaula en PerryChielDinsdag 21 januari 2014 hebben wij afscheid genomen van Maaike en is zij begraven bij pa, opa op de Algemene Begraafplaats in Heukelum.

Harvas Natuursteen b.v.Nijverheidstraat 74143 HN LeerdamT 0345 - 614037 www.harvasnatuursteen.nl

Voor een blijvende herinnering in steen...

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (5)

Woensdag 22 januari 2014 Familieberichten 5

Begrafenis en crematieverzorging

Trudus van der PlaatDag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Het afscheid zoals u wenst.Ervaren, vertrouwd en stijlvol.

Ook als u elders verzekerd bent.

T 0345-681151M 06-22418277

W tvanderplaatuitvaart.nl

Wij zijn er voor iedereen!

24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wij verzorgen ook uitvaarten die elders zijn verzekerd.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden & Van Voorden Uitvaartzorg Vijfheerenlanden

Egbert van Voorden

Voor het melden van een overlijden 0800 8192

Voor algemene vragen 0800 1292

Uitvaar tzorg Vi j fheerenlanden

& VAN VOORDEN

Yarden & Van VoordenOverslag 20

4247 ER KedichemT 0183 820 23406 50 248 932

www.yarden-vanvoorden.nl

0345-82 02 80www.dokman-uitvaarten.nlwww.herinneringshuis.nl

Ik ga slapen ik ben moe,‘k sluit mijn beide oogjes toe, Heere houd ook deze nacht, over mij getrouw de wacht.

Diep bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht zijn, geven wij u kennis dat de HEERE toch nog onverwachts uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Metje van Wijger-den-Duijzer

sinds 16 juni 1989 weduwe van Teunis van Wijgerden

in de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar.

Jettie en Jan de Fockert-van Wijgerden Henk en Corrie van Wijgerden-Droogers Nellie en Aart Blom-van Wijgerden

Klein- en achterkleinkinderen

14 januari 2014Woon- en zorgcentrum “Avondlicht”, Herwijnen

Correspondentieadres: J.J. de Fockert, Achterweg 19, 4171 BA Herwijnen.

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 18 januari j.l. op de begraaf-plaats aan de Peperstraat te Herwijnen.

Voor uw belangstelling en medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, ons betoond na het onverwacht overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en mijn lieve opa

Arie de Bruin- Ad -

zeggen wij u hartelijk dank.

Het heeft ons goed gedaan dat zo velen met ons hebben meegeleefd.

Aartje de Bruin - Looijen

Dennis en Esther Arnold en VanessaMae

Leerdam, januari 2014.

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen én regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor ú.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn,Joke Geerse en Lenie PrinssenUitvaartcentrum Rehoboth www.lbv-uitvaarten.nl

Dag en nacht: 0345 619833

De vele kaarten en andere uitingen van medeleven na het overlijden van

Els den Burgerhebben ons veel troost gegeven.Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken.

J. den BurgerM. den Burger-Sterk

Anke en Rob Luking Nikki Kim

Leerdam, januari 2014

Voor de vele blijken van hartelijk medeleven die wij van u ontvangen hebben na het overlijden en bij de be-grafenis van onze lieve, zorgzame moeder, schoon- moeder en oma

Elizabeth Pellegrom - Pellegrom

Betsie

betuigen wij u onze welgemeende dank. Uw betrokkenheid, zowel per-soonlijk als schriftelijk, heeft ons heel goed gedaan.

Bart PellegromMarleen Pellegrom - Treffers Marlieze Arjon Bas

Waardenburg, januari 2014

Na vele fijne jaren samen en dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, moeten wij tot onze droefheid meedelen dat uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Albertus Marinusde Kruijk

- Ab -echtgenoot van Belia de Kruijk-Blom

* 21 mei 1931 † 17 januari 2014

B. de Kruijk-Blom

Rien en Greet Jelle

Johan en Francis Jelle, Linda

Ada en Adri Thijme, Krijn

Langerakstraat 414147 BH Asperen

De uitvaart heeft in familiekring plaatsvonden.

Het zal nooit wennen…

Ik schrijf ze opmet potlood en met pende liever nog dan liefstewoorden die ik ken

Ik schrijf ze opmet balpen en met stiften nog mooier dan de mooiste woorden in mijn schrift

Ik schrijf ze opin rood en geel en blauwdat ik nog houer hou dan houvan de allerjouste jou(KM)

19 januari 2009 19 januari 2014

Jaap Muis(nu samen met al onze vriendjes)

dierbaarsten in mijn leven

Jetta

Dank!... aan alle lieve vrienden en vriendinnen die er altijd, al weer 5 jaar, voor mij zijn.

Voor de vele blijken van hartelijk medeleven die wij ontvangen hebben na het voor ons toch nog onverwachte overlijden van mijn zeer geliefde zoon, onze lieve broer, zwager en oom

Willem Jan de Jong

willen wij u hartelijk dankzeggen.Ondanks het grote gemis heeft uw betrokkenheid, zowel persoonlijk als schriftelijk, ons heel goed gedaan.

Familie W.E. de Jong-de Bruin Asperen, januari 2014

“Omdat iedereen een waardig afscheid verdient.”

Begrafenis en crematieverzorging.

Altijd persoonlijk en integer, met gevoel voor detail.

Uitvaartverzekering of vereniging?Ook dan kunnen we u van dienst zijn.

Vrijblijvend wilsbeschikking opstellen.

Altijd bereikbaar 0345 622 622Remco en Patricia Hol06 538 346 19 of 06 421 485 54

www.lingewaard-uitvaart.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (6)

Woensdag 22 januari 2014 Familieberichten 6

CoachAnnet Bassa-Mesker

Afslanken, aankomen,

fitter worden!

www.rightlife4u.nl06-53 42 92 53

Rightlife4uAnnetBassaHerbalifeCoach

Bergstraat 1, 4141 BS LeErdam | www.kunstgebitleerdam.nl

Bel voor een afspraak: 0345 - 50 58 51

Het adres voor:

LAAT UW GEBIT ONZE ZORG ZIJN.

Kom vrijdag 24 januari tussen 18.00 en 21.00 uur.

We verrassen je graag met een warm winteronthaal!Formido Vianen

Hagenweg 5c Tel.: 0347-37 53 14

�uk om je ver�r !�lpה �

Voor elke

klant een

glaasje

Glühwein

*Zie spelregels in de bouwmarkt.

Kom vrijdag 24 januari tussen 18.00 en 21.00 uur.

We verrassen je graag met een warm winteronthaal!Formido Vianen

Hagenweg 5c Tel.: 0347-37 53 14

�uk om je ver�r !�lpה �

Voor elke

klant een

glaasje

Glühwein

*Zie spelregels in de bouwmarkt.

(sport)podologie Versantvoort

Pedicure & Schoonheidssalon Natasja

| Parmentierstraat 4 4143 HA Leerdam | | Podoloog : 0345-617190 Pedicure: 06-28429939 |

| [emailprotected] [emailprotected] |

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (7)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Voorstelling over Luther in Leerdam Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard geeft vrijdagavond 31

januari zijn voorstelling ‘Hier sta ik’ in de Bethelkerk te Leerdam.

‘Hier sta ik’, waren ooit de woorden van kerkhervormer Maarten Luther. Kees van der Zwaard heeft er een voorstelling van gemaakt die in onze tijd speelt. Met tekst, spel en zang legt hij een verbinding tussen de wereld, waarin Luther leefde en die van ons. De hoofdpersoon heet niet toevallig Maarten. Deze Maarten krijgt een brief van een jeugdvriend: “Als je dit leest, ben ik er niet meer...”. Olaf heeft een verzoek aan Maarten. En dit leidt tot de vraag van Maarten: “Waar sta ik?” De theatervoorstelling past in het jaarthema van Kerk aan de Linge: “Ik ben”, of: “Wie ben ik?” Niet altijd een makkelijk te beantwoorden vraag. Op een speelse en muzikale manier neemt Kees van der Zwaard de toeschouwers mee in zijn voor-stelling over vriendschap en verraad, over God en het geweten, over de duivel en de vrije wil. De Hervormde Gemeente van Rumpt en Kerk aan de Linge (Hervormd Noord en Bethelkerk) maken deze voorstelling mogelijk, voor iedereen, binnen en buiten de kerk, die zich herkent in de vraag “waar sta ik?” Vrijdagavond 31 januari, Bethelkerk aan de Westwal, 20:00 uur. De entree, ter be-strijding van de onkosten, bedraagt 5,00 euro.

Woensdag 22 januari 2014

7nieuws

AUT BEDRIJF BL M Betaalbaar...BetrouwbaarApk OnderhoudVerkoop Reparatie

Klaverweg 11 - 4157 JA Enspijk - Tel 0345-652007 - [emailprotected] - www.autoblom.nl

Maar welDe beste prijs, een eerlijk advies en daardoor altijd goedkoper uit.Test het zelf bij Autobedrijf Blom.

GeenGratis A.P.K. 4 bandenhalen 2 betalen.Uurloon van € 80of meer.

Man gewond na val van vrachtwagen

Een man is zon-dagochtend zwaargewond geraakt doordat hij van zijn trailer viel op een vrachtwagenparkeerplaats aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd. De man was op de trailer van zijn vracht-wagen bezig met werkzaamheden toen hij zo’n vier meter naar beneden viel. Naast een ambulance werd ook het Mobiel Medisch Team uit Rotter-dam ingezet. De man is afgevoerd naar een ziekenhuis in Nieuwegein waar hij is gecontroleerd op inwendig letsel. Ook heeft hij een gebroken arm en een hoofdwond opgelopen.

q WWW.112LEERDAM.NL

Neerijnen ontraadt investeringsbijdrage ASHals bouwkavel in de markt worden ge-zet. Dit zou de gemeente vervolgens weer hetzelfde bedrag van twee ton kunnen opleveren.

Maar b en w wijzen de raad op de af-stand van vijftig meter die tussen wo-ningen en een verlicht sportcomplex moet liggen. Het hoofdveld van ASH wordt weliswaar niet verlicht, maar planologisch gezien kan de club deze mogelijkheid in de toekomst wel aan-grijpen.

Andere clubsDaarnaast vindt Neerijnen de investe-ringsbijdrage ongepast in een tijd

waarin de gemeente de broekriem moet aanhalen. De gemeente schiet er jaarlijks voor 10.000 euro bij in aan gederfde renteopbrengsten zolang de bouwkavel onverkocht blijft.

Verder verwacht de gemeente dat de voetbalverenigingen vv Opijnen en vv Waalkanters bij de gemeente aanklop-pen om een bijdrage als het voorstel voor ASH wordt gehonoreerd. Beide verenigingen hebben vergevorderde fusieplannen en zijn met de gemeente in gesprek over huisvestingsscena-rio’s.ASH is gehuisvest op een verouderde accommodatie uit 1962. De vereni-

ging kampt ook met ruimtegebrek, onder meer vanwege de populariteit van het damesvoetbal.

De nieuwbouw gaat ongeveer een half miljoen euro kosten, waarvan drie ton kan worden opgehoest uit eigen mid-delen. Een opknapbeurt van het sport-parkje is volgens het bestuur onhaal-bare kaart. GBN laat weten het initiatiefvoorstel niet van tafel te halen maar begin fe-bruari in te brengen tijdens de eerst-volgende gemeenteraadsvergadering.

André van der Vlerk

Een investeringsbijdrage van twee ton voor een nieuwe accom-modatie voor voetbalvereniging ASH is om meerdere redenen onverstan-dig, vinden b en w van Neerijnen.

Het college reageert daarmee op een initiatiefvoorstel van Gemeentebelan-gen Neerijnen (GBN). Deze partij wil ASH te hulp schieten door de vereni-ging twee ton uit te keren. Dit bedrag is nog nodig om de uitbreidingsplan-nen rond te breien.

GBN redeneert dat de grond die bij de verhuizing naar de andere kant van het terrein aan de Korfgraaf vrijkomt

De gemeente Leerdam is verkozen tot de meest inspirerende millenniumgemeente van 2013. Dat is bekend gemaakt tijdens de nieuw-jaarsreceptie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De titel is behaald vanwege de resulta-

ten, die het nog geen jaar bestaande Team2015 Leerdam heeft behaald. Het uit een kleurrijke mix van Leer-dammers bestaande team is er met haar vernieuwende aanpak op zeer korte termijn in geslaagd om verbin-dingen te leggen met de Leerdamse samenleving. Scholen, kerken, poli-

tieke partijen, de wereldwinkel, de kringloopwinkel, het stadskantoor, het jongerenwerk, werkgroep sociale cohesie en de Turkse gemeenschap in Leerdam zijn daardoor meer bij het onderwerp Leerdam Millennium Ge-meente betrokken. De verbindingen, die hierdoor zijn ontstaan hebben

een aantal concrete activiteiten met mooie resultaten opgeleverd. De meest in het oog springende zijn onder andere de speakercontest ‘Zeg NEE tegen Armoede’, waarbij acht jon-geren in vijf minuten lieten horen waarom zij zich voor een millennium-project inzetten. Ook bijzonder: de veiling van beloften van de jongeren van de Kerk aan de Linge. Hiermee werd geld ingezameld voor zonnepa-nelen op het dak van de kerk, armoe-debestrijding in Zuid-Afrika en bevor-dering van duurzame landbouw in Ka-meroen. Daarnaast vielen de hergebruik-acties van Kringloop Leer-dam op, evenals de start van het eerste Leerdamse Repair Café, de Fair Trade maaltijd, deelname aan de eerste regi-onale duurzaamheidsmarkt in Leer-dam, het eigen glazen huis in jonge-rencentrum M3 en de offi ciële aan-melding om Fair Trade Gemeente te worden. In overleg met het plaatse-lijke bedrijfsleven en overige betrok-kenen wordt dit in 2014 verder uitge-werkt. Team2015 organiseerde en facili-teerde daarnaast nog andere lopende en nieuwe Millenniumprojecten. Het team is te vinden via www.team-2015-leerdam.nl, op facebook, twitter en wekelijks op de pagina van de ge-meente Leerdam. In oktober bracht zij een eigen Millenniumkrant uit.

Meest inspirerende Millenniumgemeente

FOTO: AANGELEVERD

Neerijnen: meer sport en cultuur

Sinds het begin van het jaar heeft gemeente Neerijnen drie nieuwe combinatiefunctionarissen: Stijn Brokx, Marieke Bel en Femke Broeders. Ze zijn ondergebracht bij Welzijn Neerijnen en richten zich vooral op sport en cultuur.

Op deze wijze probeert de gemeente het sport- en cultuuraanbod voor kinderen en het beweegaanbod voor ouderen binnen de gemeentegren-zen te vergroten en te verbreden. De combinatiefuncties hebben daar-naast de taak dwarsverbanden te leg-gen tussen de verschillende werkge-bieden, lokaal aanbod te versterken en waar mogelijk nieuwe initiatieven op te pakken. Stijn Brokx gaat aan de slag op het gebied van sport, onderwijs en oude-ren. Marieke Bel zet zich in voor on-derwijs en cultuur en de coördinatie van het geheel ligt bij Femke Broe-ders. Op korte termijn gaan de inwo-ners van Neerijnen meer van hen ho-ren, want zij zijn hard aan de slag met het organiseren van een spetterende ‘kick-off’. Wie graag met hen in con-tact wil komen of meer informatie wil over de combinatiefuncties, kan te-recht bij Femke Broeders ([emailprotected], 0418-652371 of 06-18973043).

L.-2000 stelt vragen Voor de raadsvergadering

van donderdag is L.-2000 actief ge-weest. Om te beginnen, staat op voor-stel van voorman Teus Meijdam de snoeproute op de agenda. De fractie is het oneens met de conclusie van B&W dat het met de vervuiling meevalt en het niet nodig is extra maatregelen te treffen. Bovendien vindt Meijdam het jammer dat alleen gekeken is naar de omgeving van het Heerenlanden Col-lege, terwijl is afgesproken naar heel Leerdam te kijken. Verder heeft L.-2000 vragen over de verkeersmaatre-gelen rond de Zuid-Hollandweg en de Tiendweg. Meijdam stelt vast dat de beide rechtsafstroken wel vernieuwd, maar niet verlengd zijn en dat het paaltje dat geplaatst is op de Tiend-weg niet echt veilig is. L.-2000 is be-nieuwd hoe het staat met het onder-zoek naar het bovengronds begraven, terwijl men stomverbaasd is dat de brandweer tijdelijk is verhuisd naar de Industrieweg, terwijl de afspraak was dat men op het voorterrein van de kazerne zou worden ondergebracht.

Collecte Amnesty International

Amnesty International houdt komende maand voor de twaalfde keer een landelijke collecte. In Leerdam en omgeving gaan 38 col-lectanten van 2 tot en met 8 februari de straat op. Vorig jaar leverde de col-lecte 1,73 miljoen euro op.

Als het aan wethou-der en locoburgemeester Rian Ver-woert (VVD) ligt worden bij de bereke-ning van de totale schadepost van oud en nieuw in de gemeente Neerijnen ook de kosten van de ingeschakelde hulpdiensten betrokken.

“Ik denk dat we daarvan zullen schrik-ken”, zei hij woensdagavond in de commissie Bestuur.Waardenburg haalde landelijk het nieuws vanwege jongeren die met vuurwerk en bierfl esjes hulpdiensten maar ook passerende automobilisten bekogelden. In het dorp zijn veel ver-nielingen gepleegd. Door de hitte van een brandje op de rotonde tussen de Steenweg en Kaalakkerweg smeulde een groot deel van de ANWB-wegbe-wijzering weg. De Steenweg moest rond 2.00 uur door de ME worden schoongeveegd.

StraatverbodVoor de VVD is het wangedrag aanlei-ding om een samenscholingsverbod in Waardenburg te overwegen. Dit om-dat auto’s die door het dorp naar de A2 rijden de snelweg vaak niet “onge-schonden” de snelweg halen. Ook pleit de partij voor een straatverbod van jongeren die voor de vernielingen zijn opgepakt en veroordeeld. Partijen schrokken woensdag van de

ferme taal van de VVD. SGP vreest dat een samenscholings- en straatverbod leidt tot verdere escalatie. SGP’er Dries Mulder bekritiseerde de media die er elk jaar een schepje bovenop doen. In de aanloop naar oud en nieuw zijn overal in de omgeving brandjes, maar alleen de brandjes in Waardenburg halen deze de krant. Maar volgens PvdA moet de schuld niet bij de media worden gelegd. “Er moet wel eerst een incident zijn voor-dat de media er bovenop duiken”, al-dus Henk de Jong (PvdA).

Volgens commissieleden zijn het niet alleen Waardenburgers die rellend door het dorp trokken. GBN-raadslid Cor Nijhoff beweerde dat uit de regio busjes vol met jongeren worden aan-gevoerd die in Waardenburg vertier zoeken. VVD sprak van “Haren-ach-tige” toestanden.Ed van Tellingen pleitte ervoor om de woensdag overigens afwezige burge-meester niet voor de voeten te lopen met discussies over een straatverbod. De gesprekken die ze met betrokke-nen gaat voeren, leveren misschien al veel op. “Ze zijn zich zelf soms niet eens van de consequenties bewust. Misschien dat zij met ideeën komen zodat het volgend jaar beter gaat.”

André van der Vlerk

Zorgen in raad over Waardenburgse rellen

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (8)

Webdesign & developmentGrafische vormgevingOnline oplossingenSocial mediaDTP productie

degrootcrossmedia.nlZuidzijde 131, Goudriaan | Tel. 0183 - 583 283E: [emailprotected]

Zet uw bedrijf op de kaart!U wilt uw bedrijf promoten? Kies voor een betrouwbare communicatiepartner:

De Groot Crossmedia, het creatieve team van De Groot Drukkerij. Onze professionals kunnen van idee tot uitvoering het proces voor u verzorgen.

Interesse? Neem, uiteraard geheel vrijblijvend, contact met ons op.

Kontaktjes plaatsen? REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

KontaktjesKontaktjesMindfulness-Training Starters

Training stressreductie 8 weken Start 23 jan.

Mindfulness-Training Vervolg Training mildheid en compassie

8 wk Start 24 jan. www.aspect.nu Tel.0344 651103

Duurzame Zorg helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen! Bel 0184- 785353 of bezoek onze

website www.duurzame-zorg.nl !

Meditatieve yoga in Zaltbommel Begin je dag met aandacht!

woensdagmorgen van 9.15 - 10.30 info: www.hermineschoneveld.nl

Springkussen of Attractie huren? Ga naar

AttractieVerhuurshop.nl in Rossum en bekijk

ons assortiment!

Gevraagd: zilveren glds. en rijksd. van Juliana. Ook munt-

verzamelingen, oud bankpapier en kapotte sieraden,

bijbeltje met slot, goud of zilver.

www.woonhuismetkantoor.nl www.denbestendakgoten.nl

Kolonisten van Catan TOERNOOI Zaterdag 8 februari

in Bergambacht info: www.kolonisten-toernooi.nl

Spaans Leren in de Krimpenerwaard

In het Cultuurhuis Krimpen a/d Lek. De lessen beginnen op 27-

01-2014. Voor beginners & licht gevorderden

Informatie: [emailprotected] www.leukspaans.nl

Tel: 064 5530098

T.e.a.b. antieke brood- en tinkast massief eiken dressoir en BB. klok. Tel: 0183502574

Huis niet verkocht? Verhuren kán! Info: [emailprotected]

Voedings- en Leefstijladviezen BGN Gewichtsconsulent /

Life-Coach Karin Rutgers ~ K@ Coaching

Wijk en Aalburg 06-44 075 393 www.droomleven-altena.nl

Nota’s vaak (deels) vergoed!!!

Workshops voetreflexmassage & Tenen Lezen op 26 januari 2014!

Info www.reflexme.nl, 06- 281 6754

www.woonhuismetkantoor.nl www.denbestendakgoten.nl

TALENTGROEP HB KIDS START WEER! Hoogbegaafde kids

ontmoeten elkaar op 10 woensdagochtenden

in Gorcum. Met als motto: plezier, ontdekken

ontwerpen en samenwerken. Info:

drs. GM Wouters, 06 26162333 www. Praktijkpio.nl/

[emailprotected]

STARTERS INFORMATIE CENTRUM (S.I.C.)

Advies en informatie voor startende ondernemers.

Tel. 078-6840205. Onderneming starten of ZZP’r

worden? Advies en administratieve

begeleiding op maat. Opzetten van een (salaris)

administratie. Personeelszaken. Intake gesprek is gratis.

Antoniuslaan 533341 GA Hendrik Ido Ambacht.

www.finasense.nl

T.k. fietskar 110x65x78 € 30,-; mountainbike €50,-;

aanhanger 2.10x1.30 €125,-. Tel. 06-39561310.

T.k. Hist. oorlogskaart van de crossroutes door de Biesbosch 1944-1945. Tel. 0416-692144.

T.k. nw Hitachi boorhamer DH-20-PB €100,-. Tel. 0418-674722.

Ukkie geboortekaartjesStoer, lief en eigentijds

Zuidzijde 1312977 XE Goudriaan

Telefoon 0183-583311www.ukkie-geboortekaartjes.nl

Te koop Caravan home car 33 gewicht 567 kg, 4 slaapplaatsen

bj.1994 koelkast kachelvoortent € 950.- Geschikt voor

kleine auto 078-6159808 i.pr.st.

Gevr. oude weekbladen van voor 1970. Tevens een driegaats-

kachel. Tel. 0418-642763.

T.k. VW Golf 4, 2.3 v5 highline apk dec. 2014

€ 2500,-; bb-motor Yamaha 5pk incl. tank, kortstart €300,-; Tomos

snorbrommer bj. 1995 € 250,-. Tel. 06-39561310.

T.k. bkn 50 tinten grijs, 50 tinten donkerder € 7,50 p.s.

Tel. 06-53837118.

T.k. trapskelter 5-12 jr z.g.a.n. €80,-; schooltafel €20,-; comp. tafel op wln €25,-; oude radio

Philips €25,-; elek. radiator 1500w 100x80cm €20,-; keukentafel

beuken z.g.a.n. 125x125 €150,-. Tel. 0418-662143.

T.k. zilvergrijs bureau met klep en 2 gr en 2 kl ldn €50,-.

Tel. 06-50297580.

GorinchemSliedrecht

IJsselstein

Tiel

Leerdam

Hardinxveld-Giessendam

* Vraag naar de voorwaarden

Uw kinderen vermaken zich in het spectaculaire aqua-park, terwijl u in alle rust kunt genieten. Gegarandeerd een spetterende vakantie voor het hele gezin!

SPLASHWORLDKom langs, bel, mail,klik of maak eenafspraak met onzereisspecialisten.www.regio-reisburo.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (9)

Bezoek ook onze website:www.mcd-supermarkt.nl

MCD Leerdam, Eiland 73-754143 ET Leerdam, tel: 0345- 50 60 00

WERELD VOORDEEL!

W 4 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 25 januari 2014. Prijswijzigingen , zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Knorr Wereldgerechtenalle 2-3 persoonsverpakkingen

kilo

Omo vloeibaar wasmiddelcolor, wit of klein & krachtig

Markant pizzaQuatro formaggi, Hawaii, salami, mozzarella, tonijn of Funghi

Spa Reine

Slavinken5 stuks

Markant frisdrankcola, cola light, sinas, sinas light

lemon & lime of lemon & lime light

Kilo witlof Alle soorten huiswijn*

Tompouces4 stuks

Heinz sandwichspreadalle soorten

pot 303 gram

vers uit eigen oven

Unox cup-a-soupalle soorten

Bon appetit30+ kaaslicht gerijpt of gerijptstuk 450 gram

Schuttersbier*

van 2.03-2.99 voor

PER PAK

KILO

van 6.99 voor

5FLACONS

van 29.75-31.15 voor

2stuks

van 3.58-3.98 voor

PAK à4 FLESSEN liter 0.38

van 4.49 voor

LITERFLES

van 3.69-3.99 voor

KILO

van 1.98 voor

4stuks

van 3.56 voor

5 STUKS

van 3.75 voor

2FLESSEN

liter 0.33

van 2.16 voor

4STUKS

van 4.29 voor

POT303 GRAM kilo 3.30

van 1.69 voor

2 PAKJES

van 1.30-2.50 voor

STUK450 GRAM kilo 8.89

van 4.69-4.89 voor

KRAT24 FLESJES liter 0.97

van 8.49 voor

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (10)

AGENDA – 28 januari 2014, 13.30 uur

WelstandscommissieGemeentehuis, Asperen

www.lingewaal.nl/bouwen

– 30 januari 2014, 20.00 uur

GemeenteraadsvergaderingGemeentehuis, Asperen

www.lingewaal.nl/raadsagenda

– 4 februari 2014, 19.00-20.00 uur

Inloopavond Leijenburgplein Dorpshuis Meeuwensteyn, Heukelum

www.lingewaal.nl/nieuws

– 5 februari 2014, 19.30-21.00 uur

Inloopavond riolering HerwijnenDorpshuis De Poort, Herwijnen

www.lingewaal.nl/nieuws

Aangevraagde Omgevingsvergunningen

Datum ontvangst Adres Bouwwerk

16-01-2014 Lingedijk 6, Herwijnen aanleggen van een paardenbak, stapmolen, mestplaat en lichtmasten

17-01-2014 Dalemse Zeiving 1, Vuren bouwen van een agrarische bedrijfsruimte

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. U kunt geen

bezwaarschrift indienen, dit kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende Omgevingsvergunningen

Verzenddatum Adres Bouwwerk Categorie20-01-2014 Laaglandseweg 43a, Vuren uitbreiden van een bedrijfspand bezwaar

20-012014 Schoutensteeg 4, Herwijnen plaatsen van 3 vlaggenmasten bezwaar

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter

inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kunt u tele-

fonisch een afspraak maken via (0345) 634 000..

BEKENDMAKINGEN

Lingewaal journaalcolofon

Gemeentehuis:A Raadhuisplein 3, 4147 AN, AsperenP Postbus 1014, 4147 ZG, AsperenT (0345) 634 000F (0345) 619 722I www.lingewaal.nlE [emailprotected]

Openingstijden:Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uurOf op afspraak: T (0345) 634 000

Loket BurgerzakenMaandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uurDonderdagavond van 17.30 tot 19.30 uurU kunt op woensdagmiddag terecht op afspraak:T (0345) 634 000I http://afspraak.lingewaal.nl

Afhalen aangevraagde documenten:Maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wmo-loketDinsdag- en donderdag van 09.00 tot 12.00 uurU kunt ook terecht op afspraak:T (0345) 634 000

Belangrijke telefoonnummers:Bel- en Herstellijn T (0345) 634 024Calamiteitenlijn T (06) 21 49 56 88

Calamiteitenzender Omroep Gelderland, 99,6 MHz

22 januari 2014

INLOOPAVOND LEIJENBURGPLEIN

HEUKELUM

Op dinsdag 4 februari bent u van harte welkom

op de inloopavond over het defi nitieve ontwerp

en de werkzaamheden voor het Leijenburgplein

in Heukelum. De inloopavond is in dorpshuis

Meeuwensteyn in Heukelum. U kunt tussen

19.00 en 20.00 uur binnenlopen om het ont-

werp voor het Leijenburgplein te bekijken.

Tijdens de avond zijn de betrokken ambtena-

ren en wethouder Bel aanwezig om eventuele

vragen te beantwoorden. Als alles volgens plan

verloopt, wordt in maart gestart met het inrich-

ten van de openbare ruimte rondom het senio-

rencomplex Leijenburg.

INLOOPAVOND RIOLE-RING HERWIJNEN

Op woensdag 5 februari bent u van harte wel-

kom op de inloopavond over de rioleringswerk-

zaamheden in Herwijnen. De inloopavond is

dorpshuis De Poort in Herwijnen; u kunt tus-

sen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen.

De gemeente informeert u tijdens deze avond

over de riolering- en herinrichtingwerkzaamhe-

den aan de Achterweg, Kolstraat, Zworrelstraat

en een gedeelte van de Sluimerskamp. Na de

herinrichting zal de wateroverlast tijdens ex-

treme buien aanzienlijk verminderen. Ook

wordt een aantal straten en pleinen opnieuw

ingericht.

Aannemer De Kuiper uit Noordeloos voert het

werk uit en start op maandag 3 maart, als de

weersomstandigheden het toelaten. Gestart

wordt bij de Achterweg en de verwachting is

dat het gehele project eind oktober 2014 is af-

gerond.

OPKNAPBEURT BIJ FORT VURENDit voorjaar wordt gewerkt aan het behoud van

een aantal groepsschuilplaatsen en kazematten

op de omwalling aan de buitenzijde van de

gracht van Fort bij Vuren. Deze betonnen ver-

dedigingswerken zijn gebouwd in de Eerste en

Tweede Wereldoorlog. De opknapbeurt maakt

deel uit van het ‘Rondje Vuren’. Dit wandel-

rondje maakt het straks mogelijk het hele fort

ook vanaf de buitenzijde te bezichtigen.

Kijk voor meer informatie over de werkzaam-

heden op www.lingewaal.nl/nieuws.

Op donderdag 30 januari 2014 vergadert de ge-

meenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in

het gemeentehuis in Asperen. De raadsverga-

dering is openbaar. U bent van harte welkom

om deze vergadering op de publieke tribune bij

te wonen. Op de agenda staat onder meer:

Sportaccommodatie AsperenDe raad discussieert over de mogelijkheden

voor een sportaccommodatie in Asperen naar

aanleiding van een onderzoeksrapport.

Ontwerp Structuurvisie WaalWeeldeWestDe raad wordt gevraagd om de intergemeente-

lijke en provinciale Structuurvisie te bespreken,

er mee in te stemmen en vervolgens vrij te ge-

ven voor inspraak.

Vaststelling uitgaven openbaar onderwijs Lingewaal periode 2006-2010De raad wordt gevraagd te besluiten dat de uit-

gave van het openbaar onderwijs in de periode

2006 – 2010 € 275.834 heeft bedragen; de

doorbetaling kan naar rato worden vastgesteld.

Aanbiedingsbrief en jaarplan 2014 lokale rekenkamercommissie De lokale rekenkamercommissie meldt de raad

wat er staat te gebeuren in 2014. De raad wordt

gevraagd er kennis van te nemen.

Rekenkamerbrief over quickscan planning- & controlcyclusIn 2013 heeft de lokale rekenkamercommissie

een quick scan gedaan naar de planning- &

controlcyclus in de gemeente. De raad wordt

gevraagd zich uit te spreken over de rekenka-

merbrief en de aanbevelingen.

Zienswijze Regionale infrastructuur Werk & Inkomen regio RivierenlandDe raad wordt gevraagd kennis te nemen van

het organisatorisch model voor een regionale

infrastructuur Werk en Inkomen in de regio Ri-

vierenland en de conceptzienswijze te accorde-

ren.

Vaststelling defi nitieve OZB-tarieven 2014In de vergadering van de gemeenteraad op 12

december 2013 zijn de OZB-tarieven voor 2014

vastgesteld. Nu kan de raad de defi nitieve ta-

rieven vaststellen in de verordening onroerend

zaakbelastingen 2014.

42e wijziging gemeenschappelijke regeling Re-gio RivierenlandOm in de Regio Rivierenland het aantrekken

van geldleningen bij de Bank Nederlandse Ge-

meenten mogelijk te maken, wordt alle deelne-

mende gemeenten in de regio Rivierenland ge-

vraagd over de 42e wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling te besluiten.

Uitvoeringsplan 2014 Integraal huisvestings-plan onderwijsgebouwen 2013-2023Op basis van het integraal huisvestingsplan

onderwijsgebouwen 2013–2023 wordt de raad

met een informatienota op de hoogte gesteld

van het uitvoeringsplan 2014.

De volledige agenda en stukken liggen ter in-

zage bij de receptie in het gemeentehuis en

zijn terug te vinden op www.lingewaal.nl/raads-agenda.

SpreekrechtAls u gebruik wilt maken van het spreekrecht,

dan kunt u dit tot aan de vergaderdag tot uiter-

lijk 16.00 uur kenbaar maken. U kunt zich aan-

melden bij de raadsgriffi er dhr. H.H. Dame via

(0345) 634 000 of [emailprotected].

Radio-uitzendingDe raadsvergadering is rechtstreeks te beluiste-

ren via radio LekWaal FM, via het geluid van de

kabelkrant LekWaal TV en via www.lekwaaltv.nl.

AGENDA GEMEENTERAAD

Wethouder Griedo Bel (rechts) ontvangt het jaarprogramma 2014 van de voorzitter René Vreekamp van de Lingewaalse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. VVN organiseert in 2014 onder andere een theatervoorstelling voor de schooljeugd over veilig verkeer en gaat met leerlingen van groep 8 de routes naar middelbare scholen verkennen. Ook staan de caravankeuring, fi etsverlichtingsac-tie en de seniorencursus BROEM weer op het programma.

ToelichtingVoor het kadastrale perceel Spijk, sectie O 232

is een verzoek ingediend voor de bouw van een

woonhuis met bijgebouw en paardenbak. In

het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’

is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om

een voormalig agrarisch bedrijf om te zetten in

een woonbestemming. De ontwikkeling kan ge-

realiseerd worden binnen de opgenomen wijzi-

gingsbevoegdheid.

Ter inzageHet wijzigingsplan ‘Spijkse Kweldijk 37, Spijk’

ligt van 23 januari t/m 6 maart 2014 ter inzage

bij de receptie van het gemeentehuis tijdens

openingstijden of op afspraak. Bel voor het

maken van een afspraak met (0345) 634000.

Daarnaast kunt u via www.lingewaal.nl/be-

stemmingsplannen en www.ruimtelijkeplan-

nen.nl kennisnemen van het wijzigingsplan.

Zie voor het indienen van een zienswijze het kaderBezwaar en Beroep.

Vervolg op volgende pagina

Bestemmingsplannen

Wijzigingsplan Spijkse Kweldijk 37, SpijkBurgemeester en wethouders van de gemeente

Lingewaal maken de ter inzage legging bekend

van het ontwerpwijzigingsplan ‘Spijkse Kwel-

dijk 37 te Spijk’.

KIJK VOOR MEERINFORMATIE OP

www.lingewaal.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (11)

Woensdag 22 januari 2014 gemeente-info 11

Programma van do. 23-01-2014 tot en met wo. 29-01-2014

GRATIS RESERVEREN

Nu in Hollywoud: 50+ BIOS. Iedere maandag en dinsdag overdag. 2 tijden, keuze uit 2 films. Meer informatie op onze website.

Wegens groot succes 30 januari 2014 een extra Ladies Night met de film Toscaanse Bruiloft.

9 februari 2014 kleuterbioscoop met knuffeldokter en K3 Dierenhotel. Dus neem je (zieke) knuffel mee!

Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling.

Overigens kunt u bij ons ook gratis parkeren.

A L M K E R KHOLLYWOUD

SPORTLAAN 59 TE ALMKERK, (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl

LADIES NIGHT: TOSCAANSE BRUILOFTDi. 28-01 19.30/20.00/20.30/21.00HEMEL OP AARDE Do. 23-01 13.30/18.10, Vr. 24-01 17.45, Zo. 26-01 18.10, Ma. 27-01 13.30/18.10Di. 28-01 13.30, Wo. 29-01 18.10THE WOLF OF WALL STREET (16+)Do. 23-01 20.15, Vr. 24-01 11.00/20.30/21.30, Za. 25-01 20.30/21.30Zo. 26-01 15.00/20.15, Ma. 27-01 20.15, Di. 28-01 15.45, Wo. 29-01 11.00/20.1550+ BIOS: ELLE S’EN VAMa. 27-01 11.00/13.45, Di. 28-01 11.00/13.4550+ BIOS: SOOF Ma. 27-01 11.00, Di. 28-01 11.0050+ BIOS: HEMEL OP AARDEMa. 27-01 13.30, Di. 28-01 13.30THE SECRET LIFE OF WALTER MITTYDo. 23-01 11.00/13.15/18.30, Za. 25-01 17.45, Zo. 26-01 18.30, Ma. 27-01 18.30, Di. 28-01 18.15, Wo. 29-01 18.30WALKING WITH DINOSAURS 3D NLDo. 23-01 15.30, Vr. 24-01 13.00, Za. 25-01 11.00/13.00, Zo. 26-01 11.00/13.00Ma. 27-01 15.30, Di. 28-01 15.30, Wo. 29-01 13.00SOOF Do. 23-01 11.00/14.15/18.55/20.45, Vr. 24-01 11.00/16.30/18.45/20.00/21.00Za. 25-01 18.45/20.00/21.00, Zo. 26-01 16.15/18.55/20.45, Ma. 27-01 11.00/16.15/18.55/20.45, Di. 28-01 11.00/18.45, Wo. 29-01 11.00/18.55/20.45THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG 3DDo. 23-01 11.00/20.30, Vr. 24-01 18.30, Za. 25-01 18.30, Zo. 26-01 20.30Ma. 27-01 11.00, Wo. 29-01 11.00FROZEN 3D NL Do. 23-01 11.00/15.45, Vr. 24-01 11.00/13.30/15.45, Za. 25-01 11.00/14.00/15.00/16.15Zo. 26-01 11.00/14.00/15.30/16.30, Ma. 27-01 14.00/16.00, Di. 28-01 14.00/16.00Wo. 29-01 11.00/13.30/15.00/16.00MEES KEES OP KAMPDo. 23-01 16.00, Vr. 24-01 14.30/16.00, Za. 25-01 11.00/12.45/14.30/15.30Zo. 26-01 11.00/12.45/14.30, Ma. 27-01 15.45, Di. 28-01 16.15, Wo. 29-01 14.00/16.30BRO’S BEFORE HO’S Do. 23-01 21.00, Vr. 24-01 22.15, Za. 25-01 22.15, Zo. 26-01 21.00, Ma. 27-01 21.00, Wo. 29-01 21.00MANNENHARTEN Do. 23-01 14.00/18.20, Vr. 24-01 18.15, Za. 25-01 18.15, Zo. 26-01 18.20, Ma. 27-01 18.20Wo. 29-01 18.20MIDDEN IN DE WINTERNACHTDo. 23-01 16.15, Vr. 24-01 15.00, Za. 25-01 11.00/13.30/16.30, Zo. 26-01 11.00/13.30Wo. 29-01 14.30/15.45SNEAK PREVIEWMa. 27-01 20.30BOULEVARD: ELLE S’EN VA Wo. 29-01 20.30

3D

3D

3D

FAIRAWARE BIO KRUIDENBITTER RED LABEL BLACK LABEL BERENBURG VS COGNAC SCOTCH WHISKY VODKA VIEUX BESSENJENEVER

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

100 cl 100 cl 70 cl 75 cl 100 cl 70 cl 70 cl 100 cl 100 cl 100 clElders 15.49 Elders 23.99 Elders 31.99 Elders 14.29 Elders 13.99 Elders 20.69 Elders 13.99 Elders 11.99

2e FLES Normaal 19.99

Vin de Pays, FrankrijkDiverse soortenPer fles 75 cl 5.49

BIJ TOPSLIJTER

100% Jenever100% Fine

100 cl Elders 11.49

Elders 11.99

topVoordeel

W0

4

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol Aanbiedingen geldig van 20-1-2014 t/m 2-2-2014. Zet- en/of drukfouten voorbehouden.

BEKENDMAKINGEN

Vervolg 22 januari 2014Lingewaal Journaal

BE

ZW

AA

R E

N B

ER

OE

P

TER INZAGEU kunt stukken inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak, zie colofon.

ZIENSWIJZEU kunt schriftelijk of mondeling uw ziens-wijze indienen bij het college van B&W ge-durende de inzagetermijn.

BEZWAAR U kunt een bezwaar indienen bij het college van B&W binnen zes weken na de dag van verzending van een besluit. Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden.

BEROEP Belanghebbenden kunnen alleen beroep in-stellen tegen besluiten, als zij in de voorpro-cedure tijdig hun zienswijze hebben inge-diend, of als hen niet verweten kan worden dat zij dat niet hebben gedaan. (aantonen niet in NL of als plan is gewijzigd). Een be-roepschrift kan binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is ge-legd worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

VEREISTE GEGEVENSEen zienswijze, bezwaarschrift of beroep-schrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening en datum. Een zienswijze moet een motivering bevatten; in een be-zwaar- of beroepschrift noemt u de om-schrijving van het besluit en waarom u te-gen het besluit bent.

VOORLOPIGE VOORZIENINGHet indienen van een bezwaar- of beroep-schrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u de uitvoering van een besluit wilt voorkomen, moet u naast het bezwaar- of beroepschrift ook een ver-zoek om een voorlopige voorziening aan-vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan pas nadat het be-zwaarschrift/beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven.

Voor bestemmingsplannen geldt een afwij-kende procedure. Kijk hiervoor op www.lin-gewaal.nl/bestemmingsplannen.

APV-VERGUNNINGEN

Verzenddatum Verleend aan Soort vergunning Datum activiteit15-01-2014 Hersenstichting

Nederland, mw. L. van Beekom

Art 2.10 apv – één spandoek, locatie Heukelum, hek speeltuin De Beerakker, Ringovenlaan Heukelum

27-01 tot 3-02 2014

7-01-2014 Dorpshuis Meeuwen-steyn, dhr. G.A. van der Drift

Art 2.25 apv – evenementen vergunning Beats and Beer, dorpshuis Meeuwensteyn, Heukelum

15-02-2014, 21.00-01.00 uur

16-01-2014 Dorpshuis De Poort, dhr. H. de Bruin

Art 2.25 apv – discoavond mmv Q-music, dorpshuis De Poort, Herwijnen

25-01-2014, 21.00-01.00 uur

16-01-2014 Dorpshuis De Poort, dhr. H. de Bruin

Art 35 ontheffi ng drank- en horecawet, dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79, Herwijnen

25-01-2014, 21.00-01.00 uur

Zie voor bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening het kader Bezwaar en Beroep.

COLLECTEROOSTER

• 27-01 t/m 1-02Hersenstichting Nederland

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP www.lingewaal.nl/bekendmakingen

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (12)

Woensdag 22 januari 2014 publicaties 12

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uurT www.vrijemarktwamel.nl

Industriestraat 4 6659 AL WamelFax: 0487-501155 [emailprotected]

Voortaan elke laatste Zondag v/d maand

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Als U van snuffelen op rommelmarkten en van een echt Hollands landschap houdt bent U bij ons in Wamel precies op de goede plaats.

Wamel ligt in het Land van Maas en Waal tussen onze prachtige rivierenaan de Waal tussen Nijmegen en Zaltbommel onder Tiel.

Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen gebruikte en nieuwe spulletjes.

In hal 1 is een gezellige cafetaria waar u heerlijk eet voor een leuke prijs.In hal 3 is een koffiehoek aanwezig met een mooi uitzicht op de markt.

Elke Woensdag en Zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur en delaatste Zondag v.d. maand (m.u.v. Juli t/m Augustus) van 10.00 - 16.30 uur

Kraampje huren? bel voor de mogelijkheden of reservering.

geOPENd van 10.00 - 16.30 UUR.(m.u.v. Juli t/m Augustus )

overdekt, verwarmten

ISOLATIEMATERIAAL

Steenwol Glaswol Alkreflex

EPS Tempex Styrodur Pu-isolatie

Frank Treuren BV

Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl

Meerkerk Burg. Sloblaan 36tel. 0183-351889

Uniek!0183 58 3333www.degrootdruk.nl

K w a l i t e i t staat bij ons hoog in het vaandel

Aan de biefstuk herkent men de slager.

Div. soorten grillworst hele 3.98

Gekookte worst 200 gram 1.98

Filet Americain 100 gram 1.25

Heerlijk gekruide

Bacon Rolettes

100 gram 1.35

Heerlijke

Procureur Lapjes

nu 4+1gratis

Heerlijke

Biefstuk Steaks

100 gram nu 2.25

SLAGERIJ CEES VAN DER HAM

W W W . S L A G E R I J V A N D E R H A M . N L

Heerlijk gekruideKipvlinders

3 stuks nu 5.85

DINSDAG 4 FEBRUARI 2014 VAN 15.00 TOT 21.00 UURPoppenbouwing 3, Geldermalsen

OPEN DAG

timmeren � metselen � schilderen

20.00 uur | prijsuitreiking beroepenwedstrijden

OPLEIDINGSCENTRUMBOUW RIVIERENGEBIEDwww.bouwrivierengebied.nl 0900-7627486

De lekkerste

BAKKERBART.NL

Boltaartje in de smaken aardbei, framboos,

bosvruchten,chocoladeof caramel van €10,00 voor € 6,00

Weekknalleryammy’s 2+2 gratis € 2,10

Brood van de maandVolkoren € 1,50

Leerdam

Rectificatie, vorige week heeft er een fout in de advertentie gestaan.

Gratis Lipton Yellow Tea bij aankoop van 3 broden voor € 5,75 (op=op)

Boek voor 1 FebruariKinderen voor € 249,00

reisburo Astra

Kerkstraat 55a 4141 AV Leerdam T: 0345-631212Aanbod Op=Op

www.reisburoastra.nlKom langs en vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden!

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (13)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Editie LeerdamOplage: 24.940 exemplaren

VerspreidingsgebiedVerschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Gellicum, Haaften, Hei- en Boeicop, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Nieuwland, Oosterwijk,

Rhenoy, Rumpt, Schoonrewoerd, Spijk, Tuil, Vuren, Waardenburg, Zijderveld.

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedepo-neerd ter griffie van de arrondissem*ntsrecht-banken en bij de Kamers van koophandel.

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, GoudriaanFloor de Groot

AdresHet Kontakt Edities bvVlietskant 16 | 4141 CL LeerdamTelefoon (0183) 58 32 00Fax (0183) 58 33 08

Advertentieafdelingadvertentie.leerdam@hetkontakt.nlAdvertentiesAnita Hoogeveen (06) 13 49 83 [emailprotected] Broekhoff (06) 51 31 49 [emailprotected] [emailprotected] den BestenRedactieMarijke Verhoef (06) 23 81 21 [emailprotected] Aanen (06) 10 38 04 [emailprotected]é Bijl (06) 51 50 21 [emailprotected]

Janneke Boogaard (06) 10 82 10 [emailprotected]

Websitewww.hetkontakt.nl

AdvertentietarievenZie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers.Contracttarieven op aanvraag. Combinatie-mogelijkheden met Het Kontakt editie Alblas-serwaard, Lek en IJssel Oost en West, Vianen, Land van Heusden & Altena en Bommeler-waard en Klaroen.nl. Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overlegInzendtermijnAdvertenties tot dinsdag 11:00 uurRedactiekopij tot maandag 17:00 uur

Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedepo-neerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.

VerspreidingVan de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55www.vandermeerverspreiding.nl

AuteursrechtenvoorbehoudUitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor con-form artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Woensdag 22 januari 2014

13nieuwsGemeenteraad buigt zich komende maand over Leerdam 2030

Leerdam aan de slag met toekomstvisieVerbondenheid, gastvrijheid en ondernemingszin; dat zijn de drie pijlers voor de Leerdamse toekomstvisie voor 2030.

Toekomstvisie

Dat werd vorige week dui-delijk tijdens de afsluitende avond in het Heerenlanden College. Het afgelo-pen half jaar bezochten vele inwoners de discussieavonden, terwijl anderen hun mening gaven tijdens gesprekken of hun voorkeur invulden op de ge-meentelijke site of via de sociale me-dia. Volgens Wim van der Leij zijn tien tot vijftien procent van de inwoners op de een of andere manier betrokken geweest bij het proces. Afgelopen dinsdag bogen B&W zich over het do-cument, terwijl de raad de visie op 13 februari vaststelt. Daarnaast komt er een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. Na de geanimeerde discussies van de afgelopen maanden viel de visie voor sommige bezoekers van de slotavond wat tegen. Want – ‘verbonden’, ‘gast-vrij’ en ‘ondernemend’ - zijn wel erg voor de hand liggende uitgangspun-ten. En dat geldt nog meer voor doel-stellingen als: ‘duurzaamheid, focus op topsectoren als glas en zuivel, goede opleidingen, aantrekkelijke en-tree Reilinghplein, een vitale binnen-stad, het versterken van de toeristi-sche sector en een goede bereikbaar-heid.’ Het ‘open deur gehalte’ is hoog, stelde een van de aanwezigen een tik-kie teleurgesteld vast. “Als nou de zon ook nog elke dag schijnt, komt het vast wel goed in Leerdam.” Interessant werd het toen de aanwezi-gen in groepjes uiteen gingen en de vraag voor de kiezen kregen of ze over 15 jaar nog in Leerdam wonen en hoe

zo’n verbonden, gastvrije en onderne-mende stad in de praktijk gestalte moet krijgen. Hoe je innovatieve be-drijven en nieuwe winkels naar de Glasstad haalt, welke woningen nodig zijn, hoe rekening wordt gehouden met de vergrijzing, wat de beste ma-nier is om de jeugd vast te houden en hoe in ‘stadslabs’ goede ideeën door creatieve inwoners op gang worden gebracht. “De plannen rond de Na-tuurtuin zijn daar een mooi voorbeeld van”, vond Wim van der Leij.

Geruststellende gedachte: bijna alle aanwezigen zijn van plan in Leerdam te blijven wonen. Al ‘eiste’ de jeugd daarvoor wel de komst van een loun-gebar. En een keten als H&M om gezel-lig te kunnen shoppen. Een picknick-plek en – daar is-ie weer – een kinder-boerderij zijn ook dierbare wensen. “En werk is belangrijk. Dat heb je no-dig om leuke dingen te doen.” Die-zelfde jongeren waren zo ‘zorgzaam’ om aan hun familie te denken. “Hui-zen met twee voordeuren, want straks zijn er geen bejaardenhuizen meer.” Ouderen wezen op het belang om de jeugd voor de stad te behouden, of ze na hun studie terug te laten keren. “En trots zijn op wat je hebt: Leerdam op de kaart zetten, laten zien hoe mooi de stad is.” Naast alle activiteiten om de stad op te knappen, zit dat gevoel nog wat dieper. “We kennen elkaar. Het is gewoon leuk een keertje niet naar Den Bosch te gaan, maar lekker in Leerdam te blijven.”

Oude discussies laaiden op: over de voor- en nadelen van de zondagsrust en het parkeren. Er klonken geluiden om de blauwe schijf in ere te herstel-len. Sport werd genoemd als middel om verbinding tot stand te brengen. Goede informatie naar de inwoners en

bezoekers over activiteiten die ont-plooid worden, is een manier om ge-stalte te geven aan de gastvrijheid. Tijdens de afsluiting klonk twijfel. “Hoe krijgen we al die fraaie doelen gerealiseerd. Hoe moeten we verder, hoe gaan we al die dingen koppelen?”

En ook: “Als we dit in 2030 willen reali-seren, moeten we morgen beginnen.” Een prachtig bruggetje naar de ge-meenteraad waar de visie volgende maand op tafel komt.

André Bijl

ARCHIEFFOTO: MARIJKE VERHOEF

Dit voorjaar wordt er gewerkt aan het behoud van een aantal groeps-schuilplaatsen en kazematten op de omwalling aan de buitenzijde van de gracht van Fort bij Vuren.

Deze betonnen verdedigingswerken zijn gebouwd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De opknapbeurt maakt deel uit van het ‘Rondje Vuren’. Dit wandelrondje maakt het straks moge-lijk het hele fort ook vanaf de buiten-zijde te bezichtigen.

De groepsschuilplaatsen en kazemat-ten die worden opgeknapt, staan op de Fortwal rond de gracht. Deze beton-nen gebouwtjes (vaak ‘bunkers’ ge-noemd) zijn in 1915-1916 en 1939-1940 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar Fort Vuren deel van uitmaakt.

Daarnaast wordt achterstallig onder-houd uitgevoerd aan een aantal strooi-bakken langs de Waaldijk. Deze bak-ken werden gebruikt voor het strooien

van de dijk en afritten op het moment dat bij winterse omstandigheden ge-schut of troepen verplaatst moesten worden. Het onderhoud zorgt ervoor dat de betonnen bouwwerken tot in lengte van jaren zichtbaar blijven.

VleermuizenEnkele groepsschuilplaatsen worden geschikt gemaakt voor het gebruik als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Daarnaast wordt de afrit naar de veer-

Werk aan de winkel bij Fort Vurenstoep van het voetveer bij het Fort her-ingericht. Een aantal puntvormige be-tonblokken - tetraëders - die nu nog verspreid in de wegberm liggen, wor-den op deze afrit bij elkaar geplaatst.

TankversperringOorspronkelijk werden tetraëders ge-bruikt als tankversperring. Later dit jaar wordt de buitenwal om de gracht openbaar toegankelijk gemaakt en voorzien van een wandelpad. Dan is voortaan een rondwandeling om het fort mogelijk. Daarbij vinden ook nog enkele herinrichtingsmaatregelen plaats om de toegang tot het fort een mooier aanzien te geven.

Het werk maakt deel uit van het pro-ject Nieuwe Hollandse Waterlinie. De provincie Gelderland werkt hierin sa-men met Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Stichting Wandel- en FietsForten, Waterschap Rivieren-land en Gemeente Lingewaal aan de kwaliteitsverbetering van de Waterli-nie in de Tielerwaard West.

Jouw krant heel dichtbij op 0www.hetkontakt.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (14)

GEMEENTEBERICHTENwoensdag 22 januari 2014Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leerdam.

Meldingen over de openbare ruimte kan je ook eenvoudig en snel aan ons doorgeven via http://www.verbeterdebuurt.nl/plaats/leerdam

DE TWEET GEMEENTELEERDAM

AFVALINZAMELINGBenieuwd naar wanneer u welke container aan kunt bieden? En of uw wijk aan de beurt is voor het aanbieden van plastic afval of oud pa-pier? Bekijk de afvalkalen-der voor Leerdam op www.waardlanden.nl.

CONTAINER VOLVerspreid in de gemeente staan verza-melcontainers voor onder andere het in-zamelen van kleding, glas en plastic. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat de con-tainers vol zitten. Op zich een heel goed teken, want een volle container geeft aan dat wij ons afval netjes scheiden en zo onze bijdrage leveren aan het milieu.

Maar treft u een volle container? Zet uw afval er dan niet naast. Loop naar de dichtstbijzijnde container of neem het af-val mee terug en bel Waardlanden: 0183 – 681 111. Waardlanden zal de container snel legen waardoor iedereen het glas, papier of de kleding weer in de contai-ners kwijt kan.

DIGITALE NIEUWSBRIEFWist u dat de gemeente Leerdam een keer in de twee weken een digitale nieuwsbrief verstuurt? U blijft dan heel eenvoudig op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeente Leerdam. Kijk op www.leerdam.nl hoe u zich aan kunt melden voor deze informatieve digi-tale nieuwsbrief.

TEXTIELINZAMELING Woensdag 29 januari zamelt stichting KICI textiel in. U kunt kleding die u niet meer wilt gebruiken op straat zetten. Ge-bruik hiervoor de de kledingzak die u in de brievenbus krijgt of heeft gekregen. Vergeet niet dat u niet alleen kleding kunt doneren, maar ook ander huishou-delijk textiel zoals hand- of theedoeken. Zelfs textiel met een vlek of scheur mag gedoneerd worden. Reinigingsdienst Waardlanden coördineert de kledingin-zameling. Heeft u vragen over de kledin-ginzameling? Bel dan Reinigingsdienst Waardlanden, telefoonnummer 0183 – 681 111 of stuur een e-mail naar [emailprotected] of kijk op www.waardlanden.nl.

DE JUNGLE VAN DE OU-DERENZORG Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn organiseert op 13 februari een thema-avond in de Noorderberg in Leerdam. Op deze avond komt de schrijfster van het boek: “De jungle van de ouderenzorg”, Mo-nique Bekker, vertellen over haar mantel-zorgervaringen en geeft zij tips. Steeds va-ker krijgen we met ouderenzorg te maken en de verwachting is dat deze trend zich door de toenemende vergrijzing zal voort-zetten. Ook de bezuinigingen spelen hierbij een rol.

Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Met welke hulpverleners, regels en instan-ties krijg je te maken? Hoe zorg je ervoor dat de tijd met je vader of moeder zo waar-devol mogelijk wordt ingericht? Hoe ver-mijd je familieruzies? Tegen welke proble-men ga je aanlopen? En hoe kun je hiermee omgaan?

De avond is gratis en vindt plaats op don-derdagavond 13 februari a.s. tussen 19.30 en 21.30 uur in ontmoetingscentrum Noor-derberg, Bergstraat 90 te Leeram. Aan-melden kan tot donderdag 6 februari bij het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn op telefoonnummer 0345-637363 of via de mail: [emailprotected]

INLOOPAVOND NATUURTUIN VARSSEVELD

Op donderdag 6 februari a.s. van 19.30 tot 20.30 uur houdt de werkgroep Natuurtuin een inloopavond in de Julianaschool aan de Koningin Emmalaan. Wij nodigen u van harte uit even binnen te lopen en de plan-nen voor de Natuurtuin te bewonderen.

Een aantal bewoners rond de natuurtuin Varsseveld heeft samen met de gemeente en jongerenwerk gewerkt aan een nieuw ontwerp voor deze natuurlijke tuin in wijk oost. De bewoners hebben antwoord willen geven op allerhande vragen, zoals: Welke functies zou deze natuurtuin moeten herber-gen? Welke leeftijdsgroepen komen aan bod? Hoe beperken of voorkomen we over-last? Wat is de aantrekkingskracht van dit stukje natuurschoon?

De plannen hebben eerder een prachtige subsidie in de wacht gesleept door Leader. De bewoners nodigen u van harte uit voor deze avond waar gelegenheid is de plannen in te zien, maar ook voldoende ruimte is voor het stellen van vragen.

LEERDAM MEEST INSPIRERENDE MILLENNIUMGEMEENTELeerdam heeft de door VNG International uitgeloofde prijs voor de Meest Inspirerende Millennium Gemeente van 2013 gewonnen. Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, reikte deze prijs uit tijdens de nieuwjaarsrecep-tie van VNG International in Den Haag.

Leerdam werd door een onaf-hankelijke jury uitgeroepen tot winnaar. Juryleden Youssef Ed-dini (hoofd Marketing & Com-municatie bij de NOS), Erik van Bruggen (oprichter/directeur van Campagnebureau BKB) en Arjen Konijnenberg (voormalig Hoofd Communicatie bij de VNG) beoordeelden de genomi-neerden aan de hand van pers-berichten waarin de kandidaten hun lokale inzet voor de Millen-niumdoelen beschreven. Daar-naast werd de score van de ge-meente op de Lokale Duurzaam-heidsmeter in acht genomen.

Volgens de jury beschreef het bericht uit Leerdam een en-thousiast team, wat nog maar net gestart is maar al veelbelo-vende verbindingen met de lo-kale bevolking heeft. In minder dan een jaar tijd heeft Leerdam een gevarieerd Team 2015 ac-tief gekregen (met leden af-komstig van scholen, kerken, politieke partijen en jongeren-

werk) en meerdere activiteiten op poten gezet. Zo had Leer-dam een eigen Glazen Huis in het plaatselijke jongerencen-trum tijdens de landelijke Seri-ous Request actie van 3FM; een regionale duurzaamheids-markt; de speakerscontest “Zeg NEE tegen Armoede” en een geldinzameling voor drie millen-niumdoelen.

EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND

GRATIS GROENE CONTAINER?

Wist u dat u een gratis extra groene contai-ner aan kunt vragen bij Waardlanden? Of uw kleine groene container om te ruilen voor een grotere variant van 240 liter? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk even op www.waardenlanden.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (15)

STADSKANTOORDokter Reilinghplein 1Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363F 0345 613 643

[emailprotected]

GEMEENTEWERF EN MILIEUSTRAATHandelstraat 15Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363F 0345 633 643Afvallijn: 0183 681 111

woensdag 22 januari 2014

EVENEMENTENAGENDA24 EN 28 JANUARI VOORLEESOCH-TEND PEUTERS EN KLEUTERS IN DE BIEB TUSSEN 10.00 EN 11.30 UUR.29 JANUARI TEXTIELINZAMELING1 FEBRUARI VOORLEESONTBIJT 9.00 – 10.00 UUR KINDEREN TUSSEN 2 EN 6 JAAR IN DE BIEB 6 FEBRUARIINLOOPAVOND NATUURTUIN13 FEBRUARI AVOND MANTELZORG; JUNGLE VAN DE OUDERENZORG25 FEBRUARI AVOND MANTELZORG; DE ZORG DE BAAS

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LEERDAM.NL OF WWW.ONSLEERDAM.NL.

BesluitenDe onderstaande besluiten door het college of de burgemeester zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. Hoe, wanneer en waar u bezwaar kunt maken vindt u op www.leerdam.nl.

VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Leerdam hebben in het kader van de feestweek te Schoonrewoerd van vrijdag 25 april 2014 t/m zaterdag 3 mei 2014 besloten om op za-terdag 3 mei 2014 de Dorpsstraat in ver-band met een statische optocht, de vrijmarkt en enkele spelen af te sluiten voor alle ver-keer vanaf de Schaikseweg en de Provincia-leweg en het verkeer om te leiden.

EvenementenvergunningenDe burgemeester van Leerdam heeft een evenementenvergunning verleend aan Oran-jevereniging Schoonrewoerd voor het orga-niseren van een feestweek van vrijdag 25 april 2014 tot en met zaterdag 3 mei 2014. Deze feestweek met diverse activiteiten wordt gehouden op diverse locaties in Schoonrewoerd.

MeldingBurgemeester en wethouders van Leerdam hebben de volgende melding ontvangen: melding van een voorjaarsmarkt op zater-dag 10 mei 2014 van 09:30 uur tot 13:00 uur, georganiseerd door AV Zorggroep Mee-splein gevestigd aan het Burgemeester Mee-splein 7, 4142 AZ te Leerdam.

MilieuvergunningenDe directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet mili-eubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, bekend dat op 14 januari 2014 (als ge-volg van artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval”) een kennisgeving is ontvangen van Kok Lexmond BV voor het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de Schoolstraat / Talmastraat te Leerdam. De werkzaamheden zullen gedurende 5 werkdag(en) tussen 07.00 uur en 19.00 uur plaats vinden, in de periode van 4 februari 2014 tot 3 mei 2014.Meer informatie hierover is telefonisch te krijgen van de Omgevingsdienst Zuid-Hol-land Zuid, telefoonnummer 078 - 770 8585.

Verordeningen en reglementenConcept nieuwe Drank en horecaverordening De burgemeester wil de gemeenteraad

voorstellen om een nieuwe Drank- en Hore-caverordening vast te stellen. Er is na consul-tatie van diverse belanghebbenden, zoals verenigingen en stichtingen met een kantine en een afvaardiging van de commerciële ho-reca inmiddels een concept “Drank- en Ho-recaverordening gemeente Leerdam” opge-steld.Deze verordening regelt onder andere de schenktijden van alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen en dorpshuizen. Ook re-gelt de verordening de verstrekking van sterk alcoholhoudende drank. In de verorde-ning is ook een verbod op prijsacties in de horeca opgenomen. Gemeenten zijn wette-lijk verplicht om in de verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke concur-rentie (ook wel mededinging genoemd) door paracommerciële rechtspersonen. Naast concurrentieregels zijn ook bepalingen in het belang van de volksgezondheid opgenomen in de verordening.Het concept van de “Drank en Horecaveror-dening gemeente Leerdam” ligt vanaf 22 ja-nuari 2014 tot en met 5 februari 2014 ter in-zage in de informatiehoek van de publieks-balie op de begane grond van het gemeentehuis. De verordening is ook in te zien op de website www.leerdam.nl. De ver-

ordening wordt behandeld in de raadsverga-dering van 17 april 2014. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze op de concept “Drank- en Horeca-verordening gemeente Leerdam” mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de burge-meester van Leerdam, Postbus 4140 AA, Leerdam. Voor het indienen van een monde-linge zienswijze kunt u contact opnemen met de horecacoördinator van de gemeente Leerdam, de heer M. Bouter. Hij is bereik-baar via het telefoonnummer 0345-636243 of via [emailprotected].

OmgevingsvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen op 14 januari 2014 voor het plaatsen van een houten erf-afscheiding op het perceel, Marnix van St. Aldegondestraat 27, 4142 CA te Leerdam. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de aanvragen worden ingezien tijdens ope-ningstijden van bouw- en woningtoezicht van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 12.00 uur.Voor de middagen kunt u een afspraak ma-ken met onze medewerkers via het telefoon-nummer 0345-636363.

4

VERZUIP JIJ JE TOEKOMST?!Op woensdag 22 januari 2014 komt de lande-lijk bekende kinderarts en oprichter van de al-coholpoli Nico van der Lely naar de regio Zuid-Holland Zuid. Hij zal een exemplaar van zijn nieuwe boek ‘De alcoholvrije puber’ aan-bieden aan burgemeester van der Borg, be-stuurlijk trekker van het regionale alcoholpre-ventieproject ‘Verzuip jij je Toekomst?!’. In dit boek geven de auteurs praktische tips aan ou-ders om alcoholgebruik bespreekbaar te ma-ken. Ook presenteert Verzuip jij je Toekomst?! nieuwe onderzoeksresultaten over de houding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik van jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast worden er nieuwe cijfers gepubli-ceerd over alcoholgebruik van jongeren in de regio over de laatste jaren. Ten slotte is er ge-legenheid om met de diverse hoofdrolspelers te spreken over de leeftijdsverhoging naar 18 jaar en de stand van zaken in de regio Zuid-Holland Zuid.

Invoering leeftijdsgrens 18 jaarSinds 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van alcoholische drank op 18 jaar. Landelijk is hier veel aandacht voor, met name op het terrein van de naleving en hand-having. In de regio ZHZ zijn gemeenten druk bezig om te (gaan) controleren op de nieuwe leeftijdsgrens. Op 22 januari zal hiervan een korte stand van zaken worden gegeven.

Verzuip jij je Toekomst?! richt zich binnen de re-gio Zuid-Holland Zuid op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Zij doet dit door voorlichtingsactiviteiten, maar ook door strengere regelgeving en handhaving. In Ver-zuip jij je Toekomst?! werken de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samen met organi-saties als de Dienst Gezondheid & Jeugd, GGZ-instellingen, Openbaar Ministerie en de politie.

Meer informatie vindt u op www.verzuipjijjetoekomstzhz.nl.

WERK IN UITVOERING

RIOOLVERVANGING C. SCHALIJSTRAAT/PRINSES IRENELAANWe leggen het hoofdriool aan op het ge-deelte Prinses Irenelaan tussen de Jul. Van Stolbergstraat en J.A. Burgerstraat. In de C. Schalijstraat en het gedeelte Prinses Iren-elaan tussen de C. Schalijstraat en Juliana-straat is de aannemer bezig met de aanleg van de parkeervakken en voetpaden.We verwachten dat de werkzaamheden in de C. Schalijstraat nog ca. 2 à 3 weken gaan duren. De Prinsessenhof is bereikbaar via de aan-gebrachte puinfundering in de C. Schalijstraat.Als de vorst uit blijft hopen we de Prinses Irenelaan over ca. 5 weken op te leveren.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636396.

ONDERHOUD WEGENOp diverse locaties binnen de gemeente Leerdam voeren herstratingswerkzaamhe-den uit. De locaties waar we nu bezig zijn of binnenkort bezig gaan, zijn: gedeelten van het kerkplein rondom de Grote kerk; gedeel-ten van de rijwegen op het zuidelijke par-keerterrein Oranje Nassaulaan, gedeelten van de rijwegen van de Geer (Kedichem), de Energieweg en de Gildestraat; diverse inrit-ten op het industrieterrein Nieuwe Schaik. De desbetreffende bedrijven worden enige dagen voor aanvang van de werkzaamheden hierover geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636284.

HERINRICHTING P.M. VAN GENTSTRAATIn de P.M. van Gentstraat zijn we rondom de verenigingsgebouwen bezig met de aanleg van riolering en de reconstructie van het straatwerk. We zijn nu bezig met het ge-deelte vanaf “De Vogelvriend” tot de Raads-liedenstraat. IJs en weder dienende ver-wachten we de bestratingswerkzaamheden in de week van 27 – 31 januari 2014 op te le-veren.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636396.

Dinsdag 14 januari was in het Heerenlanden College alweer de derde bijeenkomst in het kader van de Toekomstvisie Leerdam 2030. Nadat we samen met Leerdammers in 2013 al gekeken hadden naar trends&ontwikkelingen en vier mogelijke toekomstscenario’s, was het deze keer tijd om te spreken over de opgestelde visie voor 2030. Met meer dan 60 betrokken Leerdam-mers, jong en oud, werd er 14 januari gesproken over de opgestelde toekomstvisie. Als vervolg wordt de visie nog aangeboden aan het college en de raad.

DERDE BIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE LEERDAM 2030

De Wet BRP vervangt de huidige Wet GBA en vormt de vernieuwde basis voor het in-winnen, bijhouden en verstrekken van per-soonsgegevens. Door de invoering van deze nieuwe wet wijzigen processen op de afde-ling burgerzaken. Voortaan nemen wij ook gegevens op van niet-ingezetenen in de ge-meente Leerdam.

Vanaf 06-01-2014 kunnen onderstaande wijzigingen voor u belangrijk zijn:

Registratie vreemde nationaliteit naast de Nederlandse: Als de Nederlandse nationali-teit is opgenomen, wordt er daarnaast geen vreemde nationaliteit meer opgenomen. Dit heeft gevolgen voor nieuwe inschrijvingen door geboorte of eerste vestiging. In het ge-val de betrokkene naast de Nederlandse na-tionaliteit nog een vreemde nationaliteit heeft, wordt deze vreemde nationaliteit niet meer geregistreerd.

Invoering bestuurlijke boete:Met de Wet BRP is het mogelijk om een geldboete van maximaal € 325,- op te leg-gen aan een burger die niet juist ingeschre-ven staat, of aan een hoofdbewoner die hieraan medewerking verleent.

Aangifte van emigratie persoonlijk aan het loket: Wanneer iemand vertrekt naar het bui-tenland en er blijft iemand (of meerdere per-sonen) achter op het oude woonadres, dan moet de persoon die vertrekt persoonlijk aan-gifte doen aan het loket van burgerzaken.

BRP VERVANGT GBA

Goed zorgen voor een ander begint met goed zorgen voor uzelf! Om mantelzorgers daarbij te ondersteunen start Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn, in samen-werking met MEE Alblasserwaard/Vijfhee-renlanden, op dinsdag 25 februari 2014 de cursus: ‘De Zorg de Baas’.

De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig voor een zieke partner, kind, ou-der, vriend(in) of naaste zorgen. Op de web-site www.stichtingwelzijn.nu kunt u de uitge-breide folder over de cursus lezen.

CURSUS “ DE ZORG DE BAAS”

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (16)

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (17)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONSWoensdag 22 januari 2014

17nieuws

Met Van Weenen Belastingadvies richt Herber van Wee-nen zich uitsluitend op de particuliere markt. De jaarlijkse verzorging van de belastingaangifte en het beoordelen en aanvragen van toeslagen behoren daarbij tot de da-gelijkse werkzaamheden.

Met Van Weenen Consultancy begeleidt hij al sinds 2011 particulieren bij hun financiële en administratieve zaken. En begin 2013 is daar Van Weenen Belastingadvies aan toegevoegd. Een goed verzorgde belastingaangifte is vaak de kern waar alles om draait. Ook een juiste beoor-deling van de zorgtoeslag en huurtoeslag kan soms veel financiële ellende voorkomen. “Inzicht in de eigen finan-ciële situatie en de administratie op orde.” aldus Van Weenen, “Dat is waar het in deze tijd om gaat!“ En daar-bij dienen een goed verzorgde belastingaangifte en juist aangevraagde toeslagen als basis!

Van Weenen Belastingadvies richt zich met name op de grote groep particulieren die hun belasting- zaken graag door een vakkundige en betrouwbare partij wil laten ver-zorgen. Persoonlijke aandacht en service staan daarbij centraal. Indien gewenst verzorgt Van Weenen de belas-tingaangifte gewoon aan huis, op een moment dat het

de klant het beste schikt. “Vooral voor ouderen is dat vaak een hele uitkomst” aldus Van Weenen.

Daarnaast begeleidt van Weenen onder de noemer “Fi-nanciële en Administratieve Zorg” particu-lieren bij hun andere financiële en administratieve zaken. “Als klanten eenmaal hun belasting-aangifte laten verzorgen leert de praktijk dat er vaak de nodige vragen zijn op administra-tief en financieel gebied” is de ervaring van Van Weenen. Er komen polissen op tafel, over de hypotheek en de ver-zekeringen worden vragen gesteld, en de klant weet vaak niet goed wat daarmee te doen! Van Weenen begeleidt daarin en kan de eerste vragen vaak al direct beantwoor-den. Daarnaast werkt hij intensief samen met een aantal gespecialiseerde partijen. Klanten van Van Weenen Be-lasting-advies beschikken zo over een persoonlijk en ver-trouwd aanspreekpunt, ook als het om hun andere admi-nistratieve en financiële zaken gaat.

“Voor de kosten hoeven klanten het niet te laten” aldus Van Weenen, “die houd ik voor de basisdienstverlening bewust héél laag!” Een eenvoudige belastingaangifte (voor alleenstaanden) wordt al vanaf vijftig euro perfect verzorgd. Controle van de zorg- en huurtoeslag hoort

daar dan standaard bij. Alle tarieven zijn terug te vinden op de website www.vanweenenbelastingadvies.nl.

Adres: Nieuwstraat 23, Leerdam. Telefoon: 06-45312364 Mail: vanweenenconsultancy@kpnmail.nlwww.vanweenenbelastingadvies.nlwww.vanweenenconsultancy.nl

Belastingadvies voor particulierenAdvertorial

Inzameling voor kinderen in Bosnië

Jeffrey van Houwelingen uit Kedichem gaat met klasgenoten van de Marnix Academie naar Bosnië-Herzegovina om een basisschool op te knappen. Hij zamelt geld en spullen in voor het project. Nodig: speelgoed voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Denk aan: knutselspullen, poppen, knik-kers, auto’s, stoepkrijt, springtouw, ballen. Schoolspullen zoals schriften, schrijfgerei, rekenmachines en linea-len en fi nanciële giften zijn ook wel-kom. Info: of 06-34177404 of [emailprotected].

q WWW.MARNIX4BOSNIE.NL

Draagvlak voor Van Uden brokkelt afdubbelen en een kleine containerter-minal plaatsen langs de oever van de Waal. De Structuurvisie biedt Van Uden evenwel nog geen enkele garan-tie om de uitbreiding daadwerkelijk te realiseren, suste Kool donderdag de commotie hierover. Van Uden staat te trappelen om uit te breiden. Het bedrijf ondernam de af-gelopen jaren diverse pogingen in die richting, maar ondervond felle tegen-stand vanuit de Haaftense bevolking. Donderdagavond meldden zich meer dan tien insprekers op het Neerij-nense gemeentehuis. Zij maken zich zorgen over overlast door vrachtwa-gens, andere milieuoverlast en hun nachtrust. Lijst van Tellingen, Lijst Beukers en PvdA vonden dat de gemeente onvol-doende met de bevolking heeft ge-praat, of te laat de discussie met de

dorpsbewoners heeft opgezocht. Dat was volgens de partijen een voor-waarde om de Kerkewaard verder te ontwikkelen. Pas vorige week maan-dagavond boog een werkgroep samen-gesteld uit tien Haaftenaren zich over het gebied. Volgens Kool zijn die niet direct tegen de uitbreiding van Van Uden, maar willen ze de ontwikkelin-gen in het gebied in een breder per-spectief plaatsen. Daarbij moet onder meer de vraag worden beantwoord of het niet beter is om Van Uden een plek te gunnen op bedrijventerrein Medel of Biezenburg in Tiel. Daar worden de komende jaren logistieke bedrijven regionaal geclusterd. PvdA en Lijst van Tellingen zijn ook voorstander van een verhuizing van Van Uden naar Tiel.Kool zei in zijn beantwoording dat de gemeente de werkgroep niet eerder bij

de planvorming kon betrekken. Nu het moment aanbreekt om te praten over de randvoorwaarden is pas de in-breng van de werkgroep aan de orde. Overlast door vrachtwagens en de ter-minal zijn onderwerpen waarover bij de bestemmingsplanprocedure volop kan worden gediscussieerd.Van Tellingen suggereerde dat Kool zich door de kadernotitie belemmerd voelt om open overleg te voeren met inwoners. De wethouder zei dat alleen de raad de notitie kan intrekken. Hij opperde om de Kerkewaard desnoods als witte vlek op te nemen in de Struc-tuurvisie. Daarmee worden alle moge-lijkheden nog opengelaten, zowel wo-ningen als bedrijven en recreatie. Donderdag 6 februari wordt een be-slissende dag voor de Kerkewaard. Lijst Beukers liet doorschemeren dan met een amendement te komen.

Het draagvlak voor de uit-breidingsplannen van Van Uden in Haaften wordt langzaam minder.

Steeds meer partijen in de Neerij-nense gemeenteraad zien voor de lo-gistieke dienstverlener geen toekomst meer weggelegd aan de oostkant van Haaften. PvdA, Gemeentebelangen Neerijnen, Lijst van Tellingen en Lijst Beukers drongen er donderdagavond bij wethouder ruimtelijke ordening Teus Kool op aan om de in 2009 vast-gestelde kadernotitie over bedrijven-terrein Kerkewaard in te trekken. Met deze notitie wil Neerijnen de Ker-kewaard als ‘watergebonden’ terrein opnemen in de Structuurvisie Waal-weelde. Dat is een eerste stap om Van Uden de mogelijkheid te bieden om zijn activiteiten hier uit te breiden. Het bedrijf wil de opslagcapaciteit ver-

Jan Peter Balkenende sprak zaterdag op het symposium ter ere van 150 jaar Abraham Kuyper in Beesd. Veel plaatselijke CDA’ers zijn aanwezig.

FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

Weer Praise in Leerdam

Zaterdag 8 februari is er weer LeerdamPraise in M3 te Leer-dam. Arnoud Drop spreekt rond het thema ‘Be connected – like Jezus’. De muzikale begeleiding wordt voor de eerste keer uitgevoerd door de Leer-dam Praise Band. Het wordt een avond van zingen, een korte medita-tie, bidden en luisterliederen uit Op-wekking en van Casting Crowns en Matt Redman. Aanvang: 20:00 uur.

q WWW.LEERDAMPRAISE.NL

Dorpsbelangen naar Acquoy

De fractie van Dorpsbelan-gen gaat op 30 januari op bezoek in Acquoy. De fractie nodigt de inwoners van deze kern uit om vanaf 20:00 uur in dorpshuis de Schakel op een infor-mele wijze mee te discussiëren over zaken die het dorp aangaan. “Maak uw ideeën, aandachtspunten en/of vragen kenbaar aan onze raadsleden, zodat deze ten goede komen aan uw dorp”, aldus de politici.

q WWW.DORPSBELANGEN.INFO

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (18)

Depapieren

bon vervalt!

Kontaktje plaatsen? REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

Te koop gevraagd:

zilveren guldens en rijksdaalders.

Tel 0345-xxxxxx

Te Koop: antieke kast in zeer

goede staat.

Tel 06-xxxxxxxx

Te koop: Gazelle damesfiets

met 3 versnellingen, kleur

donkerblauw. Roestvrije velgen

dus niet aluminium.

Vr prijs € 125,-

Tel 0183-xxxxxx

T.K. vijverpomp met filter.

min € 50,- Tel 06-xxxxxxxx

Te koop: playstation 3 + 11

games 2 controllers + mem card.

€ 100,- Tel 06-xxxxxxxx

Te koop VW Golf TDI 2009 zwart

123.000 km. Tel 0345-xxxxx

Te Koop: mammoet skelter kleur

blauw Tel 06-xxxxxxxx

Te Koop:

grote vogekooi Tel 06-xxxxxxxx

KontaktjesKontaktjesBergschoenen, hoog model

Human Nature Mt 40,

1 x gedragen. Prijs: € 40.

Tel 06-xxxxxxxx

Meegroeibed met lattenbodem

en matr. € 40 Tel. 078-xxxxxxx

Set winterbanden voor

Ford Fiesta. €150,-

Tel. 06-xxxxxxxx

Hogedrukreiniger van Kärcher

Tel. 06-xxxxxxxx

2 royale Draaifauteuils,

groen/grijs € 75

Tel. 0183-xxxxxx

Damesfiets, Sparta

Z.g.a.n. 3 Versnellingen. Axa slot.

Vraagprijs € 150,-

Tel. 078-xxxxxxx

Babyspullen!

Commode, ledikant,

kinderwagen, traphekje,

trappelzak, wollen dekentje.

Heel veel babykleertjes. Zomer.

Jongentje. Maten 56 t/m 68.

Tel. 078-XXXXXXX

Eikenkast Oisterwijk;

Electr. Open haard

Tel. 06-xxxxxxxx

Dakbrander met gasfles € 25

Tel. 06-xxxxxxxx

Laserwaterpas op statief

Tel. 078-xxxxxxx

Electr. Damesfiets, merk Giant.

2 accu’s, dubbele fietstas

en extra kettingslot

Tel. 078-xxxxxxx

Caravan Fendt Saphir

540TK, 5-pers uit 2000

met voort. + vaste luifel.

Vr.pr. € 4500,-

Tel. 078-xxxxxxx

Te koop gevraagd:

Boerenbont servies.

Zo compleet mogelijk.

Tel. 0184-xxxxxx

Te koop: X box 360

In nieuwstaat. Incl. div. spellen.

Leeftijd tot 18 jaar.

Tel. 06-xxxxxxxx

T.k.: div. tuingereedschap. Merk

Gardena. Incl. graskanttrimmer

en grasmaaier (45 cm breedte).

Vraagprijs € 200,-

Tel. 0183-xxxxxxNIEUW!

Vanaf 1 januariHet Kontakt start met

Regio-deal.nlRegio-deal.nl zal stap voor stap worden opgebouwd. Als eerste kunt u vanaf 1 januari uw Kontaktjes via deze website opgeven. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid met nieuwe diensten en mogelijkheden. Hierover binnenkort meer...

Uw Kontaktje vanaf 1 januari

(al vanaf slechts € 4,- incl. btw)!

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Kontaktjes op ware grootte zoals ze vanaf 1 januari in de krant verschijnen.

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Uw Kontaktje opgeven via www.regio-deal.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (19)

Woensdag 22 januari 2014 algemeen 19

Onweerstaanbare maandacties Persoonlijke serviceAltijd scherpe prijzen

www.premere nlGa snel naarPremere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan

e-mail: [emailprotected]

Premere maakt het mogelijk!

TOP SPIJKERS

JEANS 49.95ART.NR. 1046300 2e

JEANSHALVEPRIJS

SHOEBYFASHION.COM KERKSTRAAT 22, LEERDAM

Deze maand is het 25 jaar geleden dat Jan en Annemieke Koppelaar de kaasspeciaalzaak van Den Besten in

Leerdam zijn gestart.

Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan en het met u vieren met diverse

25% kortingsacties

Vers gebrande cashewnoten met of zonder zout

250 gram € 3,95

Ambachtelijke boeren kruidenkazen div. soorten

per 500 gram

€ 7,50

Franse roombrie

per 100 gram

€ 1,39

Alle kaasfondue-sets

(keuze uit diverse soorten op=op)

Grillworst uit eigen oven aan het stukper 100 gram € 1,39

Kerkstraat 48 Leerdam Aanbiedingen geldig tot 01-02-2014

Noord Hollandse Purmerkaas

zacht belegen

per 500 gram

€ 5,69

€ 1,04

€ 5,62€ 4,27

€ 2,96- 25% € 1,04

- 25%

- 25% - 25%

- 25%- 25%

korting

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (20)

Profiteer nu vanonze waanzinnige

Op onze completewintercollectie

OPRUIMINGtot 60% korting

dames enherenmode

Dreef 22 - 0418-591225 [emailprotected]

Openingstijden:Ma: geslotenDi–Do: 9.30 – 12.30/13.00 – 17.30Vrij: 9.30 – 12.30/13.00 – 18.00Zat: 9.30 – 16.00

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (21)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Groep 7 van De Hob-bitstee in Leerdam krijgt een gastles over Fort Aspe-ren en ontwerpt en vervaardigt een glazen dakpan voor in de koepel van het fort.

Burgemeester Mi-randa de Vries bezoekt de avond van de Agrarische Vrouwenstudiegroep Tricht e.o. Alfa Accountants gaf informatie aan de enthousiaste boerinnen.

Marlou Okkerse (links) is tijdens de 20e Veldtoertocht van Rhenoy verkozen tot Miss Rhenoy 2014. Ze nam de titel over van haar zusje Michelle (rechts). FOTO: BETUWEFOTOGRAAF.NL

Visclub Asperen reikt de prijzen uit van de wielcompetitie. Beste visser: Barry de Koster (19,6 kg), 2e Dirk Abbel (9,12 kg), 3e Frits van der Ham (7,63 kg).

Ruim 120 deelnemers bezoeken de vrijwilligersavond van Welzijn Neerijnen in de Toevershof te Varik. Er is een buffet met loterij. Arend Zwaan wordt in het zonnetje gezet.

De oudercommissie van kinderdagverblijf Hummeltjeshoeve in Heuke-lum houdt een winterborrel. De kinderen spelen op het springkussen en er zijn lekkere versnaperingen.

EHBO afd. Waardenburg-Neerijnen huldigt Dhr. H. van Os (30 jaar lid), Dhr. G. van Os en mevr. D. de Zeeuw (25 jaar lid). Ze ontvangen een speldje en bloemen.

Zes vriendinnen uit Leerdam, Asperen en Haaften behalen het Anglia exa-men. De meiden zitten in 3 vwo van het tweetalig on-derwijs op het Heerenlanden College in Leerdam.

Groep 1 en 2 van OBS de Zandheuvel in Asperen ontbijten in de klas. Ze krij-gen het ontbijt van supermarkt Attent, omdat de klas de mooiste zelfgemaakte kerstkaart had ingeleverd.

De eerste lammetjes zijn al geboren en lopen buiten in de wei. Adrie van Kuilenburg fotografeerde dit lammetje met zijn moe-der aan de Waaldijk in Herwijnen.

Passage Hellouw huldigt L. van Mou-rik-Klok (50 jr), R. Donker- van Baalen (25 jr), S. Ver-voorn-de Kock, J. Kuyper-v.d. Heuvel, J van Zuijdam-Nijhoff en S. van Willigen-Hekezen (45 jr).

DE WEEK IN BEELD

uit het Woensdag 22 januari 2014

21nieuws

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (22)

Altijd in de buurtIedereen verdient een bank in de buurt.

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met

een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

* Alle

en in

com

bina

tie m

et d

e O

vers

taps

ervi

ce. V

raag

naa

r de

voor

waa

rden

.

Wij zijn uw bank.

Nu € 50 cadeau bij een betaalrekening!*

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (23)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Foto Discounts is verhuisd van de Vlietskant naar de Kerkstraat. Het assortiment is net als voorheen ruim, en zelfs nog iets uitgebreid.

Toen kledingzaak Doo.com.in vertrok uit de Kerkstraat zagen Jeroen Beek-huijzen en zijn team hun kans schoon. “Hier zitten we meer in de loop dan aan het eind van de Vlietskant”, zegt Jeroen. Het winkeloppervlak is iets groter dan in het vorige pand. Daardoor is de win-kel net wat ruimer opgezet. “We heb-

ben nu behalve de kassa nog een extra servicebalie. Daar kunnen mensen bij-voorbeeld rustig hun foto’s uitzoeken en bestellen.” Natuurlijk gebruiken de meeste mensen tegenwoordig een di-gitale camera, maar ook het oude ver-trouwde fi lmrolletje kan bij Foto Dis-counts nog worden ingeleverd om te laten ontwikkelen en afdrukken.Met de verhuizing is ook het assorti-ment iets uitgebreid. Aan de Kerk-straat biedt de fotospeciaalzaak ook spiegels. Verder is het aanbod aan ca-meratassen nog groter dan eerst. Van

een hoesje dat in je jaszak past tot een rugzak waar professionele camera’s met alle toebehoren inpassen, alles is er te vinden.Lijsten voor afgedrukte foto’s zijn er helemaal te kust en te keur. “Als je het hier niet vindt, vind je het nergens”, lacht Jeroen. Ook zijn er nu nog meer verschillende digitale fotolijsten te vinden, die ruim gepresenteerd wor-den zodat klanten goed kunnen zien hoe de lijst het thuis op de schoor-steenmantel doet. Dat geldt ook voor fotoafdrukken op plexiglas of alumi-nium. “Na de afdrukken op canvas is dit de nieuwe trend.”Foto Discounts blijft eveneens een ver-trouwd adres voor het navullen van alle merken cartridges voor printers. Nieuwe inktpatronen zijn er ook in al-lerlei typen. Het assortiment printers - gericht op het afdrukken van foto’s - wordt de komende weken nog uitge-breid. Dat geldt ook voor de action-cams. Daarvoor wordt speciaal ruimte gereserveerd in de vitrinewand, die nu al camera’s toont die in prijs variëren van veertig tot pakweg tweeduizend euro. De verrekijkers zijn ook meever-huisd vanaf de Vlietskant.Zaterdag wordt de nieuwe winkel offi -cieel geopend met pakkende acties en live muziek.

Janneke Boogaard

Foto Discounts verkast naar Kerkstraat

FOTO: JANNEKE BOOGAARD

business

Ze waren al veel langer van plan om samen te gaan werken. On-langs vonden Adri en Natasja Versant-voort een geschikte locatie aan de Par-mentierstraat in Leerdam, waar al hun wensen konden worden gerealiseerd.

“Vandaar dat we hier samen verder gaan. Het grote voordeel voor de klant is dat we elkaar versterken.” Adri Ver-santvoort was al vanaf 1986 actief als schoenmaker in de Nieuwstraat. Van lieverlee ging hij zich steeds meer in-

teresseren voor podologie. Via studie ontwikkelde hij zich tot erkend regis-terpodoloog, sloot zich aan bij de stichting LOOP die zich inzet voor de kwaliteit van de podologie in Neder-land, en ging zich vanuit zijn winkel in de Nieuwstraat steeds meer op dat specialisme richten. “Een registerpodoloog is een erkende, paramedische voetspecialist. Ik be-handel aandoeningen aan voeten of knieën die te maken hebben met de houding of het bewegingsapparaat. Ik

ben ook actief als sportpodoloog – daarbij is het van belang sporters te fi lmen om ze zo bewust te maken van hun houding en te kijken wat hun voe-ten doen tijdens het hardlopen. Dat kan blessures voorkomen. In de Nieuwstraat had ik te weinig ruimte; ik was al een tijdje op zoek naar een locatie waar ik mijn praktijk professi-oneler op kon zetten.” Hetzelfde geldt voor dochter Natasja die aan het Ridderspoor de afgelopen vijf jaar een bloeiende praktijk als me-

Vader en dochter onder één dak disch pedicure en schoonheidsspecia-liste opbouwde. In de nieuwe locatie zet ze beide disciplines voort, waarbij ze zich met name als pedicure verder wil specialiseren. “Ik doe de ‘normale’ pedicurebehandelingen, zoals het knippen van nagels, het behandelen van ingegroeide nagels en het verwij-deren van eelt en likdoorns. Maar ik houd me ook bezig met ‘risicovoeten’. Dat is een voet met een verhoogd ri-sico op complicaties door ziekte; zoals diabetes en reuma.” Vader en dochter waren al langer van plan om samen te gaan werken. “Het belangrijkste pluspunt is dat we el-kaar aanvullen. Waar nodig kunnen we snel doorverwijzen.” De nieuwe locatie biedt Adri en Nata-sja alle denkbare ruimte. Alle behan-delkamers liggen op de begane grond – ‘makkelijk voor mensen die slecht ter been zijn’ - op de eerste verdieping is er volop plek om sporters te fi lmen, terwijl nog een etage hoger Adri zijn ‘werkplaats’ heeft om steunzolen te maken. “Anderen besteden dat uit, wij maken alles zelf. Prettiger voor de klant, zeker als er op korte termijn een kleinigheid veranderd moet worden.” Voor zowel de podologie- als pedicure-praktijk geldt dat behandelingen ge-heel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraars. Behande-ling alleen op afspraak. Parmentierstraat 4, Leerdam; tel.: 0345-617190 (Podologie) en 06-28429939 (Pedicure en Schoonheids-salon).

q WWW.PODOLOGIE-VERSANTVOORT.NL

q WWW.NATASJAVERSANTVOORT.NLFOTO: ANDRÉ BIJL

Gloeiend genieten bij Royal Leerdam Crystal

De komende weken kunnen bezoekers ‘gloeiend genieten’ bij Royal Leerdam Crystal. Onder begeleiding van een ervaren gids worden belangstellen-den tijdens speciale winterrondleidingen door de oer-Hollandse Kristalfabriek ge-leid, terwijl het ambacht van het glasbla-zen wordt uitgelegd. De rondleidingen duren anderhalf uur, beginnen om 13:00 uur en worden gehouden op de vrijda-gen 31 januari en 7 en 21 februari. Prijs: 15,00 euro. Aanmelden via 0345-636545 of [emailprotected].

Themabijeenkomst Borstvoeding

Rivas Zorggroep houdt woens-dag 5 februari de themabijeenkomst ‘Borstvoeding, de beste start.’ Aan-staande moeders én vaders krijgen tij-dens de bijeenkomst meer informatie over het geven van borstvoeding. De bij-eenkomst vindt plaats in de Rivas-locatie aan de Koningin Emmalaan 30 in Leer-dam. De bijeenkomst staat onder bege-leiding van een lactatiekundige. Deel-name is mogelijk na aanmelding via Rivas Zorglijn 0900-8440. De bijeenkomst be-gint om 19:45 uur. Deelname is gratis.

B&B Hairdesign geeft advies bij Inloophuis

B&B Hairdesign geeft dinsdagavond 28 januari advies over haar- en hoofdhuidverzorging bij het In-loophuis Geldermalsen. Tussen 19:30 en 21:30 uur is iedereen die geïnteresseerd is welkom bij Le Mélangeur, Marktplein 16. Annie en Will van B&B Hairdesign ge-ven informatie over haar- en hoofdhuid-verzorging tijdens en na behandelingen tegen kanker. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Toegang voor deze avond is gratis. Info: 06-19048698.

Taxizuil voor klanten Beatrixziekenhuis

Sinds kort staat in de hal van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem een taxizuil. Hier kunnen patiënten en bezoe-kers een rit reserveren bij de Molenhop-per en de meest bekende taxibedrijven in de regio. De zuil is een initiatief van Taxi Haars. “Wij zijn enthousiast”, zegt Harm Knijff van Rivas. “Men weet bij een ziekenhuisbezoek niet altijd precies hoe laat men klaar is. Nu kan men op het ge-wenste moment een rit reserveren. De gastvrouwen zullen patiënten en bezoe-kers waar nodig ondersteunen.”

Home-Start geeft steuntje in de rug

Home-Start biedt jonge ge-zinnen die hulp kunnen gebruiken een steuntje in de rug. Begin maart start on-der meer voor Lingewaal een vrijwilli-gerscursus. Home-start vrijwilligers be-zoeken elke week gezinnen op een tijd die hen uitkomt. Home-start biedt een voorbereidende cursus, begeleiding en een onkostenvergoeding. Aanmelden: Sonja van Herk (06-35118800), Mirjam Bakker (06-83799405) of [emailprotected]. Er is nog plaats in de voorbereidingscursus van maart.

Nieuwe dienst bij Cambridge Dieet

Cambridge Leerdam biedt een nieuwe dienst aan voor mensen die niet naar de dieetpraktijk kunnen komen. Het gaat om mensen die slecht ter been zijn of aan een rol-stoel zijn gebonden. Maja Reijnders komt graag thuis langs, zodat het ook voor deze groep mogelijk is het Cam-bridge dieet te volgen. Deze service wordt geboden in een straal van 20 kilometer. Cambridge Leerdam geeft zo iedereen de kans af te vallen met de programma’s die Cambridge Di-eet biedt onder de deskundige bege-leiding van Maja Reijnders. Voor in-formatie of afspraak: 06-27552133 of [emailprotected]. De praktijk is gevestigd aan de Oranje Nassaulaan 22 in Leerdam.

Extra kleutergroep op Juliana Deze maand is op de locatie Julianaschool van Christelijke basisschool

Ichthus in Leerdam een nieuwe kleutergroep gestart. Een flinke instroom van nieuwe vierjarigen maakte dit nodig. Er is een nieuwe leerkracht aangetrokken en na de kerstvakantie startte de groep met 19 kleuters. De groep groeit door naar zo’n 25 leerlingen. Inmiddels zijn de kleuters gewend op school en vermaken ze zich prima. De Julianaschool kreeg in 2011 een nieuw onderkomen in de Amaliahof aan de Koninginnelaan 45. Door de samenwerking met KleurrijkWonen en SKCN (kinder-opvang en buitenschoolse opvang) is er meer ruimte dan de huisvestingsnorm van de gemeente en is de indeling flexibel. Er zijn ook twee ruime schoolpleinen. Daardoor kon deze uitbreiding, inmiddels voor de tweede keer met een kleuter-groep, ingepast worden in het gebouw en de opvang. In de nieuwsbrief aan de ouders doet directeur Verspuij wel het verzoek om de leerlingen vroegtijdig aan te melden om goed te kunnen anticiperen op de optimale opvang en plaatsing.

FOTO: AANGELEVERD

Texaco lanceert ‘Go Fresh’ in Beesd

In het Texaco-tankstation in Beesd (langs de A2, vanuit Utrecht naar Den Bosch) is hard gewerkt aan een com-pleet vernieuwde fullservice shop. Het wordt de eerste shop die - onder de naam ‘Go Fresh’ - een ‘uniek rustpunt en versbeleving’ biedt aan automobilisten. Begin januari heeft deze splinternieuwe service shop officieel haar deuren ge-opend. Met Go Fresh biedt Texaco een antwoord op de haast en drukte van alle-dag. “Het station in Beesd is veel meer dan zomaar een tankstation. In de shop stappen klanten een geheel andere we-reld binnen: een plek om te onthaasten en te verfrissen”, leggen de ondernemers het nieuwe concept uit.

Woensdag 22 januari 2014

23nieuws

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (24)

Ruil uw oude ledikant in en krijg tot €1000,- INRUILKORTING bij aankoop van

een nieuw bed. Niet alleen u profiteert van deze korting, u ondersteunt daarmee

ook www.vriendenvanroemenie-lexmond.webs.com die ervoor zorgen dat uw

meubelen een tweede leven krijgen in Roemenië. Op deze wijze willen wij, samen

met u, bijdragen aan een betere woonomgeving in Roemenië. Kijk op www.

vanderwal-interieurs.nl of kom langs in de toonzaal voor meer informatie!

UW OUDE BED IS GELD WAARDINRUILWEKEN BIJ VAN DER WAL INTERIEURS

voorbeeld:

Eastborn | model Brisbane

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3498,-

Inruil oude ledikant - /- € 500,-

netto

2998,–

voorbeeld:

Pullman | model

All Inclusive de Luxe

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 3557,-

Inruil oude ledikant - /- € 475,-

netto

3082,–voorbeeld:

Auping | model Essential

Ledikant met vaste spiraalbodems

en matrassen Dublin € 2795,-

Inruil oude ledikant - /- € 400,-

netto

2395,–Boxspringcombinatie in

elektrisch verstelbare uitvoering

AKTIEPRIJS: € 3499,-

Inruil oude ledikant - /- € 425,-

netto

3074,–

voorbeeld:

Eastborn | model Fashion

Boxspringcombinatie in vaste uitvoering € 1799,-

Inruil oude ledikant - /- € 240,-

netto

1559,–

SINDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |

voorbeeld: Pullman AKTIEmodel Starline

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (25)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Couleur Locale zoekt deelnemers

De stichting Couleur Locale uit Herwijnen houdt zaterdag 5 april haar zesde manifestatie. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Tijdens het evenement laten inwo-ners hun artistieke uitingen zien in dorpshuis de Poort. Dit jaar zullen meer, maar vooral ook andere hobby-isten hun kunnen tonen op het ge-bied van onder meer schilderen, pop-pen maken, sieraden maken, breien en haken, quilten, kaarten maken, fi lms bewerken, beeldende kunst, zang en muziek. Wie nog oude fi lms heeft, kan ze op kosten van de organi-satoren laten digitaliseren. Ook ver-toont Couleur Locale in haar bio-scoop weer ‘nieuwe’ oude fi lms die te maken hebben met Herwijnen. Wie zijn of haar hobby of oude fi lms wil to-nen, kan zich aanmelden bij Jaap en Yvonne van Weelden, Kolstraat 64 Herwijnen of via [emailprotected].

Avond ouderenzorg Steunpunt Mantelzorg van

Stichting Welzijn houdt op 13 febru-ari een thema-avond in de Noorder-berg in Leerdam. Op deze avond ver-telt Monique Bekker, schrijfster van het boek ‘De jungle van de ouderen-zorg’ over haar mantelzorgervaringen. Steeds vaker krijg de maatschappij met ouderenzorg te maken en de ver-wachting is dat deze trend zich door de toenemende vergrijzing zal voort-zetten. Ook de bezuinigingen spelen een rol. “Wat betekent het om mantel-zorger te zijn? Hoe zorg je dat de tijd met je vader of moeder zo waardevol mogelijk wordt ingericht?” Deze vra-gen komen donderdag 13 februari aan de orde in de Noorderberg aan de Bergstraat 90. De avond duurt van 19:30 tot 21:30 uur. Aanmelden tot donderdag 6 februari bij het Steun-punt Mantelzorg van Stichting Wel-zijn (0345-637363) of via [emailprotected]. Het bijwonen van deze avond is gratis.

Training veerkracht voor jongeren

Welzijn Lingewaal orga-niseert een speciale training voor jon-geren van 12 tot en met 16 jaar uit de gemeente Lingewaal. Tijdens deze training leren de jongeren onder an-dere hoe zij het beste uit zichzelf kun-nen halen, hoe ze hun eigen doelen kunnen realiseren en hoe ze het best om kunnen gaan met gevoelens van teleurstelling, boosheid of agressie. Daarnaast wordt tijdens de training geleerd hoe de jongeren het best om kunnen gaan met de druk van ande-ren en hoe ze naar hun eigen gevoel moeten luisteren en daarop kunnen vertrouwen. “Weerbaarheid, zelfver-trouwen en opkomen voor zichzelf staat centraal”, aldus de organisatie.

De training wordt gegeven door Daphne Pieterson. Zij is psycholoog en vierde dan karateka en heeft deze training specifi ek voor deze doelgroep ontwikkeld. Daphne heeft een eigen bedrijf: R&D training & advies. De trai-ning wordt op een actieve, sportieve manier aangeboden en is behalve erg leerzaam vooral ook heel erg leuk. De Veerkracht training duurt tien weken en wordt vanaf 25 februari wekelijks gegeven op dinsdagen van 16:00 tot 17:00 uur in de gymzaal in Heukelum. De kosten voor de tien lessen bedra-gen 129 euro.

Voor meer informatie kunnen belang-stellenden contact opnemen met Wil-lemien van Beekhuizen van Welzijn-Lingewaal (06-24811989). Aanmelden kan via: [emailprotected] of de website.

q WWW.WELZIJNLINGEWAAL.NL

Predicaat is kroon op het werk van betrokken team

‘Zelfs op het veld wordt erover gesproken’ Directeur Frank Koelen is nog maar net bekomen van de verrassing: obs De Bloeiende Betuwe werd vorige week uitgeroepen ‘tot excellente school’.

Bloeiende Betuwe

den er vanaf groep een lesssen - en ac-tiviteiten - in het Engels gegeven, zo-dat de stap naar tweetalig onderwijs op de middelbare school makkelijker gezet kan worden. Het doet Koelen deugd dat ook een kleine school als de Bloeiende Betuwe - de school telt nu 79 leerlingen - het predicaat ‘excellent’ in de wacht kan slepen. “Ik heb dat staatssecretaris Dekker toch nog even laten weten.” De directeur hoopt op groei van de school. “Door de bouwplannen op het dorp, maar ook omdat deze ‘onder-scheiding’ een positieve uitwerking heeft op de aanmeldingen van leerlin-gen die wat verder weg wonen. Het eerste resultaat daarvan is al ‘binnen’. Een andere uitdaging: het stempel ‘ex-cellent’ vasthouden. “Dat moet elk jaar opnieuw worden waargemaakt. Wij gaan die uitdaging graag aan.”

Van de 6800 basisscholen in ons land hebben 28 dat predicaat ge-kregen. “Een klein aantal. Bovendien zijn we de enige school in de Betuwe en van het hele Rivierengebied. Dat maakt het extra leuk. Het betekent een enorme waardering voor het team. Een kroon op ons werk. We streven naar hoogwaardig onderwijs, probe-ren de leerlingen zoveel mogelijk mee te geven, hebben oog voor de individu-ele ontwikkeling van de kinderen. De collega’s zijn enorm betrokken en in-vesteren veel tijd in het onderwijs. We zijn enorm blij met de waardering die we hebben gekregen.” Direct na de uitreiking van de ‘onder-scheiding’ in Den Haag werd de Bloei-ende Betuwe overspoeld met felicita-ties. “Van de stichting Fluvium en col-lega-directeuren. Het onderwerp stond als eerste geagendeerd op de

vergadering van B&W. Wethouder Hompe kwam naar school met een taart en bloemen en een attentie voor de kinderen, de social media ontplof-ten, de boeketten bloemen waren niet aan te slepen, het was één groot cir-cus. Het mooiste was misschien nog wel de ‘interne’ waardering: ouders die vol trots reageerden, de leerlingen die er op hun clubs over praatten, zelfs op de sportvelden werd er langs de lijn over gesproken.” Volgens Koelen heeft het team zich enorm ingespannen om dit resultaat te bereiken. “Toen ik hier tweeënhalf jaar geleden als directeur aan de slag ging, kwam de inspecteur op bezoek. Hij was lovend en gaf de school toen al het predicaat ‘goed’. We hebben tegen elkaar gezegd: een mooi uitgangspunt om door te gaan. Het team had de am-bitie om het succes uit te bouwen.”

Dat doet de school ondermeer door al jaren op rij goede leerresultaten neer te zetten. “De cijfers tonen aan dat alle leeropbrengsten en ook de eindtoet-sen continu en zonder uitzondering boven het landelijk gemiddelde lig-gen.” Verder prijst de jury het veilige en sfeervolle leerklimaat op de dorps-school. Tot slot voert de school een ‘excellentiebeleid’ uit op het gebied van cultuur en geeft vreemde talen on-derwijs Engels in alle groepen.

“Er is niet zoveel cultureel aanbod in de omgeving, zodat we op dit punt sa-menwerking hebben gezocht met de Muziekschool, het Kunstfort Asperen en combinatiefunctionarissen van de gemeente. Met die ‘partijen’ hebben we een programma samengesteld voor onze lessen, maar ook voor een naschools aanbod.” Daarnaast wor-

“Een geweldige ervaring. De tocht is me prima bevallen.” Arie Ossewaarde is net thuis in Leerdam en geniet met volle teugen na van zijn deelname aan de ‘Arctic Challenge’.

De tocht voerde de zeventien deelne-mers in acht dagen tijd over circa 7.000 kilomer dwars door Scandina-vië. De rit begon en eindigde in Neder-land en bracht de deelnemers tot voor-bij de Noordpoolcirkel. “Een prach-tige rit. Vermoeiend door de vele kilometers waarbij je ook ‘s nachts moest rijden, maar we hebben geno-ten van de prachtige route. De schitte-rende natuur, de besneeuwde wegen in Finland, in Lapland hebben we het noorderlicht gezien; al met al een ge-weldige ervaring.” Voor Leerdammer Arie Ossewaarde en zijn vriend Wim Rimmelzwaan uit

Zoetermeer kwam daar nog bij dat ze uiteindelijk winnaar werden van de Arctic Challenge Tour.

“Er is een competitie-element aan de tocht verbonden. Het gaat er niet om dat je het hardste rijdt, maar dat je de kortste afstand afl egt. Elke dag krijg je de coördinaten op van het doel van de etappe. Die moet je invoeren in drie navigatiesystemen om uit te zoeken wat de snelste route is. Je moet boven-dien proberen de ‘ideale tijd’ te reali-seren waarbij je je moet houden aan de maximumsnelheid. We deden puur mee voor ons plezier, maar toen bleek dat we in de top meedraaiden, werd het spannend. Voor het begin van de laatste etappe stonden we tweede, ze-ven punten achter op de koploper. De laatste dag haalden we precies acht punten meer dan nummer een, zodat

we uiteindelijk winnaar werden; dat was een extra beloning.” Naast het genieten van de prachtige omgeving en de uitdagende ritten kre-gen de deelnemers te maken met barre weersomstandigheden. “In de auto hebben we -37 graden gemeten en toen we lagen te slapen, schijnt het een keer -40 te zijn geweest. Dat is koud, ja. Dat betekent dat je je erg goed moet kleden met themo-onder-goed en meerdere lagen kleding over elkaar heen. Je moet vooral je gezicht en handen goed bedekken. Dat ging prima. We hebben alleen wat lichte bevriezingen van de huid opgelopen bij opdrachten buiten de auto, zoals het ijskarten. De auto’s hadden meer last van de kou. Vooral de ‘diesels’ hadden startproblemen. Maar daar hebben wij geen last van gehad. Nou ja, als je wint heb je natuurlijk nooit te

klagen.” Ook de samenwerking met Wim Rimmelzwaan verliep uitste-kend. “We hadden vooraf wat afspra-ken gemaakt. Als iemand moe was of het even zat was, zouden we wisselen. Het verliep uitstekend. We kennen el-kaar al een jaar of 25 en het was onze droom deze rit te maken als we 60 wa-ren. Geweldig dat we dat nu gereali-seerd hebben.” De beide vrienden - die hun team Pole Position 60 noemden - verbonden aan hun tocht een sponso-ractie voor de stichting ‘Make a Wish’ die wensen van kinderen met een le-vensbedreigende ziekte vervult. “Dat gaf het avontuur een extra dimensie.” Na de barre tocht is het nu tijd voor ontspanning. “Uitrusten, terugkijken. De tevredenheid overheerst. Of we al plannen hebben voor een nieuwe uit-daging? Wie weet, want we hebben hier enorm van genoten.”

Arie Ossewaarde wint Arctic Challenge

FOTO: ARIE OSSEWAARDE

Woensdag 22 januari 2014

25accent

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (26)

Woensdag 22 januari 2014 publicaties 26

De Groot Drukkerij bv

Tel. 0183-583311

Kantoorboekhandel Groot-Ammers

Chr. Boekhandel De Parel

Chr. Boekwinkel De Bouwsteen

Vergeet dan ook de uitnodiging niet.Voor een orginele trouwkaart zijn jullie

van harte welkom bij:

De prins op het witte paard

ontmoet?

Trouwautoof koets geregeld?

www.hetkontakt.nl

www.facebook.com/leerdam.nieuwsZuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200

Grieks-Mediterraans restaurant

Locatie: Grand AthinaAdres: het oude stationStationsweg 2, LeerdamTel: 0345 - 622 209

31 JANUARI CULINAIRE

STAMPOTAVONDProeverij van verschillende

traditionele stampotten met een Grieks-Mediteranees accent

Prijs € 18,50 pp

Geschikt voor

20 tot 300

personen

Grand Athina

CS De Hoven is een christelijke scholengroep voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium in de regio Gorinchem.

Zit je in groep 7 of 8? Kom dan naar onze

Open dagen!

havo/ath m/gymnasiumtweetalig atheneumtweetalig gymnasiumWoensdag 29 januari 201414.30 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur

Vakcollege Techniekvmbo bb+kb+glsector techniekWoensdag 29 januari 201413:30 - 16:00 en 18:30 - 21:00 uur

vmbo gl/tl onderbouw havo/vwoWoensdag 29 januari 201414:30 - 17.00 uur en 19:00 - 21:30 uur

Nieuwe Mavo Havo JuniorTalent Ontwikkeling TechniekZaterdag 1 februari 201410:00 - 13:00 uur

Woensdag 5 februari 2014Aanmelden kan na groep 614:30 - 16:00 en 19:30 - 21:00 uur

BB/KB Dienstverlening en Commercie GL TechnologieWoensdag 29 januari 201418:30 - 21:15 uur

Vakcollege Zorg en Vakcollege EconomieWoensdag 5 februari 201415:00 - 17:00 en 19:00 - 21:00 uur

Meer informatie:

www.csdehoven.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (27)

Woensdag 22 januari 2014 publicaties 27

LEREN EN WERKEN BIJSCHOLEN UITZENDEN ADVISEREN

WIJ ZIEN TOEKOMST IN DE BOUW...

...JIJ OOK?KOM NAAR ONZE OPEN DAG31 JANUARI 2014

Open dag vanaf 14.00 tot 21.00 uurVestiging Dordrecht - M.H. Trompweg 229Vestiging Hardinxveld-Giessendam - Houtschelf 10

www.bouwmensen.nl/zuidhollandzuid

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur.Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

WWW.VANDERLEEDENHOUT.NL

ZONWERINGRolluiken

ScreensZonneschermen

Binnenzonwering

GEREEDSCHAPElektrisch gereedschap

Tuingereedschap Handgereedschap

SLEUTELSERVICE

KASTWANDEN OP MAAT

DEUREN

HORRENRolhorren

Plissé horrenInzethorren

SanitairbenodighedenLijmen en Kitten

ElektraVerlichtingIJzerwaren

INSTALLATIEMATERIAAL

Van der Leeden Vakwinkel Leerdam Techniekweg 3, 4143 HW LEERDAMTel 0345-614365 Fax 0345-631690Email: [emailprotected]

DeurbeslagVeiligheidsloten

Afhangservice

Stel zelf uw naambord

samen

SleutelserviceDe tweede sleutel van dezelfde soort voor slechts 32,50

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Eigen buitendienst!

Appeltje Baby- & KinderboetiekVlietskant 24-a 4141 CL Leerdam

06-10329298 www.appeltjeleerdam.nl� Like ons op facebook �

BOMBA for girls is binnen!

(Eindelijk) en deze maand nog verwachten

we van LCEE, Lechic, Moodstreet en Molo de voorjaarscollecties.

Kom kijken in onze winkel aan

de Vlietskant nr. 24-a in Leerdam.

En vergeet niet te reserveren voor de kinder-knutselclub op woensdag 29 januari...

� �

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (28)

Schilders in beeld

Vink maakt ’t af...

www.vinkschilderwerken.nl

schilderwerken, beglazing,

behangwerken, verkoop schildersmaterialen.

Schilders- & Behangersbedrijf A. Schaap

Bel úw winterschilder:0345 53 44 96

ROZA vastgoedonderhoud B.V.Postbus 1334100 AC Culemborgwww.rozavastgoedonderhoud.nl

Het juiste adres voor al uw:

W.A. VAN LITH V.O.F.SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van isolatieglas.

Asperen 06 - 542 969 89 Poederoijen 06 - 511 829 62

Voor al uw:

In de maanden november t/m maart krijgt

u bij ons een aantrekkelijke winterkorting!

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk en het spuiten van wanden en plafonds.

Huis te Beestlaan 4 4153 CG BeesdTelefoon: 0345-682600Fax.: 0345-681523Mobiel: 06-22220690www.schildersbedrijf-vroege.nl

VOOR ALS HET MOET ZIJN !

Voorstraat 65, 4147 CB Asperen. Tel. 0345 - 613188E-mail: [emailprotected]

Vraag vrijblijvend info of kijk op

[emailprotected]

De “Winterschilder”gaat weer van start.

Schildersbedrijf van ZuydamPapland 19 S

4206 CK GorinchemTel. 0183 620 527Fax 0183 614 141

Mob. 06 [emailprotected]

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (29)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

GEVONDENKat - wit met zwarte of donker grijze vlekken op de rug, donkere staart en oren; Brug over de Linge, N848 Zeiving Leerdam richting Vu-ren (overleden). Konijn - wit met wat grijze vlekjes, rammetje; Van Zuilenstraat, Hei- en Boeicop.

Pukkeltje woont sinds augustus 2012 bij Dierentehuis Leerdam. Ze is een zwart wit poesje, geboren rond 14 juni 2012. Ze is als zwerver in het asiel terecht gekomen. Ze is een sociaal speels poesje, dat in de toekomst graag weer regelmatig naar buiten wil, om haar energie kwijt te kunnen. Ze vindt het fijn om aangehaald te worden.Pukkeltje heeft graag gezelschap van een soortgenootje, maar dat moet wel tegen een stootje kun-nen, want ze geeft het spelen niet snel op. Hetzelfde geldt voor men-sen die Pukkel met hun handen la-ten spelen: Pukkeltje gaat dan hele-maal op in het spel en zal de hand echt als prooi zien. Geen goed speelidee dus en daarom is Pukkel-tje waarschijnlijk geen katje voor bij kleine kinderen.

Amivedi is een landelijke vrijwilligers-organisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.www.amivedi.nl

Amivedi

Dierenasiel

Er gloort licht aan het eind van de tunnelIn de nieuwe serie ‘Hart voor Leer-dam’ interviewt Het Kontakt onder-nemers met hart voor hun stad. Ondernemers die er alles aan doen om de klanten in de Glasstad te houden, zodat Leerdam een gezel-lig centrum houdt. Deze week: Menno van den Bergh van Backi-nette.

Hoe is de Leerdamse binnenstad er volgens jou aan toe?Menno: “Het aantal bezoekers is wel ingeteerd. Dat is volgens mij puur een gevolg van de economische situatie. Ik denk niet dat mensen massaal de binnenstad mijden omdat ze liever naar een grote stad gaan of via web-shops kopen. Mensen praten elkaar ook dingen aan. Bijvoorbeeld over leegstand. Dat is iets van alle tijden, ik geloof niet dat het de laatste tijd veel erger is geworden.”

Heeft Backinette er veel last van dat het stiller is in de stad?Menno: “De concurrentie van web-shops speelt voor ons niet, omdat we ons met verse producten bezighou-den. Al moet je natuurlijk wel zorgen dat je vindbaar bent op internet. Wel daalt het aantal impulsaankopen. Als de stad leeg is, krijg ik mijn lunch-room niet vol. We kunnen ons nog goed redden, maar het moet niet te lang duren. Gelukkig zijn er positie-vere berichten in de media. Als de consumenten meer vertrouwen heb-ben, durven ondernemers ook eerder iets nieuws te starten en dan wordt het gelijk levendiger.”

Wat doen jullie er zelf aan om om-zet terug te winnen?Menno: “We verleggen onze focus, bijvoorbeeld door actief de bedrijven op het industrieterrein te benaderen met onze broodjesservice. Ook intro-duceren we deze maand een klanten-kaart. Te veel kortingsacties houden werkt niet, want in deze tijd komen mensen alleen voor de korting en ko-pen ze de rest ergens anders.”

En wat kunnen anderen doen om de binnenstad levendig te houden?Menno: “Dingen organiseren. De LOV doet haar best, bijvoorbeeld met de braderie en de kerstmarkt. Toch heb ik de afgelopen kerstperiode veel commentaar gehad van klanten, die vonden dat het niet zo gezellig was. Ze misten bijvoorbeeld muziek. Ik heb er goede hoop op dat daar meer bud-get voor komt nu alle ondernemers verplicht moeten afdragen aan het ondernemersfonds. Daarnaast zou ik het heel goed vinden als het betaald parkeren werd ingeruild voor de par-keerschijf. Of anders in elk geval beta-len met muntgeld weer mogelijk ma-ken, want de chip is niet voor ieder-een gebruiksvriendelijk.”

Hart voor Leerdam

De Hervormde kerk in Schoonrewoerd ondergaat een ingrijpende metamorfose. Sinds no-vember klussen professionals, stu-denten en vrijwilligers in de kerk.

De kerk ondergaat van binnen een to-tale restyling. De vloerbedekking maakt plaats voor een natuurstenen vloer, de gordijnen gaan weg en het belangrijkst: de kleurstelling veran-dert. Het blauwe plafond is nu wit, het legergroene houtwerk is eveneens fris wit en het groene orgel wordt in zijn nieuwe bruin-witte jasje een echte blikvanger. De banken krijgen een donkere tint en een nieuwe opstelling. “De banken komen zo te staan als voor 1955. Geen linker- en rechterfl ank meer maar een meer huiselijke opstel-ling”, vertelt Jan Meerkerk van de bouwcommissie van de kerk.De restyling was hard nodig volgens de commissie. De uit de veertiende eeuw stammende kerk is in 1955 gere-noveerd en in 1977 voor het laatst ge-schilderd. “De namen van voetbal-clubs stonden in het hout van de ba-lustrade gekerfd”, zegt bouwcommis-sielid Johan den Hertog met een glim-lach. Samen met Bureau Lakerveld uit Noordeloos is een ontwerp gemaakt en sinds 2010 is de fondsenwerving gestart. Met het project is namelijk een prijskaartje van zo’n 1,5 ton ge-moeid. Onder de noemer BWK - bin-nen werk kerk - zijn er allerlei acties gehouden en de kerk heeft subsidies gezocht.Begin november startten dan einde-lijk de werkzaamheden. Met een grote groep vrijwilligers is de kerk leeg ge-

ruimd. De inzet is hartverwarmend. Meerkerk: “Het is heel bijzonder om te zien hoe het hele dorp meehelpt. Mensen waarvan je het niet verwacht steken vele uren in het project. Neem de banken, die moesten allemaal ge-schuurd worden. Daar hadden we vijf weken voor gerekend, met twee weken was het werk gedaan.”Inmiddels is het schildertijdperk aan-gebroken. Vink Schilderwerken werkt drie weken lang samen met leerlingen van de Schilder^sCOOL aan het bin-

nenwerk van de kerk. De Schilder^sCOOL leidt via een werken-leren traject een nieuwe generatie schilders op. “Dit is de ideale win-terklus en voor de leerlingen een mooie kans om ervaring op te doen. Zo’n klus kom je niet iedere dag te-gen”, zegt Ewoud Vink van Vink Schil-derwerken. Zijn medewerkers bege-leiden de leerlingen. “Op de eerste dag zijn we samen met de jongens de kerk in gegaan en hebben ze uitgerekend hoeveel verf we nodig hebben. Een

hele klus vanwege de ronde ramen”, aldus Johnny Serné van Schilder^sCOOL. “Het mooie is dat de leerlingen deze schilderklus van begin tot eind meemaken. Ze zijn heel en-thousiast. Een van de leerlingen vindt het zo leuk om aan het orgel te wer-ken, dat hij zijn vrije dag ervoor op heeft gegeven.”Naar verwachting is de restyling begin maart gereed.

Marijke Verhoef

Schoonrewoerdse kerk in de steigers

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Inwoners van Rhenoy die belang hebben bij het landschap in hun omgeving, kunnen terecht op de landschapsavond op donderdag 30 ja-nuari in De Betuwepoort in Rhenoy.

Stichting Landschapsbeheer Gelder-land (SLG) en de gemeente Geldermal-sen organiseren deze avond voor in-woners van Rhenoy. Het programma begint om 20:00 uur. Volgens de organisatoren is deze avond met name geschikt voor bewo-ners die mee willen helpen om dit mooie landschap, samen met andere dorpsbewoners, in stand te houden. “Bijvoorbeeld door hoogstamfruitbo-

men aan te planten, zelf te snoeien, een griend te herstellen of mee te hel-pen om een Klompenpad te onder-houden.” Tijdens deze avond geven de SLG en de gemeente meer informatie over het Rhenoyse Klompenpad en het bijbe-horende landschapsproject. Het nieuwe Klompenpad is een wandel-route in het agrarische landschap rond Rhenoy. Hiervoor zijn vrijwilli-gers nodig die het pad willen helpen onderhouden. Ook krijgen bezoekers informatie over een nieuw op te rich-ten landschapswerkgroep met vrijwil-ligers. Aspirantleden van deze werk-groep krijgen een cursus, gericht op

praktisch landschapsonderhoud, zo-als het snoeien van hoogstamfruitbo-men. Daarnaast komen op de avond aantrekkelijke mogelijkheden voor grondeigenaren aan bod. Zij kunnen zich aanmelden voor een gratis erfbe-zoek, waarbij een adviseur van Stich-ting Landschapsbeheer Gelderland in gezamenlijk overleg een plan opstelt voor landschappelijke beplanting op hun grond. Zij ontvangen het plant-materiaal tegen gereduceerd tarief. De gemeente Geldermalsen maakt deze activiteiten van het landschaps-project mogelijk als aanvulling op het Klompenpad. De gemeente wil hier-mee het landschap versterken.

Landschapsavond inwoners Rhenoy

Tiny Helmerhorst uit Leer-dam stopt na 25 jaar dienst met de be-zorging van Het Kontakt. Vandaag loopt ze haar ronde voor het laatst.

Tiny houdt er niet van om in de be-langstelling te staan en wilde dan ook eigenlijk niet in de krant. Ware het

niet dat ze wel graag alle mensen uit haar bezorgwijk, Leerdam-Oost, wil bedanken voor de vele gezellige jaren. “Je raakt een beetje vergroeid met de mensen. Je kent ze, je groet ze, je weet wat ze willen”, vertelt Tiny. “Ik zal dat best wel gaan missen.”Tiny bezorgt al folders en kranten zo-

lang ze kan lopen. Als klein meisje ging ze samen met haar vader op pad, later kreeg ze haar eigen wijk. 25 jaar geleden begon ze samen met haar zoon met de bezorging van Het Kon-takt in Leerdam. Na een aantal jaren nam Tiny de wijk over en sinds tien jaar krijgt ze hulp van haar man Hans.

De twee zijn bekende gezichten in Leerdam-Oost. Zodra de kranten bij familie Helmerhorst worden afgele-verd door Van der Meer Verspreiding, gaan ze aan de slag. Ze steken alle fol-ders in en bundelen de kranten, waarna ze op pad gaan. Weer of geen weer, voor 14:00 uur liggen de kranten in de bus.De twee hebben de klus altijd met veel plezier geklaard. “Je bent lekker bui-ten en in beweging, je maakt eens een praatje”, zegt Tiny. Hans loopt zin-gend door de straten. Ze doen hun werk secuur: altijd de krant volledig door de brievenbus, en ze doen er alles aan om de krant bij slecht weer droog te houden. Hebben ze er per abuis een paar te weinig? Dan haalt Hans er bij het Kontakt-kantoor een paar bij. Van-daag, woensdag 22 januari bezorgen ze de krant voor het laatst.

Gouden bezorgduo neemt afscheid

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Woensdag 22 januari 2014

29accent

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (30)

ZZP’er, waar benje te vinden?

Kontaktjes plaatsen? REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

LCD TV defect? Reparatieservice

Ottoland Ook voor magnetron

en audio reparatie

Tel. 0183-xxxxxxx

www.xxxxxxxx.nl

Loodgietersbedrijf DWZ

Voor al uw reparaties in en om

het huis. Tel 0180-xxxxxxx

Gas-water-cv-sanitair-lood-zink

dakbedekking.

www.xxxxxxxx.nl

Eiken planken vloeren

tot 28 cm breed.

Div. uitvoeringen mogelijk.

Verouderd, vergrijsd, white wash,

gerookt, geborsteld, getrommeld.

Kijk op

www.xxxxxxxxxxxxxxxxx.nl

of bel 078-xxxxxxx.

Showroom aan huis, persoonlijk

advies.

Voor zeeuwse kleiaardappelen

moet u bij Bertus zijn.

Dorpspleinstraat 98, Lekkerkerk

(naast boekhandel Leesplezier)

Wij zijn open op

ma t/m donderdag van

9.00-18.00 uur,

op vrijdag van 9.00-21.00 uur en

zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Kijk op www.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.nl

KontaktjesKontaktjesTRAPAANBIEDING

Laat nu voordelig uw trap

stofferen. V.a. € 175,- incl. tapijt.

Ook woon- en slaapkamer met

tapijt en vinyl.

Bel. 06-xxxxxxxxxxxx

voor een afspraak.

Kees de Borst.

Kunstgras nodig?

www.xxxxxxxxxxxx.nl

Kinderfeestje vieren ?

Karin komt aan huis taarten

bakken en versieren. Meer info?

Bel 06-xxxxxxxxxxx

Of kijk op www.xxxxxxxx.nl

Henriettes Beautysalon

Voor al uw

schoonheidsbehandelingen,

massage, bruidsmake-up, harsen,

epileren en cadeaubonnen.

Schoonheidsbehandeling

v.a. € 30,-

Henriette Pietersen,

Kerkweg 12 Vianen.

Tel. 0182-xxxxxxxxxxxx of

06-xxxxxxxxxxxxx

Stucadoorsbedrijf van Gelder

Allround stucadoor,

46 jr, zeer ervaren.

Vrijblijvende offerte

06-xxxxxxxxxxxxxxxx

Verkoop en slijpen van schaatsen

Den Besten schaatssport

Nieuwland.

Tel 06-xxxxxxxxxxxxx

www.xxxxxxxxxxxxxx.nl

Kent u iemand in de omgeving

die 50 jaar wordt? Wij verhuren

Sara en Abraham poppen.

Alexander verhuur

06-xxxxxxxxxxx

Gevraagd: Oud ijzer.

Wij halen het gratis op.

Ook witgoed.

Geen koel-diepvriezers.

Bel voor uw vergoeding.

Tel 06-xxxxxxxx

Vloerdelen nodig?

Bel 06-xxxxxxxx

Betrouwbaar en degelijk adres.

www.xxxxxxxxxxxx.nl

Voor uw complete tuinwens!

Hoveniersbedrijf Verhorst

www.xxxxxxxxxxxxxx.nl

Tel 0183-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reformatorische boeken

Nieuw en tweedehands.

Tel .0184-xxxxxx

De dakkapel specialist

Voor al uw dakkapellen

in hout en kunststof.

06-xxxxxxxx

Nu ook Kontaktjes voor ZZP’ers! Online én in de krant.Regio-deal.nl zal stap voor stap worden opgebouwd. Als eerste kunt u vanaf 1 januari uw Kontaktjes via deze website opgeven. Oók ideaal voor ZZP’ers! Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid met nieuwe diensten en mogelijkheden. Hierover binnenkort meer...

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: [emailprotected] www.regio-deal.nl

ZZP’er, zorg dat

je gevonden wordt!

Maak alvast een account aan!

Regio-deal.nl biedt in

de toekomst nog veel

meer voordeel!

Vanaf 1 januari2014

Plaats een Kontaktje op regio-deal.nl!

gratis!

(al slechts vanaf € 4,- incl. btw)!

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Kontaktjes op ware grootte zoals ze vanaf 1 januari in de krant verschijnen.

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (31)

Woensdag 22 januari 2014 onroerend goed 31

‘Het overtreft onze verwachtingen’terraskamer bij familie De KockWerk van de maand januari:

Een kopje koffie drinken en ondertussen in de zon genieten van een weids uitzicht; dat kan voor de familie de Kock nu ook in de winter, dankzij de terraskamer die zij lieten bouwen door Bas Verspuy Bouwsystemen.

Buiten zitten deed de familie voorheen met name in de zomer bij het tuinhuisje. Rondom het huis waaide het vaak te hard om echt van het buitenleven te kunnen genieten. De familie de Kock dacht al een tijdje na over een oplossing. Ze wilden het buitenleven graag verlengen. Een windscherm misschien of een

overkapping? Aan de hand van advies van Verspuy Bouwsystemen koos de familie uiteindelijk voor een tuinkamer, geplaatst op een betonfundering met geïsoleerde vloer. De voor- en zijkant van de kamer bestaan uit enkel glas en kunnen nagenoeg volledig opengeschoven worden. De terraskamer is geen serre, die afgesloten kan worden en vaak onderdeel van de woning is. De terraskamer is aangebracht tegen de woning, maar voelt echt als onderdeel van de tuin. In september 2013 werd het werk opgeleverd. Sindsdien geniet de

familie de Kock met volle teugen van het buitenleven. “Het voelt als buiten zitten. Door het enkele glas voelen we al heel snel de warmte van de zon. Gecombineerd met een infraroodlamp die boven de stoelen hangt zorgt dat voor een heel aangename temperatuur, zelfs als het buiten maar een graad of 8 is. Natuurlijk: als het vriest of maar een paar graden boven nul is, dan is het te koud in de tuinkamer. Maar tot nu toe hebben we deze winter nog regelmatig gebruik kunnen maken van de ruimte. Met een verjaardag in december kon de visite gewoon ‘buiten’ zitten. En dat overtreft echt onze verwachtingen.”

Start verkoop:bouwnummers 22 t/m 29- Tussenwoningen € 235.000,- v.o.n.- Hoekwoningen (met garage) vanaf € 260.000,- v.o.n. Te koop:- 6 bouwkavels Percelen vanaf 438 m²

Koopsom vanaf € 204.000,- v.o.n. Eventueel ontwerp met bouwvergunning beschikbaar Nog 3 woningente koop in fase 1 en 2!

startverkoop fase 3

rectifi catie:

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (32)

Woensdag 22 januari 2014 onroerend goed 32

Grote voorraad vloertegels,wandtegels en tegellijmen in onze

- Duizenden meters vloer- en wandtegels op voorraad

- Groot ingekochte partijen, rechtstreeks van de fabriek

- Wees er snel bij, voor de meeste partijen geldt OP=OP

- Scherpe prijzen, opruimers zelfs al vanaf € 3,95 per m²- Openingstijden: ma-vr. 8.00-17.00, zaterdag 9.00-16.00

WWW.TEGELOUTLETKROON.NLEnergieweg 8c, Meerkerk, 0183-354225

TEGELOUTLET

Sinds 1998 een vertrouwd adres.Bert de Jongh 0345-643550 badkamer

specialist

lid van deVLOK

Voor onze afdeling technische dienst zijn we op zoek naar een

Meewerkend Chef Technische Dienst

U bent verantwoordelijk voor onderhoud van het machinepark, gereedschappen en gebouwen. U geeft

leiding aan 1 technisch medewerker. U lost storingen op. U neemt initiatief en brengt advies uit aan de

directie over machine- en productieverbetering. U stelt een onderhoudsplan op voor productiemiddelen

en zorgt voor opvolging. U zorgt voor adequate vastlegging van onderhoud en reparaties dmv

logboeken. U koopt technische hulpmiddelen in en onderhoudt deze voorraden.

Wat vragen wij:

MBO+ werk- en denkniveau (bij voorkeur MTS werktuigbouw)

Aantoonbare ervaring in een (productie) technische omgeving

Leidinggevende vaardigheden

Pro actief, flexibel, initiatiefrijk, resultaat gericht, strategisch denkend

Wil tot verbeteren

Aanvullende vacature informatie:

Locatie : Vuren

Ingangsdatum : in overleg

Aantal uur: 40 per week

Wat bieden wij:

Zeepfabriek Siderius biedt u een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een dynamische en

innovatieve onderneming. De organisatie biedt ruimte voor initiatief en er heerst een open en informele

cultuur met korte lijnen.

Belangstelling?

Meer informatie vindt u op www.siderius.nl

Uw sollicitatie inclusief CV kunt u binnen 10 werkdagen na publicatie richten aan:

Zeepfabriek Siderius BV

t.a.v. Mevrouw O. van Son

per e-mail: [emailprotected]

Siderius Zeepfabriek BV is producent

van private label producten zoals vaste

zeep, vloeibare cosmetica en

reinigingsproducten die op locatie in

Vuren worden geproduceerd.

11 nieuwbouwwoningen S.C. Barhamstraat(voorheen Dutry van Haeftenstraat) in Haaften

Advertentienummer Bouwnummer Netto huurprijs Bruto huurprijs

4.01.001 1 4.01.002 2 4.01.003 3 4.01.004 4 4.01.005 5 4.01.006 6 4.01.007 7 4.01.008 8 4.01.009 9 4.01.010 10 4.01.011 11

InkomensvoorwaardenOm in aanmerking te komen voor een huurwoning moeten u, uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner(s) een inkomensverklaring (IB60-verklaring over 2012) aan de woningcorporatie overleggen. Vraagt u deze formulieren alvast aan bij de belasting-dienst? Telefoonnummer 0800-0543. De telefonische aanvraag wordt geautomatiseerd verwerkt. De inkomensverklaring wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. De verklaring

online aanvragen is niet mogelijk.

Bouwnummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 en 11(gezamenlijk) jaarinkomen = € 34.678 of lager. Woningzoekende met zorgbehoefte kunnen hierop reageren.Bouwnummer 5 en 9(gezamenlijk) jaarinkomen = € 34.678 of hoger.Bouwnummer 8(gezamenlijk) jaarinkomen = €34.678 of lager.

Reageren op een woningWanneer u interesse heeft in één van deze woningen en voldoet aan alle voorwaarden dan kunt u met uw inschrijfnummer tot vrijdag 31 januari 2014 reageren via onze website of via de woonkeuzebon.

Selectie en toewijzingNadat u met uw inschrijfnummer heeft gereageerd op één van deze woningen, wordt er een selectie gemaakt. De woningzoekende(n) met de langste inschrijftijd krijgt het ver-zoek zijn/haar (gezamenlijke) inkomensgegevens te overleggen. Krijgt u geen aanbie-ding? Dan was u niet de juiste kandidaat of nog niet aan de beurt voor die woning.

WoonhuisliftHeeft u een zorgindicatie of is er zorgbehoefte? Dan zijn de woningen met bouwnummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 en 11 geschikt voor u. Deze woningen worden standaard uitgevoerd met een woonhuislift, type Pluto. Een voorbeeld van een woonhuislift vindt u op de website www.trametex.nl.

Kosten woonhuislift?Naast bovengenoemde huurprijs zullen er (service)kosten bij u in rekening worden ge-bracht van maximaal €45,00 per maand. Dit bedrag is een indicatie en zal na de woning-toewijzing worden vastgesteld. Houdt u hier rekening mee bij het reageren op één van deze woningen? Het bedrag heeft geen invloed op het eventueel te verkrijgen huurtoeslag.

*min. leeftijd: 15/18 jaar, afh.vd wijk/legitimatie verplicht

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (33)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Kampioenen bij De Vogelvriend

Op de Neder-landse Kampioenschappen, die door de Nederlandse Bond van Vogellief-hebbers in de Americahal te Apel-doorn werden gehouden, hebben di-verse leden van vogelvereniging De Vogelvriend te Leerdam goud be-haald.

De uitslag:W. de Groot: 1 x goud H.T.P. Kleijn: 2 x goud en 1 x zilver H. Kling: 1 x goud en 1 x brons W. Kling: 1 x goud en meesterzanger W. Vonk: 1 x goud en 3 x brons A. van Vugt: 5 x goud, 3 x zilver en 4 x brons

Jeugd Actief houdt cultuurdag bij GO

Voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basis-school die wat leuks willen doen in de voorjaarsvakantie, houdt Jeugd Actief een cultuurdag in Stadspodium GO. De voorverkoop is op 29 januari om 15:00 uur in GO.

WorkshopsDe cultuurdag vindt plaats op 19 fe-bruari. Het is een dag vol met de leuk-ste culturele activiteiten, het valt nog niet mee om te kiezen. Meer informa-tie over de te kiezen pakketten met workshops is te vinden op de website van Jeugd Actief.

De cultuurdag wordt georganiseerd met medewerking van lokale arties-ten: Ennio (dance-ennjoy), Maaike Kres (La Troupe), Thea Zweije (verras-send tekenen), Koen en Ernst, Evelyn (Cake Vrolijk), striptekenaar Rick en Kees Mozaïek.

Deelname aan de dag kost 2,50 euro, dit is inclusief lunch. Stadspodium GO is te vinden aan het Dr. C. Voogd-plein 90 in Leerdam.

q WWW.JEUGDACTIEF.NL

BACK zoekt zangers Koor B.A.C.K. uit Beesd is

weer begonnen met de repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen om vierstemming a capella te kunnen blijven zingen. Het koor repeteert ie-dere maandag van 20:00 tot 22:00 uur in de St. Pieterskerk te Beesd. Meer informatie: [emailprotected].

Onslow houdt zaterdag 25 januari voor de tiende keer Asperen Rock City. Vanwege het jubileum treedt feestband De Sjonnies op en geeft Bacchus een afscheidsconcert.

Asperen Rock City begon tien jaar ge-leden gewoon omdat de toen piep-jonge band Onslow graag wilde optre-den. Ze polsten wat dorpshuizen en Asperen zag het wel zitten. Sindsdien is het festival er vaste gast. Het bezoe-kersaantal is inmiddels gegroeid tot een vaste kern van zo’n 250 bezoekers en waar Onslow vroeger bands moest zoeken, bieden de muzikanten zich nu op een presenteerblaadje aan.

Op de eerste editie speelde Onslow ui-teraard zelf, maar ook Bacchus. Mede daarom is de band nu tijdens het jubi-leum weer present. Bacchus stopte er eigenlijk twee jaar geleden mee, maar heeft nooit een echt afscheidsconcert gegeven. Op Asperen Rock City gaat het er dan toch nog van komen.

Onslow zal tijdens de bandavond nieuw repertoire laten horen, waarbij Gaby Boterkooper ook even aan-schuift. De niet in een hokje te stop-pen Nederlandstalige pretpunkband werkt op dit moment aan de opnames van hun tweede cd, die wederom alle-maal eigen werk bevat. “We hebben nu meer herkenbare deuntjes die je mee kunt lallen”, verklapt Tos Onslow. Tijdens Asperen Rock City laat de band een aantal nieuwe nummers ho-ren. De cd verschijnt deze zomer.De eerste cd van Onslow is uitver-kocht. “Alle 500 exemplaren zijn ver-

kocht. We spelen nog steeds nummers van die cd, het is een klassieker gewor-den”, zegt Joop Onslow.

Hoogtepunt van Asperen Rock City 2014 worden De Sjonnies, bekend van onder andere de hit ‘Dans je de hele nacht met mij’. De band heeft vijf al-bums en zo’n dertig singles op haar naam staan en heeft bekendheid ver-worven met haar live-optredens. Geen band in Nederland weet in korte tijd de zaal zo op zijn kop te zetten als De

Sjonnies. Mede daarom stonden De Sjonnies hoog op het verlanglijstje van Asperen Rock City. Onslow wilde van-wege het jubileum uitpakken met een zo groot mogelijke band. “We hadden gehoopt op Di-Rect maar dat paste niet in het budget”, grapt Johnny Onslow.

Asperen Rock City wordt namelijk vol-ledig bekostigd vanuit sponsorgelden. Het evenement kan ieder jaar rekenen op een trouwe groep sponsoren. De

entreeprijs wordt bewust laag gehou-den. De eerste jaren moest de organi-satie daardoor soms zelf wat geld bij-leggen, maar tegenwoordig eindigt de avond steevast met een klein plusje. “Dat geld hebben we opgespaard en gebruiken we nu voor De Sjonnies.”

Asperen Rock City begint zaterdag 25 januari om 20:30 uur in dorpshuis EMM te Asperen. Entree: 6,00 euro.

q WWW.ONSLOWPUNX.NL

Asperen Rock City jubileert met Sjonnies

FOTO: HTTP://DE.SJONNIES.COM

Stroomhuis Neerijnen komt opnieuw met het informatieve programma ‘Thuis in de Betuwe’.

Het is de opvolger van eerdere ‘inbur-geringscursussen’. De korte serie thema-avonden is bedoeld voor men-sen die pas (of al wat langer) in de Be-tuwe wonen en het rivierengebied be-ter willen leren kennen. In deze reeks van vier dinsdagavonden, die eind fe-bruari van start gaat, komen uiteenlo-pende cultuurhistorische onderwer-pen aan bod. Dit jaar zijn dat oude ambachten in de Betuwe, de recrea-tieve mogelijkheden van het gebied, de geschiedenis van de Waal en de Tweede Wereldoorlog in het rivieren-gebied. Ook voor deelnemers aan eer-dere programma’s is er nieuws. In de

pauze is er een proeverij van streek-producten. Ook bestaat er gelegen-heid nader kennis met elkaar te ma-ken. Alle avonden vinden plaats in het Stroomhuis aan de Van Pallandtweg in Neerijnen. Het programma wordt gepresenteerd door Ans Roefs, tot voor kort molenaar van de korenmo-len in Waardenburg. Ook de inleiders van de afzonderlijke onderwerpen ko-men uit de regio zelf.De bijeenkomsten zijn op 25 februari, 11 en 25 maart en 15 april. Aanvang 20:00 uur. Reserveren via [emailprotected]. Kos-ten: 25,00 euro. De avonden kunnen ook afzonderlijk worden bezocht, en-tree 7,50 euro per avond.

q WWW.STROOMHUISNEERIJNEN.NL

‘Thuis in de Betuwe’ met Stroomhuis Neerijnen

Stadspodium GO presen-teert een bijzondere voorstelling: Bud Bergsma trakteert het publiek zon-dagmiddag 26 januari op een fi lm, vertelling en zang over zijn reizen met sledehonden door Alaska.

Hij houdt van de ongebreidelde vrij-heid van Alaska, van de voelbare koude wind en de wetenschap dat hij in gebieden loopt waar duizenden ja-ren geen mens is geweest. Bud Bergsma. Liefhebber van Alaska. In 1993 maakte hij zijn eerste reis met sledehonden door Alaska, in 1995 ging hij wederom. Het resulteerde in het boek ‘Sneeuwdromen, 1.000 kilo-meter op een hondenslee door Alaska’. Een boek vol foto’s en een verhaal over de barre omstandigheden op reis en vriendschap en trouw tus-sen reisgenoten en sledehonden.

Naast een avonturier schuilt er ook een muzikant in Bergsma. Tijdens zijn diensttijd in Duitsland zong hij liedjes van Buddy Holly voor Engelse offi cie-ren en zo kreeg hij zijn bijnaam Bud. In de jaren zestig speelde en zong hij in allerlei formaties en later werd hij tekstschrijver voor onder andere Lee Towers en Willeke Alberti.

In GO komen al zijn talenten samen voor een bijzondere middag waarin het publiek met hem meereist door Alaska.

De voorstelling begint zondag 26 janu-ari om 14:00 uur in Stadspodium GO, gelegen aan het Dr. C. Voogdplein 90 te Leerdam. Entree: 7,50 euro. Reser-veren: [emailprotected].

q WWW.GO-LEERDAM.NL

Op avontuur in Alaska met Bud Bergsma

De EHBO-vereniging Buurmal-sen-Tricht is zaterdag 25 januari aan-wezig op de winterfair van de Harten-Hoeve in Deil.

Bij de EHBO-stand staat een speciaal ‘doktersteam’ waar kinderen terecht kunnen met hun zieke pop, beer of andere knuffel die hard medische hulp nodig heeft.

“Misschien is er wel een been af of heeft hij/zij de mazelen. Op de winter-fair staat een EHBO-stand met een bij-zonder team dat al jullie lieve poppen en knuffels beter hoopt te maken. En dat terwijl er lekker gesnuffeld kan

worden op onze stand met tweede-hands spullen”, aldus de EHBO-ers uit Buurmalsen en Tricht.

Doel van de EHBO-afdeling is om geld in te zamelen voor hun deelname aan de Samenloop voor Hoop in Gelder-malsen, waar zij naast hun zorg voor de hulpverlening ook een team afvaar-digen om geld in te zamelen voor het KWF.

“Wij hopen dat u massaal naar de fair komt op 25 januari en vergeet niet ge-lijk die pop of knuffel mee te brengen die u altijd weer ‘gezond’ wilde heb-ben”, aldus de EHBO-ers.

Poppen- en Knuffeldokter

Vanwege de zeer grote be-langstelling voor de eerste GP Film-huis vertoning zet Stadspodium GO de fi lmhuisactiviteiten voort. Op dinsdag 28 januari vertoont GO het veelbe-kroonde Deense drama Jagten.

GO streeft ernaar om een programma

te ontwikkelen met internationale be-kroonde, hoogwaardige fi lms. “Het is allen nog enigszins gecompliceerd om regelmaat in de planning te realiseren omdat het programma ingepast moet worden binnen de bestaande verhuur-afspraken”, legt voorzitter Willem van Iperen uit.

De eerstvolgende fi lm is te zien op 28 januari. Jagten is een fascinerende fi lm en een prijswinnaar bij de diverse fi lmfestivals, onder andere in Cannes en beste buitenlandse fi lm van de Bri-tish Film Academy. De internationale fi lmcritici loofden de indrukwek-kende acteerpresentaties in Jagten.

Jagten gaat over Lucas. Hij is recente-lijk gescheiden, heeft een nieuwe baan bij de plaatselijke kleuterschool en een nieuwe vriendin. Met de kerst in aantocht ziet Lucas uit naar het be-zoek van zijn zoon Marcus. Vrij snel na de aanvang van Lucas zijn werkzaamheden beschuldigt Klara, een 5-jarige leerling en dochter van een bevriend echtpaar, Lucas van mis-bruik. De kleuterschooldirectie is ge-schokt en aangeslagen. Wanneer het verhaal zich door het dorp verspreidt begint de hechte gemeenschap al snel uiteen te vallen. De fi lm begint dinsdag 28 januari om 20:30 uur in Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90 in Leerdam. Entree: 7,50 euro. Reserveren: [emailprotected].

q WWW.GO-LEERDAM.NL

GO breidt filmhuisactiviteiten uit

Woensdag 22 januari 2014

33vrije tijd

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (34)

Woensdag 22 januari 2014 Vacatures 34

@hk_leerdam @Marijke_Verhoef@hk_lingewaal @DickAanen @hk_neerijnen @andrebijl@hk_geldermalsen @jannekeboogaard @JannekeKokZuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan

T 0183-583200 www.hetkontakt.nl

ons op Twitter!

WIJ ZOEKEN U! De Zonnebloem Regio Vijfheerenlanden zoekt nieuwe bestuursleden. De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

Als bestuurslid van de regio bent u samen met uw collega bestuurders verantwoordelijk voor de plaatselijke afdelingen en voor het organiseren van grootschalige activiteiten zoals boottochten, theatermiddagen, etc.

Voor het bestuur van de regio Vijfheerenlanden zoeken we:

Bestuurslid BEZOEKWERK

SECRETARIS

Voor de Zonnebloemafdeling LEERDAM zoeken we:

VOORZITTER

het zorgen voor een goede taakverdeling en functioneren van het bestuur en de vrijwilligers

Bent u nauwkeurig, sociaal en communicatief goed onderlegd en beschikt u over aantoonbare ervaring die van toepassing is op bovenstaande functies dan willen we graag met u in contact komen.

De Zonnebloem biedt u professionele ondersteuning en opleidingsmogelijkheden. U ontvangt onkostenvergoeding, kilometervergoeding en een aanvullende vrijwilligersverzekering.

Neemt u voor een vrijblijvend gesprek contact op met:

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of gast dan kan dat via www.zonnebloem.nl

VACATURE St. Youth for Christ Gorinchem Voor het jongerenwelzijnswerk van The Mall zoeken we:

Jongerencoach (28-32 uur)en Jongerencoach - Meidenwerker (20-24 uur).

Kijk voor meer informatie op: www.themallgorinchem.nlMail je brief en CV vóór 28 januari 2014 naar [emailprotected]

Wij zijn op zoek naar:

PERSONEELSADVISEUR (m/v)voor gemiddeld 28 uren per week (verdeeld over minimaal 4 dagen per week).

Tot het takenpakket behoren o.a.:- Het mede uitvoeren van de personeelsadministratie en

het personeels- en organisatiebeleid.

- Leveren van input aan het Hoofd Personeel en Opleiding

voor het opstellen van nieuw te ontwikkelen personeels-

beleid.

- Binnen aangegeven kaders voorstellen doen op

personeelsgebied, voornamelijk op het gebied van

arbo-zaken, waaronder ook de Risico Inventarisatie &

Evaluatie, BHV en de taken van de preventiemedewerker

behoren.

- Signaleren van ontwikkelingen en veranderingen (zowel

binnen als buiten de organisatie) en deze vertalen naar

en implementeren in (voorstellen voor) procedures.

- Het informeren van medewerkers binnen aangegeven

kaders over voorschriften en regelgeving.

- Ondersteunen van het lijnmanagement, bijvoorbeeld bij

de uitvoering van wet- en regelgeving rondom ziektever-

zuim en re-integratie.

- Adviseren van het Hoofd Personeel en Opleiding met

betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Wat verwachten we van u voor deze functie?- Een relevante MBO opleiding aangevuld met 3 jaar

relevante werkervaring of een relevante HBO-opleiding

(bijvoorbeeld Personeel & Arbeid).

- Kennis van sociale- en arbowetgeving.

- U hebt ervaring met arbo-taken.

- Woorden als RI&E, BHV en Poortwachter zijn u niet

vreemd.

- U bent in staat zelfstandig te werken.

- U beschikt over goede sociale en communicatieve

vaardigheden.

Wilt u meer informatie?Neem dan contact op met Esther Bavelaar (hoofd personeel & opleiding). Zij vertelt u graag meer over deze functie.

Heeft u interesse?Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief cv, binnen 10 dagen na verschijning van de adver-tentie naar: Huis ter Leede, t.a.v. Esther Bavelaar, Eiland 1, 4143 EN Leerdam. Per email reageren kan ook: [emailprotected].

MEER VACATURES?WWW.HUISTERLEEDE.NL

Technisch Buro Kortlever B.V. - Energieweg 33 - 4231 DJ Meerkerk - The Netherlands - T +31.183-352955 - E [emailprotected] - www.kortlever.nl

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

2 ERVAREN BUITENDIENSTMONTEURSMTS-niveau, WTB/Elektro

Profiel:- Energieke persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden;- Gemotiveerde, flexibele en praktische instelling;- Tekeningen kunnen lezen;- Kennis van elektro/besturingen;- Kennis van pneumatiek;- Rijbewijs B.

Na een inwerkperiode op onze montageafdeling bent u zowel “buiten” als “binnen” actief. U zult een representatieve wagen met uitrusting tot uw beschikking krijgen.

Een uitstekend salaris en prima arbeidsvoorwaarden vindenwij vanzelfsprekend.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.

Voor tijdelijke vervanging tijdens zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar:

ERVAREN SECRETARESSE (periode 1 april – 1 oktober)

Havo/Schoeversniveau40 uur per week

Als spin in het web bent u verantwoordelijk voor:- Correspondentie per brief en e-mail;- Telefoon;- Offertes/orderbevestigingen uitwerken;- Boeken van reizen en hotels.

Kortom: collega binnen het verkoopteam

Kennis van de Engelse en Duitse taal is een vereiste.

Wie zijn wij?Technisch Buro Kortlever B.V. is een groeiende,

middelgrote onderneming met enthousiaste medewerkers, gevestigd in Meerkerk,

direct aan de A27, afrit 25.

Wat doen wij?Wij ontwerpen, produceren en installeren machines en complete installaties voor de

voedingsmiddelenindustrie. Zowel voor processing als “indoor” logistiek. Europa is ons werkgebied.

Heeft u belangstelling?Spreken de werkzaamheden in onze organisatie u aan, heeft u een positieve instelling en denkt u dat een van deze banen geschikt is voor u? Stuur ons

dan snel uw sollicitatiebrief met CV of bel voor meer informatie. U kunt vragen naar de directie.

E-mail: [emailprotected]

Biesheuvel Groenservice is een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in het vakbekwaam aanleggen en onderhouden van tuinen en bedrijfsterreinen. Wij zijn op zoek naar een:

-Vakbekwaam Hovenier-Wij zoeken iemand die:- MBO-denkniveau- vakbekwaam is- beschikt over rijbewijs BE- zelfstandig is maar ook een team kan aansturen- representatief met goede omgangsvormen- communicatief naar klanten is- gemotiveerd is- iemand die geen negen tot vijf mentaliteit heeft- verantwoordelijkheidsgevoel heeft

Wij bieden:- een fulltime dienstverband- goede ontwikkelingsmogelijkheden- salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd- een grote mate van zelfstandigheid en afwisseling

-Interieurverzorgster -Wij zoeken iemand:- voor het schoonmaken van kantoor/kantine etc.- voor 5 tot 8 uur per week

Voor meer informatie over deze functies en de mogelijkheden, kun je contact opnemen met Dhr. J.C. Biesheuvel, 06-22196969

Biesheuvel GroenserviceHei- en Boeicopseweg 113 - 4126 RG Hei- en Boeicoptel: 0347-341755 - [emailprotected]

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (35)

Woensdag 22 januari 2014 Vacatures 35

Aannemersbedrijf Damsteegt b.v. is een grond-, weg- en waterbouwbedrijf met ca. 50 medewerkersdat zich voornamelijk toelegt op bruggenbouw, oeverbescherming, hout- en betonconstructies,vlonders, steigers, slijtlagen en inspecties. Dit doen wij voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder gemeenten, aannemers, recreatie- en waterschappen, semi-overheidsinstellingen en particulieren.

In verband met toename van de werkzaam-heden hebben wij de volgende vacatures:

telefoon 0183 - 359027

PROJECTLEIDERMin. 5 jaar werkervaring in een soort gelijke functie, toegespitst op beton- en waterbouw

(o.a. bruggen, steigers, grondkeringen, stuwen)

gc contracten

WERKVOORBEREIDER

(o.a. bruggen, steigers, grondkeringen, stuwen)

MACHINIST voor het bedienen van een damwand drukmachine (Still Worker)

ij voorkeur iemand met ervaring of goed gemotiveerd om hier een opleiding voor te volgen

Heb je interesse stuur dan je brief of e-mail naar: Aannemersbedrijf Damsteegt BVBazeldijk 86, 4231 ZE Meerkerk of [emailprotected]

B.V. Beco

Uw functie/uw verantwoordelijkheid:

Wij bieden:

B.V. Beco

De Beco Groep is een top-3 speler in de Nederlandse G.W.W. en Agro sector betreffende getrokken transportwagens en bouwmachine-equipment en is internationaal actief. E.e.a. omvat:

Beco grondverzet- en landbouwkipwagens, uitrusting voor graafmachines, kranen en Buiscar Boforce long fronts, sloopgieken, onderwagens,

Grabs overslag- en dredging grijperapparatuur

Copco sloop apparatuur, Rädlinger draaimotoren en Indexator Rototilts. Het geavanceerde leveringsprogramma maakt dat werken bij de Beco Groep uitermate boeiend en veelzijdig is.

Voor het managen van de productie in Vianen en Gorzów (Polen) zoeken wij een:

Manager Productie Wtb. St. Huis ter Leede zoekt een kandidaat

Lid Raad van Toezicht (m/v)Huis ter Leede is een stichting met een Raad van Toezicht en een éénhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit representanten van de participerende kerken in de Stichting en op voordracht van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Corporate Governance Code.

De geschikte kandidaat: Heeft affiniteit met het zorgproces; Kent de zorgsector en de landelijke en regionale

ontwikkelingen. Heeft inzicht in het bestuurlijk functioneren van

zorgorganisaties; Heeft affiniteit met de rol van toezichthouder; Weet met hoge betrokkenheid voldoende distantie op

te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen;

Heeft verantwoordelijkheidsgevoel; Heeft het vermogen grote lijnen in de gaten te

houden; Kan middels beperkte informatie tot een

onafhankelijk oordeel komen; Beschikt over de communicatieve vaardigheden om

in dialoog met de directie tot een uitwisseling van ideeën en standpunten te komen;

Heeft bij voorkeur een netwerk in de kerkelijke en/of maatschappelijke en/of politieke omgeving;

Is meelevend lid van één van de participerende kerken, waarbij de voorkeur uitgaat naar PKN.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad, heeft een kandidaat met deskundigheid op het gebied van juridische zaken of gemeentebestuur de voorkeur.

De benoemingsperiode geldt voor een periode van vier jaar, en kan maximaal eenmaal verlengd worden. Gemiddeld zesmaal per jaar komt de Raad ter vergadering bijeen.

De leden ontvangen een volgens de richtlijnen van de NVTZ.

Hebt u interesse?Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV,

vóór 1 februari a.s. naar Huis ter Leede

t.a.v. RvT / dhr. A.B. van Doorn

Eiland 1, 4143 EN Leerdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

dhr. A.B. van Doorn, voorzitter RvT:

Tel. 06 – 30 12 68 26

Het 1e gesprek zal plaatsvinden op 19 februari

na 18.00 uur; een kennismakingsgesprek met de

bestuurder maakt deel uit van de procedure.

MEER VACATURES?WWW.HUISTERLEEDE.NL

Deynique Cosmetica zoekt

schoonheids-specialiste

in uw regio!

Wij bieden je

• Ben jij een enthousiaste, leergierige, zelfstandig ondernemende schoonheids-

specialiste met een eigen schoonheidssalon?

• Ben jij bereid trainingen te volgen in binnen- en buitenland?

• Sta jij open voor nieuwe ideeën?

• Ben jij bereid te investeren in jezelf?

• Wil jij deel uitmaken van een exclusieve groep schoonheidsspecialistes?

• Wil jij écht anders zijn dan alle anderen?

• Kostenloze 1 op 1 begeleiding door allround personal assistant

• Productbegeleiding op het hoogste niveau

• Resultaatverhogende trainingen op locatie en in ons eigen

trainingscentrum

• Kwalitatief hoogstaande producten

• Samenwerking met een exclusief cosmeticabedrijf

• Resultaat in alle opzichten

• Nummer 1 in Europa in professionele anti aging cosmetica

Deynique levert exclusieve, hoogwaardige huidverbeterings-

cosmetica in combinatie met één-op-één coaching.

Dit doen wij al ruim 25 jaar met veel succes bij

140 Deynique depositaires in de Benelux.

Dit is géén MLM of pyramide systeem

Deynique Nederland B.V.

Het Goorke 31 • 4906CZ • Oosterhout www.deynique.nl

Ben jij geïntereseerd in een nieuwe uitdaging?

Neem contact met ons op vóór 28 februari a.s.

Tel: 0162-574757 of mail naar:

[emailprotected] - t.a.v. Frank van Iersel

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (36)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

donderdag23 januari

vrijdag24 en zaterdag 25 januari

Spannende winterse fi lm in Stroomhuis

Lingefi lm vertoont Ode aan Rome

Het filmhuis van Het Stroomhuis in Neerijnen ver-toont Frozen River. De film speelt zich af op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Een alleen-staande moeder smokkelt samen met een van ori-gine Indiaanse vrouw immigranten over de grens. Voorafgaand aan de film wordt de korte bijzondere animatiefilm van de Amerikaanse gebroeders Quay vertoond. Entree 5 euro. Zie stroomhuisneerijnen.nl

La Grande Bellezza heet de film die twee dagen om 20:30 wordt ver-toond in het LIngehuis, Frederik Hendrikstraat 3 in Geldermalsen. Entree: 7,50 euro. Reserveren: www.lingefilm.nl

WOENSDAG 22 JANUARI

Workshop haken19:30-22:00, Heukelum, Gasthuisstraat 1. Workshop haken voor beginners en ge-vorderden onder begelei-ding van Cora de Kok. Prijs: 29,50 p.p., incl. basismateri-alen. Info en inschrijving via [emailprotected].

Arjan Plaisier19:30, Heukelum, hervormd centrum, Torenstraat 10. Ar-jan Plaisier, secretaris van het landelijke bestuur van de protestantse kerken, geeft een lezing. Toegang is voor iedereen gratis.

DONDERDAG 23 JANUARI

ANBO Geldermalsen14:00, Meteren, dorpshuis, Achtersteweg. ANBO afde-ling Geldermalsen houdt een avond over de gevaren van alcohol in combinatie met medicijnen.

‘Frozen River’20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. Spannende winterfilm, die zich afspeelt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Het gaat over misdaad, veel sneeuw en een bevroren ri-vier. In deze thriller, van de Amerikaanse regisseur Courtney Hunt (2008), staat een alleenstaande moeder centraal. Samen met een andere vrouw die van ori-gine een Indiaanse is, smok-kelt zij Chinese en andere il-legale immigranten over de grens. Ze zweren dat iedere rit met hun pick-up truck over de dichtgevroren rivier hun laatste is, totdat ze aan beide kanten in aanraking komen met de wet. Hieraan voorafgaand vertoont Film-huis deze avond een korte bijzondere animatiefilm van de Amerikaanse gebroeders Quay. Dat is naar aanleiding van een opmerkelijke over-zichtstentoonstelling van hun oeuvre, met “wonder-baarlijke scenario’s over le-ven en dood”. Deze exposi-tie is nog tot 9 maart te zien in Eye, het nieuwe filmmu-seum in Amsterdam. Entree 5 euro. Lid worden van Club Filmhuis kan gratis aan de kassa. www.stroomhuisneerijnen.nl

Pracht of prul?20:00, Vuren, De Koels, Mo-lenlaan 17. Historische ver-eniging De Heerlijkheid Vu-ren te Vuren houdt een avond getiteld ‘pracht of prul’. Peter Schipper vertelt over antiek, streekantiek en hoe voorwerpen zijn te her-

kennen. Tevens beoordeelt hij meegebrachte spullen. Mensen mogen maximaal twee voorwerpen meene-men. Entree: gratis. Taxatie: leden gratis, 2,00 euro per voorwerp voor niet-leden.

Alpen en Pyreneeën20:00-22:00, Schoonre-woerd, De Schaapskooi, Overboeicop 15. Dialezing van Jan Trapman met: de Al-pen en de Pyreneeën. De planten- en dierenwereld is rijk aan soorten die in de noordelijk gelegen gebieden nauwelijks voorkomen. Denk aan: alpenbloemen en de alpenmarmot. Entree: gratis, wel verloting.

VRIJDAG 24 JANUARI

Opstaporkest Aurora17:00-17:45, Leerdam, obs Hobbitstee. Stedelijke har-monie Aurora start een ops-taporkest. In dit orkest ko-men leerlingen die net be-gonnen zijn met het bespelen van een muziekin-strument bij elkaar. De kin-deren leren, onder begelei-ding van een bevoegd musi-cus, om samen te spelen en te luisteren naar elkaar. Het opstaporkest bestaat uit tien lessen o.l.v. Marilou Krouwel. Alle instrumenten zijn welkom in het opstapor-kest. Tijdens de laatste les, op vrijdag 11 april, kunnen ouders, opa’s en oma’s en/of andere belangstellenden ko-men kijken. De kosten voor

niet-leden van Aurora zijn 30,- euro voor het blok van januari t/m april. Aanmelden via: [emailprotected]. www.auroraleerdam.nl

Op avontuur door Pren-tenboekenland10:00-11:30, Leerdam, Bi-bliotheek Leerdam, Dokter Reilinghplein 3. Spannende voorleesochtend. Ouders doen samen met hun kind spelletjes en opdrachtjes. Als ze hun kind tijdens deze periode lid maken, ontvan-gen zij als cadeautje een leuk vingerknuffeltje van Krrr…okodil. Entree: gratis, aanmelden niet nodig. Ook dinsdag.

Ladies night out19:00-21:30, Leerdam, West-End, P.M. van Gentstraat 20. Wijkvereniging West-End houdt een ladies-night. Er zijn stands met dames- en kinderkleding, make-up, life-style, sieraden en modeac-cessoires. Tevens een verlo-ting. Entree: gratis.

Zwanenmeer19:30, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. www.denieuwedoelen.nl

La Grande Bellezza20:30, Geldermalsen, Linge-Film, Frederik Hendrikstraat 3. LingeFilm draait het wer-velende psychodrama La Grande Bellezza. Via de bit-terzoete herinneringen van

een ooit succesvolle schrij-ver schildert Paolo Sorren-tino (Il Divo) een fascine-rend portret van Rome. En-tree: 7,50 euro. Reserveren: [emailprotected] ofwww.lingefilm.nl

ZATERDAG 25 JANUARI

Minirommelmarkt9:00-12:00, Schoonrewoerd, De Rommelschuur, Overhei-cop 1. De Rommelschuur verkoopt tweedehands schaatsen, winterkleding en boeken. Organisatie: gere-formeerde kerk.

Pauluskidzz met koffie10:00-12:00, Leerdam, Pau-luskerk (zijingang). Kinder-club Pauluskidzz van 10:30-11:15 uur met Bijbelverhaal, knutselen en spelen voor kinderen van 4-12 jaar. Van 10:00-12:00 uur koffie-in-loop voor iedereen.

Bender met luisterpop14:00-17:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. Cultureel Café Gelder-malsen heeft de Haarlemse muziekformate Bender te gast. Entree: gratis. cultureelcafegeldermalsen.nl

Bingo19:00, Vuren, De Halte, Spreeuwenlaan. Jeugdsoos De Halte houdt een nieuw-jaarsbingo. Entree: volwasse-nen 7,50 euro, kinderen 5,00 euro, incl. 1 consumptie.

zondag 26 januari

ACQUOYHerv. Gem. 10.00 uur ds. H. Dijk.

ASPERENGeref. Kerk 10.00 uur Marjanne de Bruin, 18.30 uur jeugdkerk. Herv. Gem. 10.00 uur prof. dr. J. Broek-huis, 18.30 uur ds. G.J. Mantel.

BEESDProtestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. L. de Kruijf.

DEILHerv. Gem. 10.00 uur ds. N. Kok.

ESTHerv. Gem. 10.00 uur ds. A.H. Veld-huizen (voorber. H.A.), 18.30 uur ds. W. Altena.

GELDERMALSENVrije Evang. Gem. de Ark (MBO He-licon) 10.00 uur Wim Bevelander.

GELLICUMR.K. Kerk 19.00 uur Eucharistievie-ring, pastoor Zweers (zaterdag 25 januari).

HAAFTENEvang. Gem. Haaften e.o. (Kultur-hus, Vredeplein 1 / Bernhardstraat) 10.00 uur Noes Tahamata. Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. P. Mole-naar, 18.30 uur ds. A. Jonker.

HEI- EN BOEICOPHerv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Men-sink, 18.30 uur ds. E. van Wijk.

HELLOUWHerv. Gem. 09.30 uur ds. G. Schaap, 18.30 uur ds. A. Goedvree.

HERWIJNENGeref. Kerk 10.00 uur ds. G.J. Mink, 18.30 uur ds. J.F. Kievit. Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Broekman, 18.30 uur ds. W. de Bruin.

HEUKELUMHerv. Gem. 10.00 uur ds. H.A. Moolenaar, 18.30 uur ds. R.A. Wouda.

KEDICHEMHerv. Gem. 10.00 uur ds. T. Wiel-sma.

LEERBROEKHerst. Herv. Gem. 09.30 uur kand. G.T. van Appeldoorn, 18.30 uur ds. M.W. Muilwijk.

LEERDAMChr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. v. Walsem. Christengem. De Tabernakel 10.00 uur Rene Pasma. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. D. Bohlken. Geref. Bethelkerk 10.00 uur ds. J. van den Berg.

Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper (dinsdag 28 januari). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. Jan Meijer, 16.30 uur ds. G.P. Hommes. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. A. Schroten (voorber. H.A.),

17.00 uur ds. Sj. v.d. Zee. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven (voorber. H.A.), 18.30 uur ds. A. ten Brinke. Levend Woord Gem. (Gebouw Maranatha, J.A. Burgersstr. 1) 10.00 uur R. Tousalwa. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 en 18.30 uur ds. J. v.’t Hof, 15.30 uur ds. J. v.’t Hof (H.A.). R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharis-tieviering (zaterdag 25 januari). Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur ds. J. Alma.

LEERDAM-OOSTERWIJKHersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. H. Bui-tink, 18.45 uur ds. C.J.P. v.d. Bas.

NIEUWLANDHerv. Gem. 09.30 uur ds. W. v.d. Born, 18.30 uur ds. H.J. v.d. Veen.

OOSTERWIJKHerv. Gem. PKN 09.30 en 18.30 uur ds. H.I. Methorst.

OPHEMERTHerv. Gem. 10.00 uur dhr. F. v.d. Tempel.

RHENOYProt. Gem. 10.00 uur ds. A.E. Was-senaar.

RUMPTHerv. Gem. 10.00 uur ds. M.B. Heijting.

SCHOONREWOERDGeref. Kerk 10.00 uur ds. E.F. Quaak-Kloet, 18.30 uur dhr. R. van Bijlevelt. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. J. den Boer, Bed. H.D., 18.30 uur kand. S.T. Lagendijk. Herv. Gem., Dorpshuis, Kon. Julianastraat 22 09.30 uur ds. J. Vis, 18.30 uur ds. R.R. Eisinga.

SPIJKHerst. Herv. Gem. 09.15 uur ds. M.W. Muilwijk, 14.30 uur ds. C.J.P. v.d. Bas.

TRICHTSt. Herv.-Geref. Evangelisatie Tricht 14.30 en 19.00 uur ds. P. Molenaar.

TUILNed. Herv. Gem. 11.00 uur ds. F.W. van IJsseldijk.

VARIKR.K. Kerk 09.30 uur Eucharistievie-ring, pastor A. ten Klooster.

VURENGeref. Kerk 10.00 uur dhr. A. van Steenis, 18.30 uur ds. L. Lammers. Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.R. van Ankeren.

WAARDENBURGHerst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur ds. L.M. Jongejan, 14.30 uur ds. M. v. Sligtenhorst. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 en 18.30 uur ds. K.E. Schonewille.

ZIJDERVELDHerv. Gem. 09.30 uur ds. H. Jonger-den, 18.30 uur ds. D. Verkuil.

Kerkdiensten

TANDARTSEN Waarneemgroep Asperen - Beesd - Buren - Culemborg - Everdingen - Geldermalsen - Heukelum - Leer-dam - Lexmond - Tricht – Vianen: 25 en 26 januari: Tandartspraktijk J.H.G.J. van Ginkel, De Panoven 27C, 4191 GW Geldermalsen, tel. 0345-571961.

HUISARTSENAsperen - Herwijnen - Heukelum - Kedichem - Leerbroek - Leerdam - Oosterwijk - Schoonrewoerd - Spijk - Vuren: de dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op woensdagmiddag

van 13.00 tot 17.00 uur geldt een aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. De Centrale Huis-artsenpost Gorinchem wil zoveel mogelijk mensen helpen en klaar-staan voor acute situaties. Daarom moet er goed gepland worden en werkt de huisartsenpost op af-spraak. Kom dus nooit onaange-kondigd, maar bel altijd eerst.

Zie ook: www.chpgorinchem.nl

Beesd - Deil - Haaften - Waarden-burg - Ophemert - Opijnen: de dok-terspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 0900-7060504.

Zie ook: www.haptiel.nl

Medische diensten

service

meer service online op www.hetkontakt.nl

ZATERDAG 25 JANUARI

Arie Vuyk brengt de lach naar GO Cabaretier Arie Vuyk speelt ‘Alles en de rest’ bij Stadspodium GO in Leer-

dam. “Een cabaretier die lach en stilte geraffineerd weet te doseren. Hij verdient een overvol theater”, schreef Het Parool over Arie Vuyk. Deze theaterman brengt puur ca-baret met liedjes van een zeldzame schoonheid. Arie Vuyk geeft alles en de rest. Ob-servaties, overdenkingen en vooral veel onzin, gegniffel, gegrinnik en geschater. U zult het meemaken en veroorzaken in een avond vol conferences, typetjes en muziek. Na een avondje Vuyk kijkt u anders naar de wereld. Kortom: (H)eerlijk cabaret met een (w)aardig slot, gebracht door een (gr)ootmoedig cabaretier. Aanvang: 20:00 uur. En-tree: 12,00 euro. Reserveren: [emailprotected]. Info: www.arievuyk.nl.

Woensdag 22 januari 2014

36vrije tijd

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (37)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

uitgaan

zaterdag25 januari

zondag26 januari

dinsdag28 januari

Paniek in de tent bij Vol Moed

Tropisch feestje om nieuw jaar te vieren

Op avontuur door Prentenboekenland

In Huis het Bosch aan de Nieuwerijksweg in Lexmond houdt de Tropical Amusem*nts Societeit van 14:00-20:00 een nieuwjaarsfeest met dance & show or-chestra Hot News Band. Deze band speelt soul, reg-gae, funk, disco, rock & roll en country. Er is allerlei lekkers, bereid volgens Molukse traditie. Entree: 12,50 euro aan de zaal, 10,00 euro in de voorverkoop via Nanne (06-28475761) of Diana (06-44909663).

Toneelvereniging Vol Moed uit Zijderveld speelt het blijspel in twee bedrijven ‘Paniek in de tent’. Een komisch verhaal over de beleve-nissen op een minicam-ping.

Bibliotheek Leerdam or-ganiseert om 10:00 een voorleesochtend. Kinde-ren die lid worden, ont-vangen een leuk vinger-knuffeltje van Krrr…oko-dil. Entree: gratis, aanmelden niet nodig.

naar…’. Onder leiding van de eigen dominee Johan van den Berg gaan de jongeren op zoek naar God.

Salem10:00, Lingewaal fm. Recht-streekse uitzending van kerkdienst van de Her-vormde Gemeente te Aspe-ren.

Overstag10:00, Radio Overstag. Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst van de Hervormde gemeente Mete-ren.

Op avontuur in Alaska met Bud Bergsma14:00, Leerdam, Stadspo-dium GO, Dr. C. Voogdplein 90. Bud Bergsma trakteert het publiek op een film, ver-telling en zang over zijn rei-zen met sledehonden door Alaska. Entree: 7,50 euro. Reserveren: [emailprotected]. www.go-leerdam.nl

Jamsessie14:00-21:00, Leerdam, café ‘t Vennetje, Nieuwstraat. Cafe ’t Vennetje houdt een jam-sessie. Beginnende bands kunnen zo podiumervaring opdoen, ze mogen een half uur spelen en krijgen feed-back van de andere muzi-kanten. De sessie is voor ie-dereen toegankelijk, voor bands en individuele muzi-kanten en publiek. Het is de bedoeling dat iedereen een

Bingo bij West-End19:30, Leerdam, West-End, P.M. van Gentstraat 20. Wijk-vereniging West-End houdt een bingoavond. Zaal open: 18:00 uur.

Vol Moed: Paniek in de tent20:00, Zijderveld, De Kroos-hof, Sidewende 1. Toneelver-eniging Vol Moed uit Zijder-veld speelt het blijspel in twee bedrijven “Paniek in de Tent” van schrijfster Mari-anne van de Geer. Mini-Cam-ping ’t kleine Uilenbos is net een paar weken open. Eige-naar Walfried en zijn vrien-din Pien doen hun uiterste best het de mensen naar de zin te maken op deze kleine, gezellige camping. Het is voor hen natuurlijk nog erg zoeken hoe ze de dingen het beste kunnen aanpakken en doen hun best allerlei leuke dingen te organiseren. Ze kunnen echter maar één ding doen als er twee fami-lies met verschillende ach-tergrond naast elkaar ko-men te staan: hopen dat het goed gaat. Zaal open: 19:30 uur. Entree: 5,00 euro, kin-deren t/m 12 jaar 2,50 euro.

Arie Vuyk brengt de lach naar GO20:00, Leerdam, Stadspo-dium GO, Dr. C. Voogdplein 90. Cabaretier Arie Vuyk speelt zijn voorstelling ‘Alles en de rest’. Entree: 12,00 euro. Reserveren: [emailprotected].

www.go-leerdam.nl of www.arievuyk.nl

La Grande Bellezza20:30, Geldermalsen, Linge-Film, Frederik Hendrikstraat 3. Info: zie vrijdag.

ZONDAG 26 JANUARI

Jazz hall ‘7211:30, Gorinchem, theater-café De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64. De Gorin-chemse jazzclub Jazz Hall’72 ontvangt een top-orkest uit Frankrijk: The Paris Wash-board. Een breed repertoire brengt de toehoorder naar de twintig- en dertiger jaren van Fats Waller en James P.Johnson, maar bevat ook composities van Duke Elling-ton en van eigen hand. De Paris Washboard spelen sinds 1988 op alle grote jazzfestivals en jazzclubs in Europa en tekenen sinds 1992 voor 145 concerten in Amerika, Australië, New See-land, Argentinië, Uruguay, Japan. Zij produceerden vijf-tien albums en ontvingen in 1999 de ‘Grand Prix Du Dis-que de Jazz’. Kaartverkoop vanaf 10:30 uur aan de zaal. Entree: 11 euro. www.jazzhall72.nl

Jeugddienst ‘Op zoek naar...!’10:00, Leerdam, Bethelkerk, Westwal 29a. Tijdens een jeugddienst van Kerk aan de Linge gaan jongeren dieper in op de vraag ‘Op zoek

speelbeurt krijgt. Entree: gratis. Meer informatie: Ge-offrey (06-22180948).

Jeugdkerk Asperen18:30, Asperen, dorpshuis EMM, Van Langerakstraat 6. De commissie van Jeugdkerk Asperen houdt de 3e editie van dit seizoen. Het thema is ‘Undercover’, anders gele-zen: ‘under the cover.’ De dienst gaat over de manier hoe God communiceert met de mens, namelijk onder an-dere via de bijbel. De spre-ker wil jong en oud laten zien dat de bijbel niet saai is. “We willen de jeugd aan-moedigen de bijbel te gaan lezen en daardoor een rela-tie aan te gaan, waarin ze God mogen gaan ontdekken en Hem gaan leren kennen.” Naast een mooie dans en grappige filmpjes is de Jeugdkerk-band ook aanwe-zig om de avond te voorzien van mooie aanbiddingsmu-ziek.

MAANDAG 27 JANUARI

BOP: APS Pijntherapie10:15-11:45, Asperen, dorps-huis EMM, Van Langerak-straat 6. De Buurt Ontmoe-tings Plek (BOP) houdt een lezing/presentatie over APS Pijntherapie.

Inloopavond ‘Van A88 naar Beter’20:00-22:00, Ottoland, A88. Mensen kunnen terecht voor koffie en een luisterend

oor en gebed. Christenen uit verschillende kerken uit de regio staan klaar om te luis-teren en bidden. www.vana88naarbeter.nl

DINSDAG 28 JANUARI

Op avontuur door Pren-tenboekenland10:00-11:30, Leerdam, Bi-bliotheek Leerdam, Dokter Reilinghplein 3. De biblio-theek organiseert drie span-nende ochtenden, waarop voorlezen centraal staat. Tijdens deze leuke ochtend doen ouders samen met hun kind spelletjes en op-drachtjes. Als ze hun kind tijdens deze periode lid ma-ken, ontvangen zij als ca-deautje een leuk vinger-knuffeltje van Krrr…okodil. Entree: gratis, aanmelden niet nodig.

Klaverjas en Jokeren19:30, Leerdam, West-End, P.M. van Gentstraat 20. Kla-verjassen en Jokeren bij Wijkvereniging West - End. Kosten: 2,00 euro voor le-den, 2,50 euro voor niet-le-den. Zaal open: 19:00 uur. Meer informatie: Ria v. d. Ven (0345-611197) of An-neli Speijer (0345-617808).

Alzheimer Café19:30-21:15, Leerdam, Lin-gesteyn (zaal De Uitkijk), Koningin Emmalaan 82. Alz-heimer Café Leerdam met maatschappelijk werkster Elly Smit. Ze legt uit wan-

neer we over dementie spreken en in welke vormen het kan voorkomen. Ook vertelt zij over het belang van vroegtijdige onderken-ning. Inloop vanaf 19:00 uur. Entree: gratis. Meer in-formatie: Lia van de Water (0345-637363). www.stichtingwelzijn.nu

Paranormale avond20:00, Leerdam, De Noor-derberg, Bergstraat 90. Pa-ranormale avond in het te-ken van psychometrie met voorwerpen, verzorgd door Kitty de Bruyn. Entree: 7,00 euro. Informatie: 0345-618375. www.pasoleerdam.nl

Jagten20:30, Leerdam, Stadspo-dium GO, Dr. C. Voogdplein 90. GO vertoont het veelbe-kroonde Deense drama Jag-ten. Entree: 7,50 euro. Re-serveren: [emailprotected]. www.go-leerdam.nl.

WOENSDAG 29 JANUARI

Belastingaangifte 20:00, Sleeuwijk, De Bolde-rik. De Reumapatiëntenver-eniging regio Gorinchem houdt in De Bolderik een voorlichting over aftrekpos-ten inkomstenbelasting voor chronisch zieken. Ook de te verwachten verande-ringen wat betreft de WMO zullen de revue passeren.

Kees van der Zwaard 19:30, Geldermalsen, zorg-centrum Ravestein, De Wie-ken 11. Theatermaker Kees van der Zwaard speelt de gelegenheidsvoorstelling ‘Alzh… Enzo...’ bij Alzhei-mercafé Geldermalsen. Hierover zegt Van der Zwaard: “Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk. Zo luidt een gezegde. Maar soms is oud worden al moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt, en aan mensen om je heen. Iemand zo oud zien worden is ook moeilijk. De mantel van zorg en liefde heeft zijn eigen gewicht. Oud worden met Alzhei-mer? Alleen maar moeilijk, niet meer mooi?” Vanwege de grote verwachte toeloop worden belangstellenden deze keer verzocht zich aan te melden via 0345-573688 of via [emailprotected]

DONDERDAG 30 JANUARI

Open tafel Wittenberg12:00, Haaften, De Witten-berg, Bernhardstraat 4. Ge-zamenlijke maaltijd voor se-nioren uit Haaften en om-geving. Menu: slaatje, stokbrood kruidenboter, bruine bonensoep, bitter-koekjes bavaroise. Entree: 8,50 euro. Inloop vanaf 11:30 uur. Aanmelden tot maandag 27 januari via 0418- 594900 of [emailprotected].

Mediteren voor het goede doel

Tour for Life-team Team zonder Artsen houdt samen met Lo-tus op de Linge een mindfulnesswork-shop met meditatie voor het goede doel. Deze is ook geschikt voor begin-ners. De workshop is op zondag 9 maart van 10:00 tot 11:30 uur in buurthuis de Heerlijckheyt, Kerkweg 1, Gellicum. Kosten: 20,00 euro, dit gaat volledig naar Artsen zonder Grensen, het doel van de 1260 kilome-ter lange Tour for Life fi etstocht. Aan-melden: www.teamzonderartsen.nl.

Inzameling De onderhoudscom-

missie van de Hervormde Gemeente te Waardenburg en Neerijnen zamelt donderdag 6 februari spullen in voor de kerkmarkt en oud ijzer. Spullen af-geven kan van 19:30 tot 20:30 uur bij kerkelijk centrum De Oude School, aan de Dorpsstraat in Waardenburg. Kleine meubels, boeken, servies, elek-trische apparaten, lampen en speel-goed zijn welkom. Ook oud ijzer. Lie-ver geen grote meubels, orgels, com-puters en beddengoed. De spullen worden verkocht op 21 juni.

Promotie Plus Concert in Dak

Het 29e Promotie Plus concert wordt zaterdag 8 februari ge-houden in cultureel centrum Het Dak in Leerdam. Dit jaarlijkse evenement is bedoeld voor 55-plussers en men-sen met een beperking uit Leerdam. Het thema is ‘Duitsland’. Bestuur en vrijwilligers doen er alles aan om de bezoekers het gevoel te geven bij onze oosterburen op visite te zijn. De culi-naire heren van Leerdam, onder de bezielende leiding van bestuurslid Arian Vroon, verzorgen ook dit jaar het diner. Uiteraard geheel in Duitse stijl. Voor de toegangsprijs van 7,50 euro krijgen de gasten een ontvangst met koffi e of thee en iets lekkers, een diner en twee consumpties. Om de kosten te drukken wordt een verloting gehouden. Aan deze avond werken mee: Nikky’s Dance, Anniecke van Delft, de Verre Tantes en de Hövellan-der Musikanten. De presentatie is in handen van Nicoline Emck en Koos Niks. De avond begint om 17:00 uur, de zaal gaat open om 16:00 uur. Kaar-ten zijn verkrijgbaar bij Het Dak, Tiendweg 9A; de Stichting Welzijn, Meesplein 5c; Keurslagerij Rien Baas, Europaplein 12 en Freework, Dr. Rei-linghplein 8 in Leerdam.

Het Nederlands Fluit-kwartet geeft zaterdag 25 januari geeft in de kerk van Heukelum het vierde concert in de serie Kerkconcerten Heukelum 2013-2014.

Het kwartet heeft een groot aantal concerten gegeven in binnen- en bui-

tenland. In november 2001 won het kwartet de derde prijs tijdens het 9de prestigieuze internationale fl uitcon-cours ‘Friedrich Kuhlau’ te Uelzen in Duitsland. Het Nederlands Fluitkwartet (NFK) richt zich op een breed repertoire dat varieert van middeleeuwse tot heden-

daagse muziek. Het NFK streeft ernaar hedendaagse componisten te inspire-ren om werken voor fl uitkwartet te schrijven en slaagt er keer op keer in boeiende en afwisselende program-ma’s ten gehore te brengen. Deze pro-gramma’s worden samengesteld uit het interessante en originele materi-aal voor fl uitkwartet.

Kennismaking met het Nederlands Fluitkwartet betekent voor het publiek altijd iets nieuws, iets verrassends. Voor de kwartetleden blijft het een uit-daging om de muziek diep te door-gronden en het publiek te betoveren met de verschillende dwarsfl uiten. In Heukelum speelt het NFK ‘La tem-pesta di mare’), Schubert (bew. Rosa-munde) en Fauré tot Segall (Cross Re-lationships), Chiel Meijering (Geur-sporen) en Marc Bertholomieu (Chats).

Het concert begint om 20:15 uur. En-tree: 12,50 euro (volwassenen), 10,00 euro (CJP/65+) en 6,00 euro (kinderen t/m 12 jaar), inclusief een consumptie in de pauze.

q WWW.DOCUMUZIEKPRODUCTIE.NL

Nederlands Fluitkwartet in concert

FOTO:ROMAIN D’ANSEMBOURG

Woensdag 22 januari 2014

37vrije tijd

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (38)

Woensdag 22 januari 2014 auto`s 38

Showroom: Houtstraat 6 | Meerkerk | T 0183-745 006 www.kachels.com | [emailprotected]

Wilt u een robuuste houtkachel met industriële looks?

kachel

leverbaar

Wij zijn ook leverancier van alle soorten

en maten pelletkachels. Vraag ons om

advies en naar de mogelijkheden! Tennessee

Stichting voor

Openbaar Verenigd Onderwijs

in Gorinchem en de regio

www.stichtingovo.nl

Stichting voor Openbaar Verenigd

Onderwijs in Gorinchem en de

regio, Stichting OVO, bestaat uit

scholen voor primair onderwijs en

scholen voor voortgezet onder-

wijs. Acht reguliere basisscholen,

een gymnasium en een brede

scholengemeenschap vormen

samen Stichting OVO.

www.stichtingovo.nl

K L E I N S C H A L I G O P H O O G N I V E A U

Vroedschapstraat 11 | 4204 AJ Gorinchem Telefoon 0183 622388 www.camphusianum.nl

Zaterdag 1 februari

Open Dag van 9.00 - 13.00 uur

Woensdag 5 februari 14.30 uur: Kennismakingslessen leerlingen groep 8.

Begaafdheidsprof ielschool

met iPad-klassen

occasionsuit de regio

Autobedrijf Van Zanten v.o.f.Door SEAT S.A. erkend Service Partner voor geheel Nederland

Beemdstraat 10, Deil Tel. (0345) 652080 www.seatvanzanten.nl

Onbetwist de grootste SEAT specialist!

01-2010 47.000 km- Climatronic- Lichtmetalen velgen- Radio/ CD/ Navigatie - Trekhaak € 18.900,-

SEAT Altea 1.8 TSI Style DSG

SEAT Toledo 1.2 TSI + opties 2013SEAT Toledo 1.6 Executive 2006SEAT Toledo 1.6 Stella 2004SEAT Altea 1.8 TSI Style DSG 2010SEAT Altea XL 1.6 Style+ XXL pak. 2007SEAT Altea 1.6 Comfortstyle 2007SEAT Leon 1.4 TSI FR 2013SEAT Leon 1.2 TSI Style 2013SEAT Leon 2.0 TFSI Sport-up 2006SEAT Leon ST 1.4 TSI FR 2013SEAT Ibiza ST 1.4 Reference 2010SEAT Ibiza 1.2 TSI Style (3x) 2013SEAT Ibiza 1.4 Style (3x) 2012SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs 2012SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs 2008SEAT Mii 1.0 Style (3x) 2012Mazda Demio 1.3 2003VW Golf Plus 1.6 FSI 2006

BIJNA NIEUWE AUTO’S VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN

03-2013 13.000 km- Climatronic- Lichtmetalen velgen- Radio/ CD € 14.250,-

SEAT Ibiza 1.2 TSI Style

05-2012 11.000 km - Airco- Stuurbekrachtiging- Centrale vergrendeling- Radio/ CD € 8.900,-

SEAT Mii 1.0 Style

10-2012 8.500 km! - Vele opties! - Nieuwprijs € 54.000 NU € 41.900,-

Range Rover Evoque TD4 Pure

09-2007 108.000 km- Xenon- Winterpakket- Etc.

€ 108.000,-

Land Rover Freelander II 2.2 TD4 S

08-2002 112.000 km- Airco - Lichtmetalen velgen- Leder- Hardtop € 5.900,-

Land Rover Freelander 2.5 V-6 autom

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (39)

Woensdag 22 januari 2014 auto`s 39

De Kia cee’dTijdelijk v.a. 17.495,-

U rijdt al een Kia cee’d Sportswagon v.a. 18.495,-

De Kia cee’d is een opvallende mix van spraakmakend design, ultiem comfort en praktisch gebruiksgemak. Prettig ruim, zuinig en gebouwd volgens de strengste veiligheidseisen. En op de gehele cee’d familie krijgt u bovendien tijdelijk 1.500,- extra inruil. Zo rijdt u al een Kia cee’d vanaf 17.495,-. Ervaar de Kia cee’d zelf bij uw Kia-dealer en vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

De Kia cee’d: nu met 1.500,- inruilvoordeel.

Gem. brandstofverbruik: 3,5 – 6,3 l/100km, 28,6 – 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 97 – 141 g/km.Actievoorwaarden: De 1.500,- extra inruilactie is geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia cee’d 5-deurs, pro_cee’d en Sportswagon met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 06-01-2014 en uiterste registratiedatum van 20-02-2014. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. 1.500,- inruilvoordeel, BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V.Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl

occasions uit de regio

BOVENSTAANDE AUTO’S ZIJN WEGENBELASTINGVRIJ TOT JANUARI 2014

EEN SELECTIE UIT ONZE TOPOCCASIONS:

C 1 1.0i Ambiance 3-d Airco+Radio/CD+LMV 12-11 15,000 Zwart mett 7,500

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD 04-10 30,000 Zilv/grijs mett 6,750

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD 06-11 19,000 Donk/Grijs mett 7,250

DS3 16 e-HDI SoChic Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 03-12 29,000 Blauw mett 15,500

DS3 16 VTI SoChic Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 03-11 50,000 Wit/Zwart 16,000

DS5 HDI 160 Sport Chic Aut. Navi+Leer+PDC+LMV 03-13 13,000 Zwart mett 44,500

C 3 1.4i-16V Ambiance Airco+Radio/CD+Cr.Contr+PDC 02-08 41,000 Bl/grijs mett 7,750

C 3 1.4i Image 11-09 69,000 Bl/grijs mett 7,750

C 3 16 VTI Exclusive Automaat Airco+Radio/CD+PDC+LMV+Cr.Contr 05-10 22,000 Blauw mett 14,000

C 3 16i-16V Exclusive Automaat Airco+Radio/CD+Cr.Contr+LMV+PDC 06-10 25,000 Bl/grijs mett 14,750

C 3 16i-16V Exclusive Airco+Radio/CD+Cr.Contr+LMV+PDC 08-11 11,000 Bl/grijs mett 13,750

C 4 II 16 VTI Tendance 5-d Airco+Navi+Cr.Contr+LMV+PDC 10-11 23,000 Grijs mett 17,250

C 4 II 1.6 HDIF L-Buss Airco+Navi+LMV+PDC 07-11 73,000 Blauw mett 15,250

C 4 16 VTI L-Buss Airco+Navi+Cr.Contr+LMV+PDC 03-13 2,100 Zwart mett 21,500

C 5 II 2.0i-16V Exclusive Airco+Radio/CD+LMV+PDC+CR.Contr 01-05 119,000 Zilv/grijs mett 6,000

C 5 II 2.0i-16V Caractere LPG-G3+Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr 09-06 158,000 D/Grijs mett 6,750

C 5 II 2.0-16V Caractere Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr 01-07 83,000 Zwart mett 8,250

C 5 III 16 THP Exclusive Airco+Navi+Leer+PDC+Cr.Contr+LMV 08-10 48,000 Bl/grijs mett 20,500

C 5 III 16 THP Exclusive Airco+Navi+Leer+PDC+Cr.Contr+LMV 08-11 43,000 Beige mett 22,500

C 5 III 20 HDIF Comfort 163 pk Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 09-10 74,000 Rood mett 17,750

STATIONCARS/RUIMTEAUTO’S

Xsara Picasso 1.8i-16V Image Airco+Radio/CD+Cr.Contr 11-04 153,000 Blauw mett 4,500

Xsara Picasso 1.8i-16V 04-05 114,000 Bl/Grijs mett 5,750

Berlingo 16-16V XTR Airco+PDC+Cr.Contr+LMV 11-09 92,000 Zwart 12,750

Berlingo 16 VTI Multispace Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr 10-10 70,000 Zwart 15,500

Berlingo 16 VTI Multispace Airco+Radio/CD+Cr.Contr 10-11 38,000 Blauw mett 16,750

C 4 Picasso 16 VTI L-Buss Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 10-08 74,000 Bl/Grijs mett 12,500

C 4 Picasso 16 THP Ambiance Autom Airco+Radio/CD+Cr.Contr+PDC+LMV 11-08 35,000 Beige mett 13,750

C 4 Picasso 16 THP EGS Exclusive Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 02-10 58,000 L/Blauw mett 17,750

C 4 Picasso 16 THP EGS Exclusive Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 02-11 24,000 Bruin mett 20,750

C 4 Picasso 16 HDIF EGS Exclusive Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 07-11 73,000 Bl/Grijs mett 19,500

C 4 Grand Picasso 16 HDIF Tendance Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr+LMV 05-11 114,000 Beige mett 17,000

C 5 III 2.0 HDI Tourer L-Business Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 09-11 90,000 Beige mett 18,750

C 5 III 16 THP Tourer Comfort Airco+Radio/CD+Cr.Contr+PDC+LMV 12-09 37,000 D/Blauw mett 14,750

C 5 III 16 THP Tourer Limited Buss Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 12-10 36,000 D/Grijs mett 17,750

C 5 III 16 THP Tourer Exclusive Navi+PDC+S.D.+LMV+PDC etc 02-10 85,000 Zwart mett 18,500

C 5 III 16 THP Tourer Exclusive Automaat Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 03-11 98,000 Grijs mett 19,750

ANDERE MERKEN

Mini Cooper Airco+Radio/CD+LMV+Schuifdak 07-03 112,000 Zwart mett 6,000

Nissan Micra 1.2 Visia 3-d Airco+Radio/CD 12-06 66,000 Blauw mett 4,500

Peugeot 207 5-d 1.6 HDI 110 PK XS Airco+Radio/CD+LMV+Cr.Contr 10-06 182,000 Grijs mett 5,750

Toyota Aygo 1.0 3-d Airco+Radio/CD+LMV 08-07 83,000 Zwart mett 5,250

C 3 12 VTI Collection Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr 09-13 3-SBV-46 100 Grijs mett 15,000

DS4 16 VTI SoChic Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 07-11 82-RTD-1 38,000 Blauw mett 20,250

C 8 2.0i-16V L-Ambiance Luxe 7-persAirco+Leer+PDC+Cr.Contr+LMV 03-10 75-LBD-7 66,000 D/Blauw mett 18,750

C 5 III 30.V6 HDI Tourer Exclusive Navi+Leer+PDC+LMV etc 01-12 98-SXG-4 56,000 Parelmoer wit 37,500

Gratis vervangend vervoer bij onderhoud en reparatie

Dorpsstraat 14. Enspijk0345 - 65 13 39 - www.devosauto.nl

Geen afleveringskostenop gebruikte auto’s

Merk Type Opties BJ KM-st Kleur Prijs Merk Type Opties BJ KM-st Kleur Prijs

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (40)

‘LIKE’ ONSLEES ONS VOLG ONS BEKIJK ONS

de wedstrijden

1-1 Edwin van Noord

ASH kwam zaterdag in en tegen Peur-sum een 1-1 gelijkspel overeen. Trai-ner Gerrit Molenaar was na afloop een tevreden man. De Hellouwers lieten voor rust een handvol riante mogelijkheden liggen, maar kregen in blessuretijd het deksel op de neus: 1-0. Na de pauze kreeg de derdeklas-ser opnieuw een prima kans, maar de ploeg verloor daarna de controle. In die fase lag een tweede Peursumse treffer voor de hand, maar ASH bleef overeind. Vijf minuten voor tijd knikte Edwin van Noord de bevrij-dende gelijkmaker binnen uit een corner. Molenaar miste Luke van Noord en Gert Jan van Noord en kee-per Arjan Klip (handblessure) die op-nieuw werd vervangen door de 43-ja-rige voorzitter van de club, Tobi Bam-bacht. Positie ASH derde klasse C: 8 p

1-0 Kevin Steenbruggen

Met de zestienjarige rechtsback Jesse van Vliet in de basis boekte Herovina zaterdag een knappe 1-0 zege tegen de Dordtse fusieclub GSC/ODS. De overwinning tegen de topclub uit de derde klasse C was behoudens een kwalitatief minder eerste kwartier verdiend. Twee minuten voor tijd kroonde Kevin Steenbruggen zich tot winnaar nadat een tot op het bot ge-motiveerd Herovina al twee keer eer-der oog in oog met de keeper stond. Steenbruggen verzilverde een mooie steekpass van Eddy Steenlage. Door de zege blijft het keurkorps van trai-ner Hans Richters weg van de onder-ste plaatsen. Richters houdt het vizier gericht op de vierde plaats die zo goed als zeker een nacompetitieplek garandeert.

Positie Herovina derde kl, C: 6 m

1-0, 4-0 en 5-0 Wilfried Prigge, 2-0 Mark Spruijt, 3-0 David van Wijk, 6-0 Joey Oudshoorn, 7-0 en 8-0 Said Ijaouane

Een onthutsend zwak ONI was zater-dagmiddag geen partij voor Heuke-lum dat met liefst 8-0 won. Wilfried Prigge was met drie goals hofleveran-cier. De treffers werden keurig over twee helften verdeeld. Volgens elftal-leider Evert Jan Wildner had Heuke-lum makkelijk door de grens van tien doelpunten kunnen breken. Honderd procentkansen gingen jammerlijk naast of over, terwijl halve kansen er wel in vlogen. Door de zege neemt Heukelum afstand van de zwakke broeders in de derde klasse D, waar-onder ONI. De club van trainer Arjan de Vries heeft in de tweede periode de minste verliespunten.

Positie Heukelum 3e kl. F: 11 m

1-1 (strafschop) Hans Kroeze

Beesd schoot niets op met het 1-1 gelijkspel tegen VCB, directe concur-rent in de degradatiestrijd. “En RWB heeft ook nog gewonnen, dus geen beste zondag voor ons”, conclu-deerde trainer Wim Bender. “We moeten ons nu gaan richten op een plek in de nacompetitie.” De ploeg van Bender had de kansen gehad om de zege naar zich toe te trekken. “Het was meer spannend dan goed”, vond Bender. “Al moet ik ook zeggen dat ook VCB er keihard voor werkte.” De gasten namen in de eerste helft de leiding. Voor de rust trok Hans Kroeze de stand van elf meter ook weer ge-lijk. Tien minuten voor tijd leek Rens Bronk de winnende treffer te maken, maar die werd discutabel afgekeurd wegens buitenspel.

Positie Beesd 3e klasse: 13 p

Peursum 1ASH 1

Herovina 1GSC/ODS 0

Heukelum 8Oni 0

Beesd 1VCB 1

PROGRAMMASTANDEN

Zaterdag 25 januari1e klasse ALeerdam Sport-Zuidvogels, SVL-LRC, Eem-dijk-ARC, CSW-Nieuwland, Nivo Sparta-Roda’46, Breukelen-Almkerk, De Meern-VVZ’49

2e klasse FWNC-SVW, Tricht-Lienden, Roda Boys-SV Capelle, Hardinxveld-Rijswijkse Boys, GVV’63-Everstein, Altena-Meerkerk, GJS-GDC

3e klasse CASH-DFC, Amstelwijck-Herovina, EBOH-Pa-pendrecht, VVAC-Peursum, GSC/ODS-Ameide, ZBC’97-Groote Lindt, Groot Am-mers-De Alblas

3e klasse DWoudrichem-Heukelum, NOAD’32-BVVSSC’55-NEO’25, Zuilichem-Sleeuwijk, Good Luck-Wilhelmina’26, ONI-BLC, Unitas-Sparta’30

Zondag 26 januari3e klasse CRKDVC-Beesd, VCB-BMC, Baardwijk-Buren, Boxtel-ODC, DSC-OSC’45, Zwaluw VFC-Wil-helmina, RWB-Emplina

4e klasse FRhelico-Jan van Arckel, Elshout-Maliskamp, Hurwenen-BZS, FC Engelen-RKTVC, SCR-Alem, HHC’09-GVV, Vlijmense Boys-Nieuw-kuijk

StandenZaterdag1e klasse AFC Breukelen 14-30 Eemdijk 14-19VVZ’49 14-30 Nivo Sparta 14-16LRC Leerdam 14-29 Nieuwland 14-13SVL 14-25 Roda’46 14-13ARC 14-23 Almkerk 14-13Zuidvogels 14-23 CSW 14-11De Meern 14-22 Leerdam Sport 14-9

2e klasse FRoda Boys 14-30 SVW 14-17Lienden 14-30 GDC 14-16Rijswijkse Boys 14-29 Hardinxveld 14-16Tricht 14-22 GJS 14-14WNC 14-21 Altena 14-14SV Meerkerk 14-21 GVV’63 14-13SV Capelle 14-17 SC Everstein 14-10

3e klasse CPapendrecht 14-34 ASH 13-18ZBC’97 14-28 Ameide 14-16GSC/ODS 14-27 EBOH 13-14Groote Lindt 14-23 Peursum 14-14SC Amstelwijck 14-20 VVAC 14-13Herovina 14-20 DFC 14-11Groot-Ammers 14-19 De Alblas 14-10

3e klasse DUnitas 14-34 NEO’25 14-17Wilhelmina’26 13-30 BVV 14-16Sleeuwijk 13-27 Good Luck 13-15Sparta’30 13-25 Heukelum 12-13NOAD’32 14-18 Zuilichem 13-13Woudrichem 13-17 BLC 14-13SSC’55 14-17 ONI 14-9 4e klasse CStreefkerk 13-36 Lekvogels 13-17Asperen 13-35 Raptim 13-16Arkel 13-25 SV Noordeloos 13-12Schelluinen 13-23 Haaften 13-10Dubbeldam 13-18 Vuren 13-8HSSC’61 13-18 SVS’65 13-6

Zondag3e klasse CRKDVC 14-37 Zwaluw VFC 14-19Boxtel 14-28 Baardwijk 14-18ODS 13-25 Wilhelmina 14-17BMC 13-21 RWB 13-14DSC 13-21 Emplina 13-13Buren 14-21 Beesd 13-7OSC’45 14-20 VCB 14-6

4e klasse FVlijmense Boys 14-38 SC Elshout 14-16Nieuwkuijk 14-31 RKTVC 13-14Jan van Arckel 13-30 HHC’09 13-13GVV 14-28 BZS 14-13FC Engelen 12-24 SCR 14-12Rhelico 13-19 Alem 12-8Maliskamp 13-16 Hurwenen 13-2

5e klasse DTeisterbanders 14-37 RKVSC 14-17TGG 13-33 Rossum 14-15Wadenoijen 14-30 Ophemert 14-15SCZ 13-25 Raptim (zo) 14-12Hedel 14-23 Heerewaarden 14-9MEC’07 14-20 FC Drunen 14-8RKKSV 14-20 Waalkanters 14-8

FC Breukelen voetbalde veel beter dan LRC en nam door Mit-chell de Zwart al vroeg de leiding. Met-een na rust besliste Deen van Em-bricqs met 0-2 reeds de partij. Samen met VVZ’49 werd FC Breukelen daar-door koploper. LRC heeft een punt minder dan dit duo.

Op volle sterkte nam FC Breukelen overtuigend revanche voor het smade-lijke 0-4 thuisverlies tegen LRC bij de competitiestart. Zeshonderd toe-schouwers kregen in Leerdam niet de spannende partij voorgeschoteld waarop zij gerekend hadden. Het krachtsverschil bleek veel te groot. LRC bood FC Breukelen te royaal speelruimte en werd door de vlot com-binerende gasten overklast. Op de 0-2 winst van de bezoekers viel niks af te dingen.

Dikverdiend“Een dikverdiende nederlaag”, be-

aamde LRC-trainer Marcel van Steenis ruiterlijk. “We zijn geen moment in de wedstrijd geweest. Breukelen was ge-woon veel beter. Ons eerste kwartier was al zwak. Verliezen tegen deze sterke ploeg is geen schande maar de manier waarop staat me helemaal niet aan. We hebben vandaag veel te wei-nig gebracht, ook in de persoonlijke duels. Ik heb nog wel geprobeerd het om te zetten maar de 0-2 meteen na rust was de doodsteek. Pas heel laat kregen we onze eerste echte kans. Deze nederlaag is een fl inke streep door de rekening”. Met enkele corners en veel dreiging via Jack Castelijns en Rob van der Sluijs gaf FC Breukelen meteen zijn visitekaartje af. De voorsprong in de tiende minuut was dan ook volkomen verdiend.

Prachtige curveMitchell de Zwart schoot de bal vanaf rechts met een prachtige curve in de verste hoek: 0-1. Halfweg de eerste helft scoorden de bezoekers via Jack Castelijns opnieuw, maar arbiter Kooij uit Oostzaan keurde de treffer op advies van LRC-grensrechter Wim Kars wegens buitenspel af. Dat was een dubieuze beslissing want de soms ongrijpbare Deen van Embricqs had de bal na een rush op links bijna vanaf de achterlijn voorgezet in de doel-mond waar Castelijns van dichtbij in-tikte. LRC stelde er behoudens een kopbal van Rogier Gerritsen erg wei-nig tegenover. De sterke Breukelen-spitsen Jack Castelijns en Daniel Kops waren dreigender, maar LRC-keeper Giordano van der Pol bleek steeds pa-raat. Meteen na rust maakte Arie van Houwelingen, die na een griep niet in de basiself kon beginnen, bij LRC zijn opwachting. Binnen één minuut na de pauze besliste FC Breukelen al de par-tij. Deen van Embricqs schoot de bal

na een snelle aanval over rechts in de verste benedenhoek: 0-2. De bezoe-kers bleven beter en Castelijns schoot naast. Vooral de uitblinkende LRC-keeper Giordano van der Pol hield de thuisclub op de been en voorkwam er-ger. Zijn reddingen bij een vrije trap van Daniel Kops en knallen van Lu-cien Dors en Jack Castelijns waren knap. Pas in de slotfase kon LRC wat terugdoen. Een ver schot van Robin Boekhout bracht geen succes. Ook Ro-

gier Gerritsen kon een pass van André Zondag niet afronden. LRC-trainer Marcel van Steenis over de consequen-ties van het kansloze verlies: “We moe-ten oppassen om niet in een negatieve spiraal te komen. LRC heeft al een pe-riodetitel maar ik wil ook om het kam-pioenschap blijven meedoen. Zater-dag uit bij SVL is weer een lastige wed-strijd. Een snel herstel is nodig.”

Anton van der Giessen

Voetbal

LRC kansloos tegen FC BLRC is de koppositie in de eerste klasse kwijt. De topper tegen rivaal FC Breukelen werd met 0-2 kansloos verloren.

Koppositie kwijt na verdiende 0-2 thuisnederlaag

Scores: 0-1 Mitchell de Zwart; 0-2 Deen van Embricqs

Opstelling LRC: Van der Pol; Van Ste-ijn, Van der Weiden (71. Boekhout), Vosselman, Vaes; Odijk, Muilenburg (46. Van Houwelingen), Gerritsen, Kooijman (40. De Jong); Zondag, Ver-heul (n).

Positie LRC 1e klasse: 3 (o)

LRC 0FC Breukelen 2

de opstellingen

Woensdag 22 januari 2014

40regio-voetbal.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (41)

‘LIKE’ ONSLEES ONS VOLG ONS BEKIJK ONS

FOTO: DBRN FOTOGRAFIE

reukeleng

Leerdam Sport leed in Almkerk na een 0-0 ruststand een dure 2-0 nederlaag. Het was in de strijd te-gen het degradatiegevaar een belang-rijke zege voor Almkerk, maar de Leer-dammers werden zo wel vaster op de laatste plaats gezet.

Waar Leerdam Sport’55 het balbezit koesterde, focuste Almkerk zich op het resultaat. Gedwongen door de eer-ste maanden van het seizoen besloot Akmkerk-trainer Pieter Tuns het roer nog voor het winterreces om te gooien. Het streven naar schoonheid ging overboord ten faveure van het resul-taat. “We willen eersteklasser blijven en hebben de spelers om op de coun-ter te voetballen,” analyseerde Tuns. “Het liefst vallen we aan en als we eenmaal veilig zijn gaan we dat weer doen.” Leerdam Sport-trainer Pim van Dam houdt daarentegen vast aan de

lijn die de laatste jaren is ingezet, waarbij de nadruk ligt op domineren en positiespel. “Als ik zoals Almkerk zou willen spelen, komen die jongens in opstand. Wij willen de bal hebben, maar als je die dan hebt moet-ie wel in hoog tempo rond. De botsing tussen twee zienswijzen zorgde vooral in de eerste helft voor een wedstrijd waarin de hoogtepunten schaars bleken. Na rust was Almkerk wel bij de les. Bin-nen een kwartier werd de degradatie-clash beslist. Bij een vlekkeloos om-schakelmoment aan de rechterkant belandde de bal bij Michel Kooijman, die Fabio de Lang een niet te missen kans bood: 1-0. Minder dan tien minu-ten later was het weer raak, toen Kooij-man met een droge schuiver Leer-dams keeper Ridvan Elmaci kansloos liet: 2-0.

Kees van Peer

Leerdam Sport verliest in Almkerk

WNC doet goede zaken in Meerkerk

WNC boekte in Meer-kerk een belangrijke overwinning. Statistisch gezien hebben de Waar-denburgers het altijd moeilijk op sportpark ’t Hoog, maar daarvan was in de eerste wedstrijd na de winter-stop absoluut geen sprake. “Als je in Meerkerk kan winnen, dan ben je in staat om de nacompetitie te halen. Of via een derde plaats in de eindrang-schikking danwel na het winnen van de derde periode”, sprak een zicht-bare blije WNC-trainer Jeffrey Kooistra na de 0-2 zege. “Een ver-diende overwinning, al was het alleen maar omdat we bijna alle persoon-lijke duels wisten te winnen.” Na twee door Jordy Perdon en Arno van Noord niet benutte kansjes, had WNC overi-gens toch met een achterstand kun-nen gaan rusten. Een schot van Pa-trick Vuurens belandde iets voor de thee op de paal. Na de rust namen de Waardenburgers opnieuw het initia-tief. Iets over het uur trapte Roderik Kieft met zijn linker prachtig een vrije trap in doel: 0-1. Een kwartier voor tijd besliste Adrian Koziolek de wedstrijd: 0-2.

Theo Sprong

Topamazone Myrna van Wijk uit Vuren nam afgelopen weekend haar paard Entree voor het eerst sinds vijf maanden weer mee op concours. En met succes

De combinatie werd in Ammerzoden tweede met 64,60% van de 17 in een heel sterk deelnemersveld. Naast Ne-derlandse concurrenten waren er ook deelnemers vanuit het buitenland.

Rustig“Entree is pas weer 3,5 week in trai-ning, maar loopt al ontzettend fi jn”, zegt Myrna. “We hebben besloten om rustig te beginnen en te starten in de

klasse ZZ-licht, ondanks dat Entree al winst heeft gehaald in het ZZ-Zwaar. Omdat hij wat last had van spanning, liep hij nog lang niet zo goed als in de trainingen, maar het was een zo goed als foutloze proef. Ik ben hier erg blij mee.”

De planning is om in maart weer in de subtopklasse ZZ-Zwaar te gaan star-ten, maar tot die tijd wil Myrna hem eerst nog even doortrainen om daar-mee de puntjes op de i te zetten. De voorbereiding doet ze op de stal van Anky van Grunsven, waar ze weke-lijks trainingen volgt met haar paar-den.

Myrna van Wijk rijdt met Entree foutloze proef

Nut Bridgedrive Op 7 februari wordt in

Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen de 24e editie gehouden van de Nut Bridgedrive. Evenals voorgaande ja-ren is de wedstrijdleiding in handen van de heer Ben Goes. Technische on-dersteuning, het spelmateriaal en de uitslagencomputer zijn beschikbaar gesteld door Bridgeclub Geldermal-sen. Het inschrijfgeld is 15 euro per paar . Aanmelden kan bij mevrouw Henny Slootmaker (0345- 572267), mevrouw Gjilke van Drooge (0345-520573) of de heer Ben Goes (0345 518451). Aanvang 19:30 uur.

De twintigste Veldtoertocht van Rhenoy maakte dit jaar haar bij-naam ‘De Hel van Rhenoy’ meer dan waar.

Ruim driehonderd rijders verschenen afgelopen zondag in Rhenoy aan de start voor een fysieke uitdaging. De vele regen van de afgelopen maanden had ervoor gezorgd dat alle onder-grond compleet verzadigd was. Dit maakte het rijden erg zwaar.

De grond zoog zich vast aan de ban-den, waardoor het trappen veel ener-gie vergde. Doordat de temperatuur hoog was voor de tijd van het jaar en het een droge dag was kozen de meeste renners voor de langste af-

stand van 45 kilometer. Ondanks dat er maar een uur tijdsverschil zat in de vertrektijd tussen de eerste en de laat-ste starters, meldde de eerste moun-tainbiker zich al weer om 11:15 uur in de Betuwepoort. De laatste rijders kwamen om 14:15 uur binnen rijden.

De veldtoertocht in Rhenoy wordt sinds 1994 verreden. De route is volle-dig voorzien van pijlen en ieder rijdt voor zichzelf op een eigen tempo.

FotoVan alle rijders is tijdens de tocht een foto gemaakt. De foto’s zijn te down-loaden via www.mtb-you.nl. Daarnaast staan er nog andere foto’s op www.rhenoy.info.

Bij terugkomst kregen alle sportieve-lingen een bidon met het logo van de Stichting Wielerronde als herinne-ring. De organisatie van de twintigste Veldtoertocht van Rhenoy verliep vlot-jes, dankzij de inzet van vele vrijwilli-gers en de medewerking van de land-eigenaren die hun weilanden open hadden gezet voor de toertocht.

Tijdens de veldtoertocht werd ook Miss Rhenoy 2014 bekend gemaakt. Miss Marloe Okkerse werd voorgere-den in een BMW Sport van Autobedrijf Willem Cornelissen. Voorzitter van de Wielerronde, Klaas van Leeuwen, pre-senteerde de nieuwe Miss aan het pu-bliek in de Betuwepoort.

BrakelOp de zaterdagen 25 januari en 1 fe-bruari zijn er weer de jaarlijkse veldrij-wedstrijden te Brakel. Deze wedstrij-den zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt een klassem*nt over twee wed-strijdmiddagen opgemaakt, hoewel meedoen aan het sportieve evement belangrijker is dan winnen. Iedereen kan en mag meedoen aan deze wedstrijden, waarvoor een pracht parkoers om en op de baan van WTC Maaswaal is uitgezet. De kersverse Ne-derlands Kampioen - en lid van WTC Maaswaal - Freek de Jong zal ook wel-licht zijn opwachting maken. De aan-vang is 14:30 uur.

Het parcours is gelegen nabij de ac-commodatie van WTC Maaswaal. De kleedgelegenheid is in de kantine van clubgebouw Maaswaal.

Driehonderd fietsers ploeteren door de velden rond Rhenoy

FOTO: BETUWEFOTOGRAAF

Zowel de he-ren als de dames verloren in een uit-wedstrijd van een titelkandidaat. De heren verloren in Rosmalen na een gelijkopgaande wedstrijd met 9-7 van de Treffers. De dames hadden het in Spijkenisse zwaar tegen de Kempvis, er werd met 7-3 verloren.

De heren van de Linge/PCG speelden afgelopen zaterdag voor de derde keer tegen de Treffers uit Rosmalen. Deze editie kenmerkte zich door veel ge-miste kansen en een wedstrijd in een hoog tempo. In de begin fase ver-zuimde de Treffers een voorsprong te nemen, waardoor de wedstrijd gelijk opging. De laatste periode ging de Linge/PCG in met een 6-5 achterstand. De ploeg van coach Achterberg voelde echter dat er iets te halen viel. Tjerk Noorduyn scoorde uit een overtalsitu-

atie de gelijkmaker, maar de Treffers had snel een antwoord. In een hecti-sche slotfase liepen de gemoederen aan de Rosmaalse zijde hoog op, miste de Linge/PCG nog een strafworp en scoorde de Treffers de beslissende 9-7. Het kwartje viel voor de zoveelste kant de verkeerde kant op voor de heren van de Linge/PCG.

DamesDe dames wisten dat ze scherp moes-ten spelen tegen de koploper uit Spij-kenisse om punten te pakken. In de eerste twee periodes ging het mis. De Kempvis kon uitlopen naar een 4-1 voorsprong. In de derde periode kwam men terug tot 5-2. De tegenstanders waren in de vierde periode te sterk voor de Leerdams/Gorc*mse combi-natie: 7-3.

Dubbel verlies Linge/PCG tegen titelkandidaten

NDV bekert verder De teams van de Nieuw-

landse Damvereniging hebben zich geplaatst voor de volgende beker-ronde. Team 1 versloeg Zwijndrecht met 8-0. P. Sterk, J. Alting, Alb. van de Berg en Arie Haag wonnen hun partij. Team 2 verloor met 6-2 van Mook-hoek, maar kwam door loting toch in de tweede ronde. Jan van Haarlem en Ko Heikoop speelden remise, terwijl C. J. de Jong en Joh. Haag de eer aan de tegenstanders moesten laten.

Uitslagen: Bert Kooij- Chr. de Jong - 1-1, Jan J. de Jong – Aart de Gans - 2-0, Arie de Rui-ter – Nicky de Groot - 1-1.

Bridgeclub Leerdam Wim Bertens en Arie van

Mourik wonnen maandagavond de competitieronde bij bridgeclub Leer-dam. De uitslagen: Lijn A: 1. Wim Bertens & Arie van Mourik - 65,18%, 2. Rita del Castillo & Ben Broekaar - 56,85%, 3. Inge Haveman & Dicky van Zee - 53,87%;Lijn B: 1. Leo de Koning & Carel van Stapele, 2. Francijn Kuipers & Ann de Veer - 57,50%, 3. Henny Nierop Groot & Jan Nierop Groot - 56,88%, 4. Betty Erkelens & Jan Vendrig - 54,69%;Lijn C: 1. Aad van Dee & Bert Schouten - 64,58%, 2. Nel Spruijt & Aly de Vaal - 59,38%, 3. Thea Bloem & Elly Ragetlie - 56,77%.

Woensdag 22 januari 2014

41regio-voetbal.nl

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (42)

VISSCHER.NL WINTER VOORDEEL

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (43)

‘LIKE’ ONSLEES ONS WWW.REGIO-VOETBAL.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

Slechts twee puntjes voor BCL

Badmintonclub pakte zondag tegen Stuban uit Nijmegen slechts twee punten.

Zowel de herendubbel van Jeffrey van Luyn en Jan-Peter Sprong als de da-mesdubbel van Ans van Hoogdalem en invalster Tanya den Dunnen gin-gen verloren. De heren kwamen niet in hun spel, waardoor de tegenstan-ders vrij gemakkelijk hun punten konden scoren. De dames waren in de tweede set goed op dreef, maar moesten toch met 17-21 de wedstrijd uit handen geven.

Bij de singles wist alleen Ans van Hoogdalem een punt binnen te halen. Jeffrey van Luyn wist nog een drie set-ter te spelen. Doordat zijn shuttles niet diep genoeg kwamen kon zijn te-genstander het spel naar zijn hand zetten en het punt scoren. Bij de ge-mengd dubbel van Jeffrey van Luyn en Tanya den Dunnen waren de tegen-standers net iets te sterk. Jan-Peter Sprong en Ans van Hoogdalem wisten het tweede punt voor Leerdam te sco-ren. Ze wisten goed druk te houden op het spel waardoor de tegenstanders geen kans kregen.

Afgelopen najaar werden Frank Lakerveld en Niels Verkerk be-noemd tot voorzitter van HSSC’61 res-pectievelijk sv Meerkerk. Beide heren hebben opvallende gelijkenissen. Niet alleen de jonge leeftijd, maar ook de ‘geringe’ voetbalkunsten en het ver-lies in de peutertijd van hun vader ko-men overeen.

“Ik ben opgegroeid in een warm nest, maar het niet hebben van een vader heeft zeker mijn karakter gevormd”, beseft Niels Verkerk (27). “Mogelijk hebben wij hierdoor ook een groot ver-antwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld en waren we sneller volwassen”, vult de 28-jarige Frank Lakerveld aan. Toen Niels hoorde dat er een opvolger werd gezocht voor Nico Mulders, wist de jurist van de gemeente Utrecht al snel dat hij de scheidend voorzitter wilde opvolgen. “Ik heb de ambitie om mijzelf te ontwikkelen. Ik was jeugd-voorzitter en toen op de nieuwjaarsre-ceptie mijn komst werd aangekon-digd, deed een luid applaus de rest. Feitelijk is de opvolging naadloos ver-lopen. Ik heb een halfjaar meegelopen en in september ben ik benoemd.”

RegelneefBij Frank, in het dagelijkse leven IT-er in de logistieke sector, ging het snel-ler. “Mijn benoeming was binnen een paar weken beklonken. Na mijn stu-die heb ik mij weer bij de club gemeld. Niet als voetballer hoor, na de Fjes ben ik gestopt, maar als organisator. De afgelopen vijf jaar was ik bijvoorbeeld regelneef bij het eerste. Op een gege-ven moment stopten drie ervaren be-

stuursleden, waaronder voorzitter Hans van Snippenberg. Met drie vrien-den zijn we er in gestapt. De vergelij-king met Niels was snel gemaakt, maar van een echt voorbeeld was geen sprake. Tot nu toe ontvang ik louter positieve reacties, zoals onlangs toen ik jubilarissen mocht toespreken die ooit met mijn vader voetbalden.”De band met hun recente voetbalver-leden wordt wel gemist. “Een bespre-king bijwonen en na afl oop op een kratje bier in het kleedlokaal zitten, is

er niet meer bij. Er moeten nu andere dingen worden geregeld”, weet Frank. “Als ik in de bestuurskamer zit en mijn maatjes zie vertrekken naar het B-veld, dan heb ik daar wel moeite mee. Maar eerst ervaring opdoen in bestuurskamers en dan wil ik komend seizoen weer een wedstrijdje spelen”, hoopt Niels.Beide heren hebben zo hun ideeën, maar gaan voorzichtig van start. “Een nieuwe kijk of frisse wind is nooit ver-keerd, maar van grote structuurveran-

deringen wordt geen enkele vereni-ging beter”, weet Niels. “Eerst inventa-riseren, dan pas conclusies trekken”, knipoogt Frank.

Een nauwere samenwerking met de Zederikse clubs zien beide voorzitters wel zitten. “Maar een FC Zederik abso-luut niet, niets is mooier dan in je ei-gen omgeving voetballen”, besluiten Niels en Frank bijna in koor.

Theo Sprong

Frisse wind bij HSSC’61 en Meerkerk

FOTO: DBRN FOTOGRAFIE

Het dertiende recreatief vol-leybal dorpentoernooi is gewonnen door het team uit Hagestein. Het toer-nooi vond zaterdag 11 januari plaats in sporthal Helsdingen te Vianen.

De organisatie was dit jaar in handen van Schoonrewoerd.

In de voorrondes ging het er bijzonder sportief en gezellig aan toe. Een groot aantal deelnemers doet al jaren mee, waardoor het toernooi ook het karak-ter van een reünie heeft.

EnthousiasmeNaar gelang om de eindrangschikking

werd gespeeld, groeiden het enthousi-asme en de inzet van de deelnemers.

De spelers gingen af en toe tot het ui-terste, maar soms was een beetje ge-luk net de factor die de doorslag gaf tijdens de wedstrijden.

Hagestein bereikte de fi nale. Na een peptalk voor aanvang van de fi nale begon het team bijzonder gemoti-veerd en strijdlustig aan deze laatste wedstrijd tegen Nieuwegein.

Ruime cijfersHagestein versloeg Nieuwegein met ruime cijfers, terwijl de teams elkaar in de voorronde al tegenkwamen en toen nog nauwelijks voor elkaar on-derdeden.

Opmerkelijk detail was dat Kristel van Eijk voor de derde keer meespeelde in het winnende team, ook al kwam ze iedere keer voor een andere plaats uit: Leerbroek, Culemborg en nu Hage-stein.

Volgend jaar is Hagestein aan de beurt om het recreatieve volleybaltoernooi te organiseren.

Hagestein wint volleybaltoernooi

FOTO: AANGELEVERD

Eerste 4-0 winst voor WHV-dames

De volleybaldames van WHV hebben met 4-0 gewonnen van Spirit. Beide teams zijn hekkenslui-ters in de derde divisie.

Het complete en fi tte damesteam uit Asperen startte voortvarend: 25-1. In de tweede set kon het goede spel niet worden doorgezet. WHV hikte binnen no time aan tegen een 19-8 achter-stand.

De dames wisten de knop echter om te zetten. Met werklust en daadkracht werd de setwinst alsnog binnenge-sleept: 26-24.

OmslagHet was de omslag in de wedstrijd, die werd gedomineerd door 1-2-tjes tus-sen de zussen Dhondt, schitterende verdedigingsacties van libero Jolijn en een zeer hardwerkend en stevig col-lectief.

Ook de derde set werd in winst omge-zet: 25-17. De winst in de laatste set (25-14) was eveneens overtuigend. De eerste 4-0 overwinning voor de Aspe-rense volleybaldames was daarmee een feit.

Drukte verwacht in Hoornaar

De jubileumeditie van de Physio.Fit Dirk IV-loop lijkt op weg om eigen records te verbreken. Vorige week al hadden zich al tussen de twee-honderd en tweehonderdvijftig lopers gemeld voor de loop in Hoornaar, die voor de vijfentwintigste keer gehou-den wordt. Het is de eerste wedstrijd in het Univé Grote Rivieren Loopcir-cuit 2014, dat dit jaar zijn tiende jaar-gang beleeft. Meer info op www.avtyphoon.nl/loop-circuit.

Erik de Kruijk terug in Alblasserwaard

Op zijn zes-tiende jaar vertrok Erik de Kruijk uit zijn vertrouwde voetbalomgeving. Na Willem II, Barendrecht, Lienden en JVC Cuijck is de middenvelder weer te bewonderen in de Alblasserwaard.

“Het bevalt prima bij SteDoCo, zo goed zelfs dat ik in de winterstop voor twee jaar heb bijgetekend”, aldus de bijna 29-jarige De Kruijk. “Er zijn veel contracten verlengd en dat geeft rust in de groep.”

WHV wist afgelopen week-end opnieuw met 0-4 te winnen en blijft daarmee in het spoor van de nummer 1 en 2 van de ranglijst. Ook deze twee ploegen winnen echter hun wedstrijden consistent met 4 tegen 0.

Met één wedstrijd minder gespeeld staat WHV daarmee nog altijd op plek drie van de ranglijst met evenveel ver-liespunten als de nummer twee. De tegenstander afgelopen zaterdag was ODI. Een ploeg die aan de onderkant van de middenmoot acteert. In Oost West en Middelbeers startte de Aspe-rense equipe voortvarend. Met uitste-kend serveerwerk van onder meer Vin-

cent de Bie werd het zwakke punt van de tegenstander, de passing, direct onder druk gezet. ODI kwam daardoor nauwelijks aan aanvallen en WHV kon gemakkelijk naar de winst toelopen.

MoeizamerDe tweede en derde set verliepen wat moeizamer omdat de scherpte aan Asperense zijde wat terugzakte. De servicedruk werd wat minder waar-door de twee sterkste aanvallers van ODI gemakkelijker tot scoren kwa-men. WHV zette daar echter de snelle middencombinaties tussen Niels Re-der en Wildrik van de Plassche tegen-over. Samen met het slimme aanvals-

spel van Ewout de Jong en het sterke serveerwerk van Stefan Arp bleef WHV daardoor toch steeds aan de goede kant van de score. Dit ondanks het wat slordige verdedigende werk in deze sets.

Gemakkelijke prooiDe vierde set was opnieuw een gemak-kelijke prooi. De tegenstand aan de zijde van ODI was gebroken waardoor zij passend opnieuw ver terug vielen. WHV kon daardoor gemakkelijk spe-lend weglopen bij de tegenstander. Met mooie aanvalsballen van Stefan Arp en Rene Roth werd punt na punt gescoord.

Volleybalheren WHV blijven koersvast De pas 28-ja-

rige Marten Boverhof uit Lopik wordt met ingang van augustus de nieuwe technische man bij vierdeklasser HSSC’61. De voormalig jeugdvoetbal-ler van PSV volgt in augustus de ver-trekkende Wim Looijen op.

Boverhof vertrok als jeugdspeler van IJFC uit IJsselstein naar PSV. “In to-taal heb ik elf seizoenen in Eindhoven gespeeld. Jarenlang reed ik met Aiss-atti en Affelay, die ook een tijdje mijn kamergenoot was, naar Eindhoven. Een vervelende en vooral hardnekkige knieblessure, opgelopen juist op het moment dat ik mijn contract bij PSV

kon verlengen, betekende het einde van mijn voetbalcarrière. Best wel wrang, zeker omdat mijn generatiege-noten en ploeggenoten van Jong Oranje als Ron Vlaar, Ryan Babel, Hedwiges Maduoro en Ibrahim Affe-lay het goed doen. Persoonlijk heb ik mij maatschappelijk ontwikkeld tot fysio-sporttherapeut en wil ik nu ook verder in het trainersvak”, vertelt de huidige assistent-trainer van hoofd-klasser vv Montfoort.

Overigens puilde de brievenbus op sportcomplex Het Plein uit. Maar liefst 32 kandidaten solliciteerden naar de functie van hoofdtrainer.

Boverhof naar HSSC’61

Clubstrijd bij Batua Zaterdag 25 januari worden

in Tricht de jaarlijkse clubkampioen-schappen voor senioren en recrean-ten van tafeltennisvereniging Batua gehouden. De wedstrijden worden ge-speeld in het dorpshuis van Tricht en duren van 10:30 tot 17:00 uur. De fi na-les zijn rond 16:00 uur.

Woensdag 22 januari 2014

43sport

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (44)

Vlietskant 12

4141 CL Leerdam

Tel. 0345 - 633 099

E-mail: [emailprotected]

U kunt bij ons vóór

de deur parkeren!

Wij hebben onze eigen

witgoed-reparatiedienst.

Openingstijden:ma. 13.00 - 18.00 u.di. t/m do. 09.00 - 18.00 u.vr. 09.00 - 2 .00 u.za. 09.00 - 17.00 u.

BIJ ONS IS BEZORGEN EN INSTALLEREN BINNEN ONS VERZORGINGSGEBIED

ALTIJD GRATIS.

W W W . W I T G O E D S P E C I A L I S T L E E R D A M . N L

DAS PAS OPRUIMING!!!AEG Lavamat CELEB 150 jubileum model 7kg. 1400 toeren resttijd/startuitstel stoomfunctie koolborstelloos A+++

Bosch WAQ 283i NL 7 kg A+++ resttijd/startuitstel aquastop 10 jaar

motorgarantie

Samsung SDC14709XEN condensdroger resttijd/startuitstel

Zanussi ZWHB 7140 7 kg. 1400 toeren resttijd/startuitstel

AEG lavamat 61473 7kg. 1400 toeren resttijd/startuitstel A++

Bosch WTE 84383 condensdroger 7 kg. resttijd/startuitstel wolfinish

Miele W 3371 7kg 1400 toeren resttijd/startuitstel watercontrolsystem A++

Zanussi ZTEB 277 condensdroger 7 kg startuitstel

AEG Lavatherm 65280 condensdroger energieklasse B resttijd/startuitstel 8 kg

Samsung WF705 7 kg 1400 toeren resttijd/startuitstel A+++ Eco Bubble

Miele W 3164 7 kg 1400 toeren resttijdweergave A+

Bosch BSG 62022 stofzuiger 2000watt parketborstel telescopische zuigbuis

Bosch WAE 28396 6 kg A+++ resttijd/startuitstel aquastop

Samsung WF80F5 8 kg 1400 toeren koolborstelloos A+++ Eco Bubble Resttijd/startuitstel

Miele T 8164 warmtepompdroger 7 kg A+ resttijdweergave

Miele Black Pearl stofzuiger 2200watt telescopische zuigbuis incl. accessoires

Van 749,00 voor

598,00 Van 629,00 voor

469,00

Van 549,00 voor

449,00

Van 579,00 voor

469,00 Van 699,00 voor

599,00

Van 599,00 voor

449,00

Van 599,00 voor

488,00 Van 749,00 voor

575,00Na 75,00 cashbak

Samsung

Van 449,00 voor

369,00

Van 999,00 voor

939,00 Van 899,00 voor

849,00

Van 1.099,00 voor

999,00

Van 429,00 voor

379,00

Van 399,00 voor

349,00

Van 119,00 voor

95,00 Van 199,00 voor

175,00

Openingstijden:ma. 13.00 - 18.00 u.di. t/m do. 09.00 - 18.00 u.vr. 09.00 - 21.00 u.za. 09.00 - 17.00 u.

WITGOED SPECIALIST LEERDAM

(PDF) 04 leerdam 14 epaper - PDFSLIDE.NET (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5841

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.